Cilj predmeta je predstaviti temelje načrtovanja, analize in delovanja protokolov na splošno ter podrobno predstaviti nekatere standardne protokole. Kompetence, ki jih bodo študentje pridobili, so zlasti razumevanje delovanja protokolov in njihove medsebojne povezanosti, sposobnost načrtovanja, in analize lastnih protokolov in poznavanje pomembnejših standardnih protokolov različnih plasti. Spoznali bodo večpredstavne in avtentikacijske protokole, protokole za nadzor omrežij (SNMP),  mehanizme prehoda z IPv4 na IPv6, avtomobilske protokole in protokole v porazdeljenih sistemih (volitve, agreement,...). Nekatere protokole bodo na vajah preizkusili tudi praktično in jih združili v postavitev celotnega sistema, kot ga bi potrebovalo tipično manjše podjetje.

V zadnjih desetih letih so mobilne komunikacije, ki so v široki uporabi, dosegle zelo velik napredek in razširjenost. Brez mobilne telefonije si praktično ne znamo več predstavljati vsakdanjika. Prav tako so se brezžične komunikacije razširile na področje računalništva, kjer je velik poudarek na mobilnosti. Seveda ne gre zanemariti dejstva, da prihaja do združevanja govornih in podatkovnih komunikacij. Predmet bo obravnaval značilnosti, ki so specifične za brezžična omrežja, težave in tehnične rešitve le-teh. Poglavitni izzivi mobilnih omrežij so menjava baznih postaj, pri čemer je potrebno zagotoviti neprekinjen tok podatkov (slike, zvoka, ...). Težava je še toliko večja, kjer bazne postaje upravljajo različni ponudniki iz več držav in lahko prihaja celo do prehoda med tehnologijami (UMTS, GSM).Veliko je tudi izzivov v omrežjih, ki jih poznamo iz domačih okolij (IEEE 802.11b,g,n ali bolj poznano kot WiFi). Nemalokrat se pri postavitvi takšnega omrežja postavlja vprašanje, zakaj je tako »počasno«. Nakazujejo se tudi drugi zanimivi problemi, kot je sobivanje naprav in omrežij, varnost omrežij, »nevidnost naprav«. Poudariti je potrebno, da predmet obravnava računalniške protokole ter da se, kolikor je le mogoče, izogiba radijskega dela. V preteklosti je bila tehnologija tista, ki je pogojevala aplikacije. Danes pa smo v komunikacijah dosegli stopnjo razvoja, kjer aplikacije pogojujejo tehnologijo.


Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti osnovne metode izgradnje modelov in izvajanja simulacij z zornega kota računalniških omrežij. S teoreričnega vidika temelji predmet na splošni teoriji strežbe, ki študente seznanja s problematiko zahtev, strežnikov (resursov), čakalnih vrst, ozkih grl itd. S praktičnega vidika bo študentom predstavljen prenos teoretičnih znanj na reševanje praktičnih problemov, do katerih prihaja na področju računalniških omrežij.