Courses

Category: 1st year
Kako deluje računalnik? To je osnovno vprašanje, na katerega skušamo odgovoriti pri tem predmetu. Za študenta, ki bo postal inženir računalništva, računalnik ne sme biti "črna škatla" (pa tudi, če je zares črne barve). Najprej se bomo vprašali, kakšen naj bo stroj, ki zna "računati" …
 • nosilec: Gašper Fijavž
Category: 1st year
Z matematiko je križ. Diskretne strukture so matematika. Zato so z Diskretnimi strukturami tudi same sitnosti. Ah, šalo na stran. Predstavimo raje, kaj bi zamudili, če bi se Diskretnim strukturam izognili. Če vemo, da je 1+1=2 in 2+2=5, potem bi morali verjeti tudi, da je 3+3=7, mar ne? Seštel…
 • nosilec: Borut Paul Kerševan
Category: 1st year
Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti osnovne fizikalne zakone, kvantitativno obravnavo nekaterih relevantnih primerov uporabe fizikalnih zakonitosti na praktičnih primerih in predstavitev »fizikalne metode« - to je izgradnje analitičnih modelov fizikalnih pojavo…
 • nosilec: Polona Oblak
 • nosilec: Bojan Orel
 • nosilec: Aljaž Zalar
Category: 1st year
Cilj predmeta je študenta seznaniti z metodami linearne algebre in ga usposobiti, da bo lahko te metode uporabljal pri reševanju problemov z različnih področij računalništva,Osnovne operacije z vektorji, sistemi linearnih enačb, determinante, vektorski prostori, linearne preslikave, operacij…
 • nosilec: Narvika Bovcon
 • nosilec: Matej Zajc
Category: 1st year
Category: 1st year
Študenti v okviru tega predmeta pridobijo osnovna znanja s področja digitalne logike. Spoznajo se z osnovnimi gradniki v računalništvu ter ustrezno logično obravnavo le-teh. Seznanijo se s časom v preklopnih strukturah in sistemih, pomnilnimi celicami in osnovami avtomatov.Nosilec:prof. dr. N…
Category: 1st year
Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti ključne koncepte informacijskih sistemov, različne kategorije informacijskih sistemov ter mesto in vlogo informacijskega sistema v poslovnih sistemih. Znanja, ki jih študenti pridobijo v okviru predmeta so ključna za razumev…
 • nosilec: Primož Moravec
 • nosilec: Žiga Virk
Category: 1st year
Matematična analiza je področje matematike, ki se ukvarja s funkcijami. Funkcija je formalen opis dejstva, da sta dve količini odvisni, in odvisnosti med njima (na primer, dolžina dneva je odvisna od letnega časa, račun pri blagajni je odvisen od tega, kaj je v košarici, uspeh na izpitu od #8230;
 • nosilec: Luka Fürst
Category: 1st year
Cilj predmeta je seznaniti študente s ključnimi koncepti proceduralnega in objektno usmerjenega programiranja v enem izmed splošno namenskih programskih jezikov tretje generacije (izbrali bomo programski jezik java) in jih usposobiti za samostojen razvoj enostavnih računalni…
 • nosilec: Gašper Fijavž
 • nosilec: Boštjan Slivnik
Category: 1st year
Računalniki so razmeroma butasti stroji, ki zmorejo pričarati osupljive rezultate, programerji pa so brihtneži, ki so sposobni neskončnih traparij. Torej so oboji lepo ustvarjeni eden za drugega...A da bi tak stroj lahko pričaral osupljive rezultate, mora programer vedeti, kako naj računalnik…
 • nosilec: Zoran Bosnić
Category: 1st year
Cilj predmeta je predstaviti osnove delovanja računalniških omrežij in pomembnejših komunikacijskih protokolov. Pri predmetu se posvetimo razgradnji komunikacijskih sistemom glede na modela ISO/OSI in TCP/IP ter pregledamo principe delovanja in storitev na različnih plasteh teh dveh modelov. N…

 • nosilec: Neža Mramor-Kosta
 • nosilec: Žiga Virk
 • nosilec: Aljaž Zalar
Cilj predmeta je nadgraditi osnovno poznavanje in razumevanje pojmov matematične analize in linearne algebre z zahtevnejšimi pojmi, prikazati njihovo uporabo pri matematičnem modeliranju pojavov v računalništvu in drugih znanostih in osnovne metode za računanje dobljenih modelov. Za opravljen…
 • nosilec: Andrej Bauer
 • nosilec: Matija Pretnar
Pri predmetu spoznamo koncepte in principe, na katerih slonijo moderni programski jeziki. Poudarek je na razumevanju s stališča programerja, čeprav se posvetimo tudi teoretičnim osnovam, na katerih sloni načrtovanje programskih jezikov. 1. Uvod in artimetični izrazi o programskih jezikih…
 • nosilec: Rok Žitko
Cilj predmeta Računalniške tehnologije je študentom računalništva in informatike predstaviti fizikalne in tehnološke temelje delovanja in izdelave računalnikov, kvantitativno obravnavo nekaterih relevantnih  primerov s področja fizike trdne snovi in predstavitev uporabe fizikalnih zako…

Category: 2nd year
Namen predmeta APS1 je naučiti udeležence algoritmičnega razmišljanja. Ukvarjali se bomo s pravilnostjo in učinkovitostjo algoritmov. Spoznali bomo več osnovnih algoritmov in z njimi povezanih podatkovnih struktur, ki bodo predstavljali našo osnovno orodjarno. Poleg tega bodo služili kot pr…
Category: 2nd year
Predavanja: Uvod: splošno o metodah razvoja algoritmov,  o analizi algoritmov,  o računski zahtevnosti algoritmov in problemov Deli in vladaj: opis metode, primeri problemov in algoritmov (glejte primere v točki 12 spodaj) Požrešna metoda: opis metode, primeri Postopno iz…
Category: 2nd year
NoneNone
Category: 2nd year
Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti osnove o podatkovnih bazah, to je, kaj so prednosti uporabe podatkovnih baz v primerjavi z drugimi načini shranjevanja podatkov; kako podatkovne baze delujejo in kako upravljamo z njimi; kaj so sistemi za upravljanje s podatkov…
 • nosilec: Jurij Mihelič
 • nosilec: Borut Robič
Category: 2nd year
Cilj predmeta je podati kakovostno znanje s področja sodobnih operacijskih sistemov: obrazložiti vlogo OS v različnih vrstah računalniških sistemov (napram strojni in programski opremi ter uporabniku); pojasniti naloge, zgradbo, delovanje, implementacijo in sodelovanje sestavnih delov OS; in s…
 • nosilec: Patricio Bulić
Category: 2nd year
Cilj predmeta je poznavanje zgradbe in delovanja mikroprocesorjev, mikrokrmilnikov, različnih tipov prepomnilnikov, glavnega pomnilnika in navideznega pomnilnika, spoznamo se pa tudi z vhodno/izhodnimi napravami oziroma celotnimi vhodno/izhodnimi sistemi.None
Category: 2nd year
Živimo v informacijski dobi. Informacijska tehnologija preoblikuje civilizacijo temeljiteje in hitreje kot katerakoli tehnologija v preteklosti. Pomen informacije je zelo širok - sem sodijo tehnologija interneta, možnosti enostavnega dostopanja do najrazličnejših podatkov, enostavnost komunici…
 • nosilec: Aleksandar Jurišić
Category: 2nd year
Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti osnovne verjetnosti in statistike. Definicija verjetnosti, računanje z dogodki, pogojna verjetnost, obrazec razbitja in Bayesov obrazec, Bernullijevo zaporedje neodvisnih poskusov, Laplaceov intervalski obrazec, funkcija napake…

