Skip to main content
Študent izpolni svoje obveznosti pri predmetu, če:
  • obiskuje predavanja in vaje,
  • uspešno opravi sprotne obveznosti in
  • uspešno opravi izpit.

Obisk predavanj in vaj

Delo pri predmetu bo potekalo v tedenskem ritmu. Vsak teden imamo na sporedu

  • 3 ure predavanj in
  • 2 uri vaj.

Obisk predavanj in vaj je obvezen.

Sprotne obveznosti

Domače naloge

Vsak teden bo na voljo domača naloga. Da jo uspešno opravite, morate pri njej zbrati vsaj 50% možnih točk.

Za uspešno opravljene domače naloge mora študent opraviti vse domače naloge razen največ dveh. Nadomeščanje neopravljenih domačih nalog za nazaj ni možno!

Izpit

Pogoj za pristop k izpitu so uspešno opravljene domače naloge (razen morda največ dveh), pri čemer je domača naloga uspešno opravljena, če ste pri nalogi zbrali vsaj polovico točk.

Izpit je pisni in sestavljen iz računskega in teoretičnega dela. Izpitni roki so zabeleženi v sistemu Studis in nanje se je potrebno pravočasno prijaviti. 

Na dan izpita bo najprej na sporedu računski, nato teoretični del. V kolikor ste računski del izpita v tem študijskem letu že opravili, ga lahko izpustite. V kolikor pristopite k računskemu delu, se upošteva rezultat zadnjega pristopa.

Računski izpit

Računski izpit traja 90 minut. Na njem je mogoče doseči 100 točk, za pozitivno oceno zadošča 50 točk. 

Teoretični izpit

Teoretični izpit traja 30 minut. Za pozitivno oceno zadošča 50% točk.

Na obeh delih izpita si lahko pomagate z enim A4 listom z izpiski. Uporaba literature, kalkulatorja in drugih elektronskih naprav ni dovoljena.

Ocena pri predmetu

Za pozitivno opravljen predmet morate imeti pozitivno oceno domačih nalog, računskega izpita in teoretičnega izpita.

Študent pri predmetu dobi eno samo oceno, ki se določi na osnovi rezultata pri računskem in teoretičnem delu izpita.


Last modified: Tuesday, 28 February 2023, 11:05 AM