Naloge

Inventar

Neka trgovina shranjuje svoj inventar v slovarju, katerega ključi so artikli in vrednosti količine:

inv = {'sir': 8, 'kruh': 15, 'makovka': 10, 'pasja radost': 2, 'pašteta': 10, 'mortadela': 4, 'klobasa': 7}

Pazi: vrednosti so števila (npr. 10) in ne nizi ("10").

Napišite funkcijo zaloga(inventar, artikel) naj pove, koliko izdelka artikel imamo na zalogi. Če bi imeli gornji slovar z inventarjem shranjen v slovarju inv, mora klic zaloga(inv, "makovka") vrniti 10.

>>> zaloga(inv, "makovka")
10

Rešitev

def zaloga(inventar, artikel):
  return inventar[artikel]

Napišite funkcijo prodaj(inventar, artikel, kolicina), ki zmanjša količino artikla artikel v inventarju inventar za kolicina. Klic prodaj(inv, "makovka", 3) (prodali smo tri makovke) mora spremeniti slovar inv tako, da zmanjša vrednost pri ključu "makovke" za 3.

>>> inv
{'sir': 8, 'kruh': 15, 'makovka': 10, 'pasja radost': 2, 'pašteta': 10, 'mortadela': 4, 'klobasa': 7}
>>> prodaj(inv, "makovka", 3)
>>> inv
{'sir': 8, 'kruh': 15, 'makovka': 7, 'pasja radost': 2, 'pašteta': 10, 'mortadela': 4, 'klobasa': 7}

Nasvet: če veš preveč in si že slišal za argumente po vrednosti in po referenci, te misli do nadaljnjega opusti, saj za Python niso relevantne.

Rešitev

def prodaj(inventar, artikel, kolicina):
  inventar[artikel] -= kolicina

Napišite funkcijo primanjkljaj(inventar, narocilo), ki prejme dva slovarja: prvi predstavlja trenutni inventar, drugi pa, kaj neka stranka naroča; naročilo je predstavljeno s slovarjem enake oblike kot inventar. Funkcija mora vrniti nov slovar, v katerem bo zapisano, koliko česa moramo še kupiti, da bomo lahko stranki dobavili vse, kar si želi. Če bi, recimo, stranka želela tri paštete, devet klobas in eno pivo, mora funkcija vrniti slovar {"klobasa": 2, "pivo": 1}. Dve klobasi zato, ker jih imamo sedem, stranka pa jih želi devet. Paštet ne bo potrebno naročati, saj jih imamo dovolj. Pivo pa potrebujemo, saj nimamo nobenega.

>>> primanjkljaj(inv, {"pašteta": 3, "klobasa": 9, "pivo": 1})
{"klobasa": 2, "pivo": 1}

Rešitev

def primanjkljaj(inventar, narocilo):
  manjka = {}
  for artikel, kolicina in narocilo.items():
    if kolicina > inventar.get(artikel, 0):
      manjka[artikel] = kolicina - inventar.get(artikel, 0)
  return manjka

Najpogostejše

Napišite pomožno funkcijo freq(s), ki sestavi in vrne slovar pogostosti črk v nizu s.

>>> freq("abcaad")
{'a': 3, 'b': 1, 'c': 1, 'd': 1}

Napišite pomožno funkcijo max_freq(f), ki vrne ključ v slovarju f z največjo shranjeno vrednostjo.

>>> max_freq({'a': 3, 'b': 1, 'c': 1, 'd': 1})
'a'

Napišite funkcijo najpogostejse(s), ki vrne besedo in znak, ki se v podanem nizu največkrat pojavita. V nizu 'in to in ono in to smo mi' se največkrat pojavita beseda 'in' in znak ' ' (presledek).

>>> najpogostejse('aa bb aa')
('aa', 'a')
>>> najpogostejse('in to in ono in to smo mi')
('in', ' ')

Rešitev Preštejemo število ponovitev elementov seznama xs.

def freq(xs):
  hist = {}
  for x in xs:
    if x not in hist:
      hist[x] = 0
    hist[x] += 1
  return hist

Poiščemo element z največjo frekvenco.

def max_freq(f):
  max_freq = 0
  max_item = None
  for item, item_freq in f.items():
    if item_freq > max_freq:
      max_freq = item_freq
      max_item = item
  return max_item

def najpogostejse(s):
  return max_freq(freq(s.split())), max_freq(freq(s))

Tisti, ki se ob teh nalogah dolgočasijo, naj napišejo še funkcijo najpogostejse_urejene, ki vrne vse besede in črke, ki se v podanem nizu pojavijo, urejene po številu pojavitev (besede in črke z enakim številom pojavitev uredite po abecednem vrstnem redu).

