Pravila igre

Ocenjevanje predmeta Programiranje 2

Ocena predmeta Programiranje 2 je sestavljena iz ocene sprotnega dela (do 100 točk) in ocene izpita (do 100 točk). Za pozitivno oceno predmeta  mora študent uspešno opraviti sprotno delo (glej spodaj) ter na izpitu zbrati najmanj 50 točk.  Pisnemu delu izpita lahko sledi še ustni izpit.


Sprotno delo

Tekom semestra bo na eUčilnici objavljenih 13 domačih nalog - deset malih in tri velike. Male domače naloge bodo vredne po 2 točki, velike pa po 20 točk.  Ocenjuje se tudi prisotnost in delo na vajah. Za sodelovanje na posameznih vajah študent prejme do 2 točki.

Za uspešno opravljeno sprotno delo mora študent
  1. rešiti, oddati in dobiti več kot 0 točk pri najmanj osmih domačih nalogah,
  2. najmanj na desetih vajah prejeti več kot 0 točk in
  3. z domačimi nalogami in s sodelovanjem na vajah skupaj zbrati vsaj 50 točk.

Domače naloge se bodo ocenjevale avtomatsko s programom, zato je pomembno, da se rešitve popolnoma ujemajo z navodili nalog.  Pomembno je, da se dosledno držite navodil za oddajo nalog (natančen opis je podan spodaj pod črto) in predpisanih časovnih rokov. Naloge, ki ne bodo oddane skladno s predpisanimi pravili ali ne bodo oddane pravočasno, se bodo ocenile z 0 točkami.

Izpit


Pisnega izpita se lahko udeleži vsak, ki v tekočem študijskem letu uspešno opravi sprotno delo. Pisni izpit bo sestavljen iz več nalog v skupni vrednosti 100 točk. Pozitivno oceno pri predmetu Programiranje 2 dobi vsak, ki na pisnem delu izpita zbere vsaj 50 točk in uspešno opravi morebitni ustni izpit. Ocena predmeta Programiranje 2 je povprečje ocen sprotnega dela in pisnega izpita, spremeni pa se lahko na ustnem izpitu.


Samostojna izdelava programov

Domače naloge so avtorsko delo, ki ga mora študent opraviti sam.  V izogib nerazumevanju pomena besedne zveze "opraviti sam", si preberite dokument Samostojna izdelava programov.  Vse odkrite goljufije bodo kaznovane (najmanjša kazen je -20 točk za sprotno delo za VSE vpletene, kazen pri hujših kršitvah je ocena 0 za sprotno delo). Oddajanje domačih nalog


Domače naloge mora študent oddati na eUčilnico. Če pri nalogi ni drugače navedeno, mora študent oddati izvorno kodo programa v eni sami datoteki z imenom DN##.java, pri čemer je ## zaporedna številka domače naloge (01, 02, 03 ...). Oddana datoteka mora biti zapisana v formatu UTF8. Datoteka DN##.java mora (poleg morebitnih drugih privatnih razredov) vsebovati tudi javni razred DN## s pravilno deklarirano metodo main(). Oddana datoteka mora biti prevedljiva z ukazom

javac -encoding UTF8 DN##.java

in izvršljiva (ukaz java DN## ne sme javiti napake) . Bodite pozorni na naslednje dejstvo: če želimo program poganjati z ukazom java DN##, potem razred DN## ne sme biti v nobenem paketu. Preverite torej, ali vaš razred na začetku vsebuje vrstico, ki se začne z rezervirano besedo package; če tako vrstico vsebuje, jo pred oddajo naloge obvezno pobrišite!

Vse naloge, ki ne bodo oddane skladno s temi navodili, se bodo štele za neveljavne in bodo ocenjene z 0 točkami (kot da naloga sploh ni bila oddana).


Izjema

Če študent meni, da zna programirati in mu zato vaj ni potrebo obiskovati, se lahko odloči za poseben "popust": za vaje avtomatsko prejme 20 točk, njegova udeležba na vajah pa ni več potrebna. Vendar pozor: v tem primeru se pogoj za  pozitivno opravljen pisni del izpita dvigne s 50 na 80 točk. Kdor se bo odločil za ta popust, mora na elektronski naslov tomaz.dobravec@fri.uni-lj.si najkasneje do 8. marca poslati sporočilo z naslednje vsebino.

Zadnja sprememba: četrtek, 23. februar 2017, 10:04