Kako zahteven je naš algoritem? Kateri algoritmi so praktično uporabni? Ali naj za to, da bo naš program deloval sprejemljivo hitro, kupimo dvakrat (petkrat?) hitrejši računalnik ali pa bo potrebna drugačna zasnova programa? Pri predmetu Analiza algoritmov in hevristično reševanje problemov…
 • nosilec: Boštjan Slivnik
Računalnikarji pišemo programe v programskih jezikih. Teh je na tisoče in vsak od njih na svoj način nudi programerju čim lažji zapis programa. Žal pa računalnik razume en sam jezik: strojni jezik procesorja, ki je vgrajen v računalnik. Zato potrebujemo posebne programe, ki jim pravimo pre…
 • nosilec: Tomaž Dobravec
Najpogostejše orodje običajnega uporabnika sodobnih računalnikov je miška, saj z njo poganja programe. Dvo-klik na izbrano ikono in že se pred njim pojavi želeni program. Čudenje nad delujočimi funkcijami in razburjanje zaradi nedelujočih, to je njegov domet. Malo izkušenejši uporabnik v…

 • nosilec: Denis Trček
Bi želeli v poslovne namene izdelati elektronski plačilni sistem kot je PayPal? Vas zanima, kako se spreminjajo podatki na internetu in postajajo primerni za neposredno strojno obdelavo v poslovne namene s pomočjo semantičnega spleta? Bi želeli razviti poslovno mobilno aplikacijo vse do njene …
 • nosilec: Tomaž Hovelja
Predmet seznanja študente s ključnimi sodobnimi koncepti organizacije in managementa. Namenjen je predvsem temu, da študentje spoznajo širše poslovno okolje, delovanje sodobnih podjetij in javnih zavodov ter pridobijo osnovna managerska in organizacijska znanja za njiho…
Izbor najprimernejšega življenjskega sopotnika, sodelavca, poslovnega partnerja. Nakup avtomobila,stanovanja, hiše, delnice, podjetja. Komu odobriti izbrani tip kredita, poslati promocijsko obvestilo? Katero politično stranko voliti? Kako začrtati marketinško kampanijo? Koga povabiti na otvor…

 • nosilec: Luka Čehovin Zajc
Category: Multimedia
Multimedijski sistemi so nepogrešljiv del sodobnih informacijskih tehnologij. Študenti bodo v okviru tega predmeta pridobili znanja in veščine potrebne za uporabo in razvoj multimedijskih sistemov. Posebno pozornost bomo namenili osnovam manipulacije, zapisa, razgradnje in poizvedovanja po več…
Category: Multimedia
Vizualni jezik je posebna plast sporazumevanja, ki informacije smiselno ureja, ustrezno podaja in dopolnjuje. Tudi digitalne podobe, ki jih srečujemo na zaslonskih napravah, komunicirajo z uporabnikom pretežno prek vizualnih vsebin: te vodijo pogled in usmerjajo interakcijo. Razrez slikovnega pol…
Category: Multimedia
Predmet študentu predstavi osnove računalniške grafike in tehnologije iger. Fokus je predvsem na 3D grafiki, ki je dandanes nepogrešljiv del ne le računalniških iger, temveč tudi filmske in TV produkcije, oblikovanja izdelkov, grafičnega oblikovanja, arhitekturnega načrtovanja in še bi la…

Predmet je zanimiv predvsem za tiste, ki želite v svojih karierah zasesti vodstvene položaje: vodja projektov informatike, vodja informatike v podjetju, svetovalec za področje informatike v podjetju. Spoznali bomo koncepte obvladovanja informatike v podjetjih, v okviru tega bomo spoznali standar…
Cilj predmeta je študente naučiti sistematičnih in discipliniranih pristopov k razvoju informacijskih sistemov. V okviru predmeta bodo predstavljeni tako tradicionalni kot tudi modernejši pristopi k razvoju informacijskih sistemov. Splošno o razvoju IS opis življenjskih modelov razvoja IS, pr…
 • nosilec: Matjaž Kukar
Pri predmetu Tehnologija upravljanja podatkov bomo obdelali nekatere napredne teme s področja podatkovnih baz, ki se tičejo upravljanja s podatki (angl. data management) in s tem zagotavljajo kvalitetnejši dostop do informacij, ki se v podatkih skrivajo. Spoznali se bomo s pristopi za organizaci…

 • nosilec: Nikolaj Zimic
V zadnjih desetih letih so mobilne komunikacije, ki so v široki uporabi, dosegle zelo velik napredek in razširjenost. Brez mobilne telefonije si praktično ne znamo več predstavljati vsakdanjika. Prav tako so se brezžične komunikacije razširile na področje računalništva, kjer je velik poud…
 • nosilec: Mojca Ciglarič
Cilj predmeta je predstaviti temelje načrtovanja, analize in delovanja protokolov na splošno ter podrobno predstaviti nekatere standardne protokole. Kompetence, ki jih bodo študentje pridobili, so zlasti razumevanje delovanja protokolov in njihove medsebojne povezanosti, sposobnost načrtov…
Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti osnovne metode izgradnje modelov in izvajanja simulacij z zornega kota računalniških omrežij. S teoreričnega vidika temelji predmet na splošni teoriji strežbe, ki študente seznanja s problematiko zahtev, strežnikov (resu…

 • nosilec: Patricio Bulić
Študenta želimo naučiti za samostojno uporabo in načrtovanje digitalnih vezij z uporabo načrtovalskega orodja. Pri tem ga opozorimo na specifičnosti le-tega in naučimo upoštevati in izkoriščati le-te rešitve. Uvod v načrtovanje in testiranje digitalnih sistemov; Jeziki za opis strojne o…
 • nosilec: Uroš Lotrič
#### Opis Tehnologija izdelovanja polprevodnikov je trčila ob fizikalne omejitve, ki trenutno preprečujejo večjo miniaturizacijo čipov in z njo izdelovanje varčnejših in hitrejših procesorjev. V zadnjem času nas zato mediji dnevno zasipavajo z novicami o novih in novih napravah z večjedrnim…
Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti osnovne metode in pristope na področjih računalniške zanesljivosti in zmogljivosti. Obe sta ključni za uspešnost delovanja kakršnegakoli računalniškega sistema. Predmet naj bi študentom podal tako teoretične osnove in m…

 • nosilec: Matjaž Jurič
Cilj predmeta je pridobiti znanja o postopkih razvoja programske opreme s posebnim poudarkom na razvoju zalednih (server-side, datacenter, cloud) aplikacij, torej aplikacij, ki se uporabljajo v velikih informacijskih sistemih podjetij ali velikih spletnih aplikacij (npr. Facebook, LinkedIn, spletni…
 • nosilec: Octavian Machidon
 • nosilec: Veljko Pejović
[Predmet se izvaja v Angleščini] The evolution of computing resulted in not only a skyrocketing number of computing devices (approximated to be reach around 30 billion in 2020), but also in the diversity of these devices. With ubiquity came specialisation, thus, in order to address different need…
 • nosilec: Dejan Lavbič
Pri predmetu Spletno programiranje se bomo posvetili pregledu nad tehnologijami, ki se uporabljajo pri delovanju spleta, spletnih strežnikov, brskalnikov, spletnih aplikacij in verige blokov. Pregledali bomo osnove izdelave in oblikovanja spletnih strani (HTML5 in CSS3), jih nadgradili s pregledom…

 • nosilec: Marko Robnik Šikonja
Ljudje se že od nekdaj navdušujemo nad idejo inteligentnih strojev. Kaj pa sploh je inteligenca? Ali je računalnik, ki premaga svetovnega prvaka v šahu, inteligenten? Ali pa robot, ki samostojno raziskuje površino Marsa? Kaj pa računalniški program, ki diagnosticira raka bolje od zdravnikov …
"Pozdravljena Tina Maze. Mi lahko zaupaš kje skrivaš svoje smuči?". Aha, pod modrim cilindrom. Tega pa sem že prej srečal, potem, ko sem Petru Prevcu dostavil njegovo čelado. Najbolje, da se vrnem nazaj, poiskati moram pravo pot. Bolje bo, da zavijem levo, ker bom prej na cilju, pa še dlje o…
 • nosilec: Matej Kristan
  Umetno zaznavanje je hitro razvijajoče se področje, ki je zanimivo tako iz raziskovalnega vidika, kakor tudi aplikacij. V predmetu bomo obdelali osnovne matematične metode in tehnike rečunalniškega vida, ki so sestavni del številnih zanimivih aplikacij. Če ste se kdaj spraševali kak#8230;

 • nosilec: Franc Solina
Category: 3rd year
Predavanja: Poduk  o pomenu in poteku izdelave diplomske naloge. Etika in plagiatorstvo. 1. naloga: vsak študent izbere mentorja in temo diplomske naloge! Predavanja: Kako se lotimo iskanja in pregledovanja relevantne literature za izbrano temo. Vizualno in logično urejanje besedil. Pisanje …
 • nosilec: Tomaž Hovelja
Category: 3rd year
Temeljni namen predmeta je seznanitev študenta s področjem ekonomske znanosti na ravni združb (podjetij, zavodov itn.), zato da bo usposobljen dojemati vsebino tistih strokovnih pogovorov, ki vsebujejo ekonomske pojme, ter dejavno sodelovati v njih. Iz tega namena izvedeni cilji so zagotoviti ta…
 • nosilec: Narvika Bovcon
 • nosilec: Matej Zajc
Category: 3rd year
NoneNone
Category: 3rd year
Pri predmetu bomo pregledali različne družine osnovnih metod s področja umetne inteligence, kamor spadajo: strojno učenje, preiskovanje problemskega prostora, igranje iger, planiranje, razporejanje opravil in sklepanje. Cilj predmeta je seznaniti študente z osnovnimi koncepti, izrazoslovjem in…
 • nosilec: Dejan Lavbič
Category: 3rd year
Predstavljajte si razvijalca programske opreme, od katerega naročnik želi, da izdela rešitev, ki mu bo (seveda s pomočjo računalnika) olajšala delo na določenem področju. Razvijalec mora najprej ugotoviti, kakšne so zahteve uporabnikov, na podlagi tega izdelati načrt rešitve, napisa…
Category: 3rd year
Vsebina Celovitost podatkov in osnovni vidiki varnosti: tajnost, avtentičnost, pristnost, neovrgljivost in razpoložljivost. Vrste šifrirnih postopkov in razvrstitev šifrirnih algoritmov: pretočni, blokovni, simetrični, asimetrični. Osnove simetričnih šifrirnih algoritmov (DES, AES) s prime…

 • nosilec: Gašper Fijavž
 • nosilec: Slavko Žitnik
Kreditne točke pri predmetu Računalništvo v praksi lahko pridobite v okviru različnih organiziranih aktivnosti v okviru FRI, ki vpletajo strokovno delo na področju predmetov na FRI (na primer tutorstva) ali širše na področju računalništva (na primer programiranje). Primeri takšnih aktivn…
 • nosilec: Mojca Ciglarič
 • nosilec: Gašper Fijavž
 • nosilec: Slavko Žitnik
Kreditne točke pri predmetu Računalništvo v praksi lahko pridobite v okviru različnih organiziranih aktivnosti v okviru FRI, ki vpletajo strokovno delo na področju predmetov na FRI (na primer tutorstva) ali širše na področju računalništva (na primer programiranje). Primeri takšnih aktivn…
 • nosilec: Ciril Bohak
Sodobni pristopi v interaktivni računalniški grafiki z ogrodjem Vulkan / Modern approaches in interactive computer graphics using Vulkan API V okviru predmeta bodo študenti spoznali najnovejše tehnologije za razvoj interaktivnih aplikacij v 3D računalniški grafiki…
 • nosilec: UroŠ Čibej
Praktični Haskell Predmet bo sestavljen iz treh sklopov. Prvi del bo postopno uvajanje študentov v funkcijsko programiranje in osnovna orodja Haskella, od IDE-ja, do orodja za projekte stack, do debuggerja. Drugi del bo posvečen praktičnemu reševanju problemov na funkcijski način. Predstavili…
Funkcijsko programiranje za splet   Predmet bo razdeljen na tri sklope. Prvi sklop bo uvodni, kjer se bomo najprej spoznali z osnovnimi sintaksnimi konstrukti Elma ter konstrukcijo HTML in SVG dokumentov v Elmu.          Drugi sklop bo namenjen funkcijskemu programiran…
Predmet Računalniški vid v praksi je primarno namenjen študentom, ki bi radi svoje teoretično znanje algoritmov računalniškega vida nadgradili s praktičnimi izkušnjami. Pri predmetu bodo bolje spoznali nekatere tehnične prijeme, ki teorijo pripeljejo do uporabne implementacije na različnih…

 • Skrbnik: Zoran Bosnić
 • Skrbnik: Tomaž Dobravec
 • Skrbnik: Gašper Fijavž
 • Skrbnik: Informator FRI
 • Skrbnik: Matej Kristan
 • Skrbnik: Matjaž Kukar
 • Skrbnik: Matija Marolt
 • Skrbnik: Polona Oblak
 • Skrbnik: Matija Pretnar
 • Skrbnik: Danijel Skočaj
 • Skrbnik: Aleš Smonig Grnjak
 • Skrbnik: Lovro Šubelj
 • Skrbnik: Zoran Bosnić
 • Skrbnik: UroŠ Čibej
 • Skrbnik: Gašper Fijavž
 • Skrbnik: Informator FRI
 • Skrbnik: Aleš Smonig Grnjak

 • nosilec: Miha Moškon
 • nosilec: Mira Trebar
Ste se kdaj vprašali, zakaj so sodobni računalniki tako zmogljivi? Za to so zaslužna digitalna integrirana vezja (čipi oz. mikročipi), ki so zelo majhna in izjemno hitra. Zmožna so izračunati več milijonov operacij v sekundi. Nastala so v petdesetih letih prejšnjega stoletja in od tedaj se…
 • nosilec: Franc Jager
Predmet pokriva osnovne koncepte digitalnega procesiranja signalov. Študirali bomo: vzorčenje in rekonstrukcijo časovno zveznih signalov, časovno diskretne signale, predstavitve signalov v frekvenčnem prostoru, časovno diskretne sisteme, frekvenčne odzive časovno diskretnih sistemov, digita…
Predmet EMP pokriva tematike, ki so v sodobni informacijski družbi še kako prisotne in, kot kaže praksa, pomembne. Pa začnimo pri vajah:. Na vajah bomo letos usmerjeni predvidoma le v Android. saj je to najbolj razširjena mobilna platforma. S tem po moji oceni največjemu odst…
 • nosilec: Narvika Bovcon
 • nosilec: Iztok Lebar Bajec
Pravijo, da je pero močnejše od meča. Pravijo tudi, da slika pove tisoč besed. Verjamem, da ste ti dve trditvi že slišali; nekateri izmed vas ste o njih tudi razmišljali. Pa ste že slišali, da lahko z uporabo omejenega števila barv poveste več, kot če bi jih uporabljali mnogo? Da lahko z…
 • nosilec: Damjan Vavpotič
Informacijske sisteme dandanes srečamo dobesedno na vsakem koraku. Kot uporabniki se soočamo z informacijskimi sistemi v trgovinah, na avtobusnih postajah, kinodvoranah,... da niti ne omenjamo vrste informacijskih sistemov dostopnih preko interneta. Za bolj ali manj prijaznim uporabniškim vmesni…
 • nosilec: Aleš Špetič
Upravljanje tehnoloških podjetij Cilj predmeta je predstaviti poslovanje in upravljanje tehnoloških podjetij - startupov, od ideje do priprave za poslovanje. V okviru predmeta bomo spoznali potrebne veščine, ki jih inženir potrebuje, ko se odloči za podjetniško pot. Spoznali bomo poslovanje …
Študentje so se že spoznali z osnovnimi koncepti računalniških komunikacij in omrežij ter operacijskih sistemov. Pri tem predmetu se bomo podrobneje seznanili z nekaterimi pomembnejšimi protokoli in se v drugem delu predmeta spoznali z osnovami varovanja računalniških in (širše gledano) i…
 • nosilec: Alenka Kavčič
Predmet študentu predstavi osnove multimedijskih tehnologij. Multimediji so nepogrešljiv del sodobnega okolja, saj se z njimi srečujemo tako rekoč na vsakem koraku, od vseprisotne glasbe in slikovnih podob, do filmov, televizije in spletnih medijev. Pri predmetu si najprej pogledamo osnove vizu…
 • nosilec: Miha Moškon
Študenti, ki poslušajo ta predmet, so že spoznali osnove načrtovanja vezij s klasičnimi pristopi. Pri načrtovanju kompleksnejših vezij na čipu pa si inženirji pomagajo z različnimi naprednejšimi programskimi orodji namenjeni načrtovanju digitalnih naprav. Ta orodja podpirajo opisovanje …
 • nosilec: Bojan Orel
 • nosilec: Aljaž Zalar
Računalniki so se, kot ime pove, na začetku uporabljali predvsem za računanje. Prvi problemi, ki so jih reševali z računalniki, so bili povezani predvsem s konstrukcijo atomske bombe. Kmalu pa so tedanje računalnike zasedli znanstveniki in inženirji, ki so reševali tudi "miroljubne" problem…
 • nosilec: Aleksander Sadikov
Bodo miške odločile?Sedite za konferenčno mizo v zatohli sejni sobi. Spet sestanek. Že kdo ve kateri po vrsti. In spet so se šefi lotili tiste stare teme, prav tiste, o kateri vi nočete slišati niti besedice več. Niti ene same samcate besedice več!Vsebina pogajanj je sicer resna. Izbrati mo…
 • nosilec: Robert Rozman
  Temeljni cilj je poglobljen pogled v zgradbo in delovanje računalnika in njegovih sestavnih delov. Najprej se spoznamo z najenostavnejšim nivojem gradnikov digitalnih integriranih vezij, ki jih sestavljamo v kompleksnejše sestavne dele sodobnih procesnih enot; podrobneje se seznanimo z nj…
 • nosilec: Rok Rupnik
Predmet je zanimiv predvsem za tiste, ki želite v svojih karierah zasesti vodstvene položaje: vodja projektov informatike, vodja informatike v podjetju, svetovalec za področje informatike v podjetju. Spoznali bomo koncepte obvladovanja informatike v podjetjih, saj informatika v podjetjih namreč…
 • nosilec: Damjan Vavpotič
 • nosilec: Aljaž Zrnec
Dandanes smo priča eksponentni rasti količine podatkov. Poznavanje sodobnih tehnologij s področja podatkovnih baz ter poznavanje pristopov za načrtovanje le teh je zato ključno tako za razumevanje delovanja sodobnih informacijskih sistemov kot za uspešno profesionalno delo na področju račun…
 • nosilec: Tomaž Curk
Zdravnik je zbral goro podatkov o neki bolezni, zdaj pa bi rad iz njih kaj pametnega izvedel. Banka ima podatke o svojih komitentih, pa jo zanima, komu dati kredit, komu ponuditi naložbe v sklade in koga pustiti čim bolj pri miru. Meteorologi beležijo podatke o topljenju ledu na Antarktiki in zd…
 • nosilec: Matija Damjan
 • nosilec: Karmen Lutman
 • nosilec: Aleš Završnik
1. Uvod v pravo 1.1. Hierarhija pravnih aktov; 1.2. Delitev na javno in zasebno pravo; 1.3. Vloga prava EU v slovenskem pravnem redu; 1.4. Splošno o pravosodnem sistemu in pravnih sankcijah. 2. Varstvo (osebnih) podatkov 2.1. Pojem osebnih podatkov; 2.2. Temeljna načela; 2.3. Pravni okviri …
 • nosilec: Boštjan Slivnik
Računalnikarji pišemo programe v programskih jezikih. Teh je na tisoče in vsak od njih na svoj način nudi programerju čim lažji zapis programa. Žal pa računalnik razume en sam jezik: strojni jezik procesorja, ki je vgrajen v računalnik. Zato potrebujemo posebne programe, ki jim pravimo pre…
 • nosilec: Nejc Ilc
 • nosilec: Uroš Lotrič
Avtomatizacija igra vedno pomembnejšo vlogo v svetovnem gospodarstvu. Inženirji si prizadevajo avtomatizirati najrazličnejše naprave in jih povezovati v kompleksne računalniške sisteme, da bi ljudem kar najbolj olajšali izvajanje najrazličnejših aktivnosti. V okviru procesne avtomatike bom…
 • nosilec: Borut Batagelj
Informacijska doba ni zaznamovana le z vseprisotno mrežo računalnikov in informacijskih tehnologij; temveč tudi s pojavitvijo novih možnosti izražanja in komunikacije, vzponom digitalne kulture in novih načinov interakcije. Video, digitalna fotografija in grafika, digitalna televizija in drug…
 • nosilec: Tomaž Dobravec
1. Osnovni konstrukti programskega jezika C podatkovni tipi, spremenljivke in konstante; izrazi, operatorji, strukturiranje kode; vhod/izhod, delo s tekstovnimi in binarnimi datotekami; dinamično delo s pomnilnikom in nizi; večdimenzionalne tabele; funkcija kot parameter in povratni klici; kazalc…
 • nosilec: Iztok Lebar Bajec
Ni ga med vami junaka, ki lahko trdi, da računalnika ni nikoli uporabil za igranje računalniških iger. Nekatere izmed vas je prav želja po razvijanju iger potegnila v študij računalništva in informatike. Zgodovina računalniških iger sega v daljno leto 1950, ko so akademiki začeli razvijat…
 • nosilec: Alenka Kavčič
 • nosilec: Damjan Vavpotič
Razvoj sodobnih informacijskih sistemov je zahteven proces, ki mora upoštevati ne le kompleksne tehnološke izzive, ampak tudi različne organizacijske dejavnike, ki pogosto usodno vplivajo na uspeh razvojnih projektov. Hitre spremembe informacijskih tehnologij in poslovnega okolja še povečujejo…
 • nosilec: Danijel Skočaj
Scenarij št. 1: Jan stopi na platformo nad proizvodno halo v njegovem podjetju. Pod seboj zagleda kopico neutrudnih robotov, ki nad tekočim trakom sestavljajo avtomobile. Dan za dnem, uro za uro, minuto za minuto. Ne ozirajo se ne levo, ne desno, samo opravljajo svoje delo. Njihovo zaznavanje in …
 • nosilec: Branko Šter
Uporabniška programska oprema omogoča računalniku, da stori kaj koristnega za uporabnika. Sistemska programska oprema pa omogoča računalniku, da sploh živi. Glavni del sistemske programske opreme je sam operacijski sistem oz. njegovo jedro (kernel). Poleg tega pa spada v skupino sistemske pro…
 • nosilec: Aleš Smrdel
 • nosilec: Mira Trebar
Računalnik, internet in splet nas spremljajo na vsakem koraku. Postali so del nas, brez njih skoraj ne znamo več živeti. Vprašamo se lahko, kako bi izgledal en teden ali pa en dan brez teh modernih naprav in storitev. Ko na računalniku zaženemo brskalnik, se nam odpre nov svet. Zdi se nam, da…
 • nosilec: Gašper Fele Žorž
Pri predmetu bodo študentje programirali x86 kompatibilne osebne računalnike z uporabo zbirnika.The students will learn how to program x86 compatible personal computers in assembler.
Kontejnerji, Kubernetes in DevOps prakse Kontejnerji (angl. containers) so virtualizacijska tehnologija na nivoju operacijskega sistema, ki je v zadnjih par letih na glavo obrnila trende v virtualizaciji in postala ena najbolj vročih IT tem. Kontejnerje tako uporabljajo praktično vsa večja …
Računalniške igre. Od strateških, športnih, dirkaških, do streljačin, arkadnih in ... Najprej igraš, igraš in igraš, potem primerjaš in nato se začneš spraševati, kako so posamezne stvari narejene?Ugotoviš, da so stvari kompleksne, da je osnova vsega seveda programiranje in ko zajadra…
 • nosilec: Igor Rožanc
Področje pisanja programskih rešitev ni tako mlado, kot bi si marsikdo mislil – veliko starejše je od vas, pravzaprav je starejše celo od večine profesorjev naše fakultete. Zato je tudi zelo raznoliko in pokriva tako razvoj zelo specializiranih gonilnikov kot obsežnih bančnih informacijsk…
 • nosilec: Igor Rožanc
Kaj najprej naredi kuhar, ko skuha omako? Pokusi jo in (običajno) doda še malo popra ali soli. To naredi bolj iz navade, saj je glede na svoje dolgoletne izkušnje in natančno izveden recept prepričan, da je jed odlična. Kako je s tem pri pisanju programov? Ali zadošča, da programer enkrat p…
 • nosilec: Aleksander Sadikov
Imate radi filme? Znanstveno fantastiko? Ste gledali Matrico, Terminatorja, Odisejo 2001, Umetno inteligenco, Laro Croft? Potem gotovo mislite, da veste, kaj je umetna inteligenca. V resničnem svetu se že od nastanka prvih računalnikov vrstijo znanstvene in filozofske razprave o tem, če je mož…
 • nosilec: Aleš Smrdel
Uporabniški vmesniki v aplikacijah so namenjeni čimbolj enostavnemu in preglednemu prenašanju informacij od aplikacije do uporabnika in obratno. Še tako dobra aplikacija ne more biti uspešna brez dobrega uporabniškega vmesnika. Uporabnik običajno ne pozna algoritmov, podatkovnih struktur in …
 • nosilec: David Modic
Vsebina predavanj: • Organizacijske strukture - Vloge varnostnega osebja (npr. Enisa) - storitve v organizaciji (IT služba, Varnostna služba, ustreznost, VOC, Srebrne ekipe) - Potek dela pri odzivanju na incidente • Upravljanje s tveganji - Definicije - Praktični primeri upravljanja - …
 • nosilec: David Jelenc
Uvod in motivacija. Osnovne varnostne storitve. Pregled zgodovinskih šifer. Napadi in kriptoanaliza zgodovinskih šifer. Načela sodobne kriptografije. Sklepanje o varnosti in modeli groženj. Notacija. Serializacija podatkov. Tajnost in informacijsko-teoretska varnost. Definicija &sca…
 • nosilec: Matevž Pesek
Zaradi povečane uporabe tehnologije v sistemih, ki obravnavajo občutljive podatke, učinkovitost in hitrost nista več edina pogoja, ko pride do izdelave programske opreme. Vse večjo pozornost je treba posvečati varnosti in zanesljivosti. Pri predmetu bomo študente seznanili s sodobnimi …
 • nosilec: Patricio Bulić
Študent, ki se prebije do tega predmeta, že veliko ve o procesorjih, računalnikih in njihovih komponentah. Zna tudi že marsikaj sprogramirati. Ali bi znal narediti čisto svoj računalnik, s katerim bi lahko predvajal posnetke MP3? Povezati in sprogramirati procesor, pomnilnik, AC97 kontroler i…
 • nosilec: Igor Škraba
 • nosilec: Mira Trebar
Namen predmeta je predstaviti povezovalne probleme v digitalnih vezjih (odboj, presluh), vrste V/I naprav, njihovo zgradbo, lastnosti in delovanje. Predmet vsebuje 2 kolokvija, končni izpit  in dve domači nalogi, prva v maju in druga konec semestra. The purpose of the course is to present th…
Izjava »kupil si bom štiri-jedrni procesor, da se bodo programi štirikrat hitreje izvajali« je trapasta in zavajajoča. To ve vsak, ki zna narediti paralelne sisteme, povezati jedra, procesorje in računalnike v celoto ter take sisteme programirati tako, da se programi uč…

 • nosilec: Gašper Fijavž
Category: 1st year
Z matematiko je križ. Diskretne strukture so matematika. Zato so z Diskretnimi strukturami tudi same sitnosti. Ah, šalo na stran. Predstavimo raje, kaj bi zamudili, če bi se Diskretnim strukturam izognili. Če vemo, da je 1+1=2 in 2+2=5, potem bi morali verjeti tudi, da je 3+3=7, mar ne? Seštel…
 • nosilec: Damjan Kobal
 • nosilec: Bojan Orel
Category: 1st year
Matematika v računalništvu je nekaj takega kot prestave na avtomobilu - tudi brez prestav, v prvi gre, ampak zelooo počasi, več ko je prestav, hitreje bo šlo in dlje bomo prišli. Na primer, računalniki računajo, računa pa se s števili, ampak kaj pa so pravzaprav števila? Kako računalnik…
 • nosilec: Peter Peer
Category: 1st year
Kaj imajo skupnega Windows, Linux, Unix, MacOS? Seveda, vsi so operacijski sistemi. In kaj je operacijski sistem? Je program, ki je vpet med strojno in uporabniško programsko opremo. Tako ga vsi ostali programi kot temelj potrebujejo za svoje delovanje. Pa bodimo še malenkost bolj natančni: oper…
 • nosilec: Aleksandar Jurišić
 • nosilec: Saša Jurišić
Category: 1st year
V nekem članku o virusih lahko preberemo debato o napadu virusov (črvov), ki so se razširili po internetu ter upočasnili brskalnike in e-pošto širom po svetu. Koliko računalnikov je bilo okuženih? Strokovnjaki, na katere so se sklicali v članku, pravijo, da jih je bilo 39.000, vplivali pa …
 • nosilec: Matjaž Kukar
 • nosilec: Luka Šajn
Category: 1st year
Ste že kdaj po svoji sobi ure in ure iskali določen predmet, morda mobilni telefon s prazno baterijo, ali pa ključe? Predstavljajte si, kako bi izgledalo v banki, če bi za vsako strankino zahtevo morali brskati med neurejenimi bančnimi izpiski. Kaos! Ker se velika večina dogodkov v sodobnem p…
 • nosilec: Janez Demšar
Category: 1st year
Razlika med uporabnikom računalnika in programerjem je podobna razliki med potnikom na avtobusu in nekom, ki se vozi z dobrim motorjem.1 Prvi se pelje počasneje, ne more vstopiti, kjer hoče, zaviti, kamor hoče in njegov užitek v celotni izkušnji je vobče omejen. Drugi pelje hitreje in počne …
 • nosilec: Tomaž Dobravec
Category: 1st year
Ko Programiranje 1 študenta uvede v čare programerskega razmišljanja, je čas za Programiranje 2, kjer mu razširimo in poglobimo perspektivo.  Spoznali bomo sodoben, splošno namenski, hiter, varen, robusten, predmetno usmerjen programski jezik Java.  Jezik je zelo priljubljen in raz#8230;
 • nosilec: Robert Rozman
 • nosilec: Igor Škraba
Category: 1st year
Osnovni namen predmeta je podati zgradbo in delovanje današnjih računalnikov z obravnavo za programerja vidnih lastnosti računalnika. Študent naj bi dobil osnovna znanja o zgradbi in delovanju posameznih delov računalniškega sistema in njihovi medsebojni povezavi. Predmet vsebuje končni izpi…
 • nosilec: Mojca Ciglarič
Category: 1st year
Danes računalniki komunicirajo med seboj tako vneto in tako pogosto, praktično kar naprej, da si sploh ne moremo več predstavljati, kaj bi počeli brez omrežij: dieta brez interneta, samo s papirnato pošto in klepetom izključno v živo? Pri RK bomo skušali osvetliti ozadje komunikacijskih st…
 • nosilec: Vlado Stankovski
Category: 1st year
Vas je že kdaj zamikalo, da bi si iz nič sestavili svoj računalnik? Bi radi vedeli, kaj se dogaja pod črnim plastičnim ohišjem z zvenečim imenom najnovejšega procesorja in kaj v procesorju počnejo tranzistorji in zakaj nam jih nikoli ni dovolj? Nekaj odgovorov na zgornja vprašanja bomo ra…

Programiranje brez poznavanja algoritmov in podatkovnih struktur (APS) je kot trenje orehov brez kladiva - gre bolj počasi, lahko ostaneš lačen. Pri APS bomo za različne vrste orehov spoznavali različna kladiva. Za orehi se seveda skrivajo računalniški problemi, za kladivi pa postopki reševa…
 • nosilec: Andrej Brodnik
 • nosilec: Tomaž Dobravec
Ko se bodoči programer prebije čez čeri prvih dveh programerskih predmetov, je podoben šolarju, ki pozna abecedo in slovnico do te mere, da zmore napisati esej brez napak. Kot je verjetno marsikdo (boleče), ugotovil to žal ni dovolj niti za dober spis in za dobro oceno. In v čem je problem? …
 • Organizator praktičnega usposabljanja: Ksenija Rozman
Delovna praksa je redna študijska obveznost študenta, saj predstavlja obvezni del prvostopenjskega visokošolsko strokovnega študijskega programa Računalništvo in informatika. Namen delovne prakse je prilagoditi znanje študentov potrebam gospodarstva in javnega sektorja ter jih usposobiti do …
 • nosilec: Franc Solina
Cilj predmeta je študente seznaniti z osnovami sodobnih metod razvoja programske opreme in inženirskim pristopom k razvoju. Tako se po zaključku študija lažje vključijo v ekipe razvijalcev in vodij projektov, čeprav študij od njih zahteva pretežno samostojno delo in programiranje v malem. …

Izbrana poglavja iz računalništva in informatike: Analiza omrežij (ASI)   Svetovni splet, blogosfero, neposredno sporočanje in Facebook je vse moč opredeliti kot prepletanje med vsebino bogato z informacijami, milijoni posameznikov in organizacij, ki le-to uporabljajo in soustvarjajo, ter…
Tens of billions of Internet of Things (IoT) devices together with roughly one smartphone per each inhabitant of this planet promise to fulfil the vision of anytime-anywhere computing. These computers already provide indispensable services in areas reaching from personal health, over smart home man…
 • nosilec: Gašper Fijavž
 • nosilec: Slavko Žitnik
Kreditne točke pri predmetu Računalništvo v praksi lahko pridobite v okviru različnih organiziranih aktivnosti v okviru FRI, ki vpletajo strokovno delo na področju predmetov na FRI (na primer tutorstva) ali širše na področju računalništva (na primer programiranje). Primeri takšnih aktivn…
 • nosilec: Gašper Fijavž
 • nosilec: Slavko Žitnik
Kreditne točke pri predmetu Računalništvo v praksi lahko pridobite v okviru različnih organiziranih aktivnosti v okviru FRI, ki vpletajo strokovno delo na področju predmetov na FRI (na primer tutorstva) ali širše na področju računalništva (na primer programiranje). Primeri takšnih aktivn…
 • nosilec: Iztok Mihevc
 • nosilec: Saša Ogrizović
 • nosilec: David Modic
 • nosilec: Matjaž Pančur
Moderna Strežniška Infrastruktura / Modern Server Infrastructure Strežniška infrastruktura je od uveljavitve javnih in zasebnih oblakov doživela nesluten razcvet. Podjetje Amazon je s svojim oddelkom AWS (Amazon Web Services) začelo revolucijo v vsesplošni uporabi najema in programiranja str…

 • Skrbnik: Zoran Bosnić
 • Skrbnik: Tomaž Dobravec
 • Skrbnik: Informator FRI
 • Skrbnik: Aleš Smonig Grnjak

Ta predmet je namenjen obvestilom v zvezi s prvostopenjskim visokošolskim strokovnim študijem, razpravam študentov, študentskim vprašanjem... Članstvo v predmetu in naročnino na forume priporočamo vsem študentom, pa tudi vsem učiteljem in asistentom, ki poučujejo na tem študiju.

 • Skrbnik programa: Zoran Bosnić
 • Skrbnik programa: UroŠ Čibej
 • Skrbnik programa: Tomaž Dobravec
 • Skrbnik programa: Gašper Fijavž
 • Skrbnik programa: Matjaž Kukar
 • Skrbnik programa: Matija Marolt
 • Skrbnik programa: Polona Oblak
Vse o diplomskem delu.All about diploma thesis.

Category: Thesis defence

Informacije o izvajanju izpitov na daljavo
 • nosilec: Tomaž Curk
 • nosilec: Gašper Fijavž
Category: Thesis defence
Category: Thesis defence

 • nosilec: Aleksander Sadikov
 Metode Bayesove statistike: Gaussovi procesi, Dirichletovi procesi, metode MCMC, strukturne aproksimacije. Globoko učenje: Boltzmannovi stroji, avtomatski kodirniki, konvolucijske nevronske mreže. Teorija učenja: učenje PAC, dimenzija VC. Druge izbrane teme: učenje z več jedri, učenje …
Napovedovanje: linearna regresija, logistična regresija, LDA/QDA, metoda najbližjih sosedov, ocene prileganja modela. Izbira spremenljivk in modelov: prečno preverjanje, metoda bootstrap, metode filter in wrapper. Napredni napovedovanje: bazne funkcije, zlepki, regularizacija, odločitvena …

 • nosilec: Jure Demšar
 • nosilec: Erik Štrumbelj
Category: Data Science
Learn probabilistic programming, how to build and apply Bayesian statistical models, and provide statistical support to researchers and professionals. The process and limitations of statistical inference (experiment design, data gathering, model selection, computation, interpretation, what can and …
 • nosilec: Danijel Skočaj
Category: Data Science
Uvod v globoko učenje. Zgodovinski pregled. Aplikacije globokega učenja. Učenje globokih nevronskih mrež. Naprej povezane nevronske mreže. Stohastični gradientni spust. Vzvratno razširjanje napake. Aktivacijske in cenilne funkcije. Regularizacija, inicializacija, normalizacija. Posodabljanje…
 • nosilec: Gašper Fijavž
 • nosilec: Polona Oblak
 • nosilec: Erik Štrumbelj
 • nosilec: Žiga Virk
 • nosilec: Aljaž Zalar
Category: Data Science
Matrična in tenzorska algebra. Notacija. Odvodi. Teorija. Gradient. Konveksnost in stroga konveksnost. Lipschitzeve funkcije. Optimizacija z omejitvami. Dualne funkcije. Dualni optimizacijski problemi. Krepka dualnost. Slaterjev pogoj. Karush-Kuhn-Tuckerjev pogoj.  Optimizacijske metode. Grad…
 • nosilec: Erik Štrumbelj
 • nosilec: Aljaž Zalar
Category: Data Science
Data. Povzemanje podatkov. Vizualizacija podatkov. Temeljna težava pri analizi podatkov: negotovost v našem razumevanju procesa, ki generira podatke. Probability. Aksiomatski, bayesovski in klasičen (frekventistični) pogled na verjetnost. Skupne, robne in pogojne gostote. Bayesov izrek. Porazde…
 • nosilec: Jure Demšar
Category: Data Science
Študentje izberejo temo projekta in na projektu delajo v skupinah. Na sredini semestra poročajo o napredku in vmesnih rezultatih.  Ob zaključku predmeta študentje javno predstavijo rezultate dela. Projektne teme predlagajo fakultetni predavatelji in strokovnjaki iz gospodarstva. Nosilec pr…
 • nosilec: Tomaž Hočevar
 • nosilec: Erik Štrumbelj
 • nosilec: Blaž Zupan
Category: Data Science
Linearni modeli. Linearna regresija. Linearna diskriminantna analiza. Logistična regresija. Gradientni sestop. Stohastični gradientni sestop. Pristop strojnega učenja. Cenovna funkcija. Pristop z zmanjšanjem tveganja. Maksimizacija verjetja. Vrednotenje modelov. Prečno preverjanje. Izbor znač…
 • nosilec: Erik Štrumbelj
 • nosilec: Blaž Zupan
 • nosilec: Marinka Žitnik
Category: Data Science

Predmet pokriva izbrane napredne teme iz strojnega učenja skladno s trenutnimi smernicami v raziskavah in uporabi v praktičnih problemih.