>>> najpogostejse_urejene('aa bb aa')
(['aa', 'bb'], ['a', ' ', 'b'])
>>> najpogostejse_urejene('in to in ono in to smo mi')
(['in', 'to', 'mi', 'ono', 'smo'], [' ', 'o', 'i', 'n', 'm', 't', 's'])

Rešitev

def freq(xs):
  hist = {}
  for x in xs:
    if x not in hist:
      hist[x] = 0
    hist[x] += 1
  return hist

def max_sorted(f):
  xs = []
  for k, v in f.items():
    xs.append((-v, k))
  xs.sort()

  ys = []
  for k, v in xs:
    ys.append(v)
  return ys

def najpogostejse_urejene(s):
  return max_sorted(freq(s.split())), max_sorted(freq(s))

Naključno generirano besedilo

Napisati želimo program, ki bo naključno generiral besedilo. Seveda ni dobro, da si samo naključno izbiramo besede in jih lepimo skupaj, saj bi tako dobili nekaj povsem neberljivega. Naloge se bomo lotili malo pametneje. Recimo, da ima program na voljo nek tekst ('in to in ono smo mi'), iz katerega se lahko uči. Naš naključni tekst bomo začeli s poljubno besedo, recimo to. Nadaljujemo tako, da se vprašamo katere besede se v učnem tekstu pojavijo za besedo to. V našem primeru je to samo beseda in. Postopek nato ponovimo z besedo in. Če kakšni besedi v učnem tekstu sledi več kot samo ena beseda, izberemo naključno (glej funkcijo choice iz modula random, ki vrne naključno besedo iz podanega seznama). Naloge se bomo lotili po korakih:

Napišite funkcijo nasledniki(txt), ki za vsako besedo b v nizu txt zgradi seznam besed, ki v tekstu nastopijo za besedo b. Nekaj primerov:

>>> nasledniki('in in in in')
{'in': ['in', 'in', 'in']}

Za besedo in se na treh mestih pojavi beseda in.

>>> nasledniki('in to in ono in to smo mi')
{'smo': ['mi'], 'to': ['in', 'smo'], 'ono': ['in'], 'in': ['to', 'ono', 'to']}

Za besedo smo se pojavi samo beseda mi, medtem ko se recimo za besedo to pojavita tako beseda smo kot tudi beseda in.

Rešitev

import collections

def nasledniki(txt):
  words = txt.split()
  freq = collections.defaultdict(list)
  for word, next_word in zip(words, words[1:]):
    freq[word].append(next_word)
  return freq

Sedaj pa napišite še funkcijo tekst(nasl, num_besed), ki sprejme slovar, ki ga ustvari funkcija nasledniki in generira naključno besedilo dolgo num_besed besed.

Vaš program lahko testirate na Orwellovi noveli.

>>> import urllib.request
>>> txt = urllib.request.urlopen('http://squeeb1134.tripod.com/1984.txt').read().decode('utf8')
>>> tekst(nasledniki(txt), 20)
'Big Brother had been drained out of the hands of me for his heart banged, seeming to grow less. Always'

Zaradi naključnosti je nalogo tekst težko preveriti z unittesti. Priložen test preveri le najbolj osnovne lastnosti.

Rešitev

import random

def tekst(freq, besed):
  words = []
  all_words = list(freq.keys())
  word = random.choice(all_words)
  for i in range(besed):
    words.append(word)
    word = random.choice(freq.get(word, all_words))
  return ' '.join(words)

Družinsko drevo

V seznamu family je spravljeno družinsko drevo:

family = [('bob', 'mary'), ('bob', 'tom'), ('bob', 'judy'), ('alice', 'mary'), 
  ('alice', 'tom'), ('alice', 'judy'), ('renee', 'rob'), ('renee', 'bob'), 
  ('sid', 'rob'), ('sid', 'bob'), ('tom', 'ken'), ('ken', 'suzan'), ('rob', 'jim')]

V vsaki terki sta zapisani dve imeni: ime starša in ime otroka. Terka ('bob', 'mary') nam pove, da je Bob Maryjin oče, terka ('bob', 'tom') pa, da je Bob Tomov oče, itd.

tree

Napišite funkcijo family_tree(family), ki sprejeme seznam v kateri je spravljeno družinsko drevo in vrne slovar v katerem je za vsakega starša spravljen seznam vseh njegovih otrok.

>>> family_tree(family)
{'renee': ['rob', 'bob'], 'ken': ['suzan'], 'rob': ['jim'], 'sid': ['rob', 'bob'], ... , 'bob': ['mary', 'tom', 'judy']}

Rešitev

def family_tree(family): 
  tree = {}
  for parent, child in family:
    if parent not in tree:
      tree[parent] = []
    tree[parent].append(child)
  return tree

... in collections.defaultdict.

import collections

def family_tree(family): 
  tree = collections.defaultdict(list)
  for parent, child in family:
    tree[parent].append(child)
  return tree

Napišite funkcijo children(tree, name), ki v družinskem drevesu tree vrne seznam vseh otrok osebe. V primeru, da oseba nima otrok vrnite prazen seznam.

>>> tree = family_tree(family)
>>> children(tree, 'alice')
['mary', 'tom', 'judy']
>>> children(tree, 'mary')
[]

Rešitev

def children(tree, name):
  if name in tree:
    return tree[name]
  return []

Z metodo get smo lahko malo krajši.

def children(tree, name):
  return tree.get(name, [])

Napišite funkcijo grandchildren(tree, name), ki vrne seznam vseh vnukov in vnukinj osebe.

>>> grandchildren(tree, 'renee')
['jim', 'mary', 'tom', 'judy']

Rešitev

def grandchildren(tree, name):
  names = []
  for child in children(tree, name):
    for grandchild in children(tree, child):
      names.append(grandchild)
  return names

Program lahko skrajšamo, če uporabimo metodo extend.

def grandchildren(tree, name):
  names = []
  for child in children(tree, name):
    names.extend(children(tree, child))
  return names

Naslednja funkcija je malo zahtevnejša od ostalih, zato jo lahko preskočite. Napišite funkcijo successors(tree, name), ki vrne seznam vseh naslednikov osebe.

>>> successors(tree, 'tom')
['ken', 'suzan']
>>> successors(tree, 'sid')
['rob', 'bob', 'jim', 'mary', 'tom', 'judy', 'ken', 'suzan']

Rešitev Nalogo lahko rešimo rekurzivno

def successors(tree, name):
  names = []
  for child in children(tree, name):
    names.append(child)
    names.extend(successors(tree, child))
  return names

ali iterativno.

def successors(tree, name):
  names = []
  todo = [name]
  while todo:
    cs = children(tree, todo.pop())
    names.extend(cs)
    todo.extend(cs)
  return names

Zanimivo iterativno rešitev dobimo, če naslednike dodajamo kar v seznam čez katerega iteriramo.

def successors(tree, name):
  names = [name]
  for n in names:
    names.extend(children(tree, n))
  return names[1:]

Šifra

Niz '\x19\x14\x1c]\x19\x0f\x14\t\x13\x18\t]\x12\x0e[\n\x1a\t\x18\x15\x12\x13\x1c' lahko odšifriramo z naslednjo funkcijo:

def sifriraj(niz, kljuc):
  return ''.join(chr(ord(c) ^ (kljuc // 256**(i % 2) % 256)) for i, c in enumerate(niz))

Problem je v tem, da ne poznamo ključa. Vemo le, da je nekje med 0 in 65536. Sumimo, da je originalno sporočilo v angleškem jeziku in da so vse besede slovnično pravilno zapisane. Napišite funkcijo sifra(niz), ki vrne odšifrirano sporočilo.

>>> sifriraj('strawberry pudding', 1337)
'JqKdNg\\wK|\x19uLa]lWb'
>>> sifriraj('JqKdNg\\wK|\x19uLa]lWb', 1337)
'strawberry pudding'
>>> sifra('JqKdNg\\wK|\x19uLa]lWb') # To funkcijo morate napisati vi
'strawberry pudding'

Namig:

 • Funkcije sifriraj vam ni treba razumeti.
 • Pomagajte si s seznamom angleških besed. Preberete ga lahko z besede = [w for w in open("Usr.dict.words")]; po tem bodo besede seznam besed, vendar bi ga bilo mogoče smiselno takoj predelati v kaj bolj uporabnega.

Rešitev

def sifra(niz):
  # Zgradimo množico vseh angleških besed. 
  words = set()
  with open('Usr.Dict.Words') as f:
    for word in f:
      words.add(word.strip())

  # Sprehodimo se po vseh možnih ključih.
  for k in range(65536):
    plain = sifriraj(niz, k)
    for w in plain.split():
      if w not in words:
        break
    else:
      return plain

Last modified: Friday, 25 November 2022, 8:51 AM