 • nosilec: Tomaž Curk
 • nosilec: Slavko Žitnik
Category: Data Science
Predmet predstavlja uvod in pregled tem, ki so pomembne za podatkovne vede. Predavatelji in gostje iz industrije in raziskovalnih ustanov bodo študentom predstavili te teme. Delo s podatki. Pridobivanje. Procesiranje. Hranjenje. Povzemanje. Čiščenje. Analiza podatkov. Napovedovanje. Gručenje. …
 • nosilec: Matjaž Kukar
Category: Data Science
Introduction to big data. Characteristics of big data. Big data and data science. Relational databases and big data. Distributed data systems. Hadoop ecosystem. Big data management. Structured and semi-structured data models. Non-relational (NoSQL) data models. Data models and database systems for …

 • nosilec: Polona Oblak
Category: Common courses
  Linearna algebra: vektorski prostori, linearne in afine preslikave, skalarni produkt, aplikacije. Matematična analiza: potenčne in trigonometrične vrste, integralske in diskretne transformacije, funkcije več spremenljivk, ekstremi in zvezne optimizacijske naloge, dvojni integrali, vektor…
 • nosilec: Polona Oblak
Category: Common courses
Computer science is closely related to mathematics and a thorough knowledge of the mathematical basics is a prerequisite for understanding the technical content in the study of computer science and informatics. The purpose of the course Mathematics 2 is to deepen the knowledge and understanding of m…

A Course on Algebraic Coding Theory The course will include selected advanced topics in:1.    Latin squares (orthogonal arrays, conjugates and isomorphism, partial and incomplete Latin squares, counting Latin squares, the Evans conjecture)2.    Hadamard matrices, Reed-…
Business Intelligence and Data Science Aspects in Practice  The course will include selected advanced topics in: 1.       Business Intelligence (BI) and Data Warehouse (DW) Systems in organization and business 2.       Characteristics…
 • nosilec: Matej Guid
 • nosilec: Slavko Žitnik
Orodja za analizo velikih podatkovnih baz Pregledali bomo algoritme strojnega učenja in iskanja znanja v podatkih, ki zmorejo obdelati zelo velike količine podatkov. Poudarek bo na postopku "Map-Reduce" za ustvarjanje vzporednih algoritmov. Med drugim bomo obravnavali: pogosto ponavlajo…
 • nosilec: Mojca Ciglarič
 • nosilec: Gašper Fijavž
 • nosilec: Slavko Žitnik
Kreditne točke pri predmetu Obštudijska strokovna dejavnost lahko pridobite v okviru različnih organiziranih aktivnosti v okviru FRI, ki vpletajo strokovno delo na področju predmetov na FRI (na primer tutorstva) ali širše na področju računalništva (na primer programiranje). Prime…
 • nosilec: Mojca Ciglarič
 • nosilec: Gašper Fijavž
 • nosilec: Slavko Žitnik
Kreditne točke pri predmetu Obštudijska strokovna dejavnost lahko pridobite v okviru različnih organiziranih aktivnosti v okviru FRI, ki vpletajo strokovno delo na področju predmetov na FRI (na primer tutorstva) ali širše na področju računalništva (na primer programiranje). Prime…
 • nosilec: Marko Robnik Šikonja
V 21. stoletju postaja naša civilizacija ena sama globalna, na podatkih temelječa, družba. Vsepovsod zbiramo ogromne količine podatkov, od tradicionalnih področij, kot so tovarne, zdravstvo in znanost, do popolnoma novih, kot so kmetijstvo, osebi senzorji, hišni merilniki, pametni mobilniki i…
 • nosilec: Vlado Stankovski
Cilj predmeta je preštudirati celotni proces razvoja pametnih aplikacij. Gre za aplikacije, ki imajo še posebej izražene uporabniške, aplikacijske in sistemske zahteve. Običajno temeljijo na internetu stvari, umetni inteligenci, računalništvu v oblaku ter na tehnologijah veriženja blok…

 • nosilec: Andrej Brodnik
Za računalničarjevo preživetje v krasnem novem digitalnem svetu je nujno, da čimprej najde orodjarno ter da si tudi sam izdela vsaj kakšno bitno lopato. Govorimo o algoritmih in podatkovnih strukturah. To so za računalnikarja orodja, s katerimi uresniči svoje še tako divje ideje. Dobro je p…
Predmet bo vseboval naslednje vsebine:•    Uvod    Računska zahtevnost odločitvenih in optimizacijskih problemov     NP-polni in NP-težki problemi    Hevristični algoritmi, kakovost suboptimalnih rešitev,  (ne)obstoj za…
 • nosilec: Zoran Bosnić
 • nosilec: Matjaž Kukar
Računalničarji moramo poleg osnov programiranja pridobiti tudi vpogled v drugačne programerske tehnike, kot sta proceduralno in objektno-usmerjeno programiranje. V zadnjih letih se izrazito uveljavlja funkcijski način programiranja, ki omogoča učinkovito razgradnjo programa na skupek neodvisn…
Pri predmetu se bomo spoznali s principi in navodili načrtovanja uporabniških vmesnikov (UV) in s komunikacijo med možgani in računalnikom preko zamišljanja motoričnih aktivnosti oziroma neinvazivnim vmesnikom možgani računalnik (VMR). Teme so naslednje: sposobnosti človeka (spomin in uče…

 • nosilec: Jana Faganeli
Cilj predmeta je poglobiti znanje iz strojnega učenja, ki so ga študenti pridobili na dodiplomskem študiju. Pri predmetu spoznavamo najbolj uspešne pristope in se poglobimo vanje, spoznamo kako delujejo in kakšne so njihove omejitve. Predmet pripravi študenta na nadaljnji, bolj poglobljen štu…
 • nosilec: Ivan Bratko
Ta predmet obravnava izbrane ideje in metode umetne inteligence, ki so posebej zanimive ali praktično uporabne. Te metode so zato pomembne s stališča zahtevnejše uporabe računalnikov, pa tudi kot modeli delovanja inteligence pri ljudeh. Našli bomo odgovore na spodnja vprašanja: Kako sestavit…
 • nosilec: Tomaž Curk
 • nosilec: Blaž Zupan
Kako podobna so si med seboj živa bitja? Smo ljudje res potomci neandertalcev? Kako so se živalske vrste lahko prilagodile na življenjska okolja? Kateri geni so odgovorni za pojav različnih bolezni? Zakaj vsako leto potrebujemo drugo cepivo proti gripi? Današnja biologija je polna zanimivih vp…

Category: Multimedia
Ali bi radi vedeli kako se lahko računalnik spremeni v orodje za obdelavo glasbe, govora, slike, telekomunikacijskih, navigacijskih in medicinskih signalov? Pogosto brez kakršnekoli dodatne opreme, samo z uporabo znanja! Ali veste, da je vaš mobilni telefon pravzaprav računalnik, ki izvaja prog…
Category: Multimedia
Nove informacijsko komunikacijske tehnologije prinašajo tudi korenite spremembe v načine poučevanja in učenja. Danes govorimo o e-izobraževanju, na obzorju pa je, v skladu z idejo vsepovsodnega računalništva tako imenovano mobilno izobraževanje (m-izobraževanje). V didaktičnem smislu je p…
Category: Multimedia
Hiter razvoj informacijske tehnologije omogoča oblikovanje, podajanje in dostopanje do informacij na interaktiven, hitrejši in bolj intuitiven način. To omogoča lažje obvladovanje in razumevanje vedno večjega obsega informacij. Pri predmetu Interaktivnost in oblikovanje informacij bodo …
Category: Multimedia
Splet je skoraj neomejen vir podatkov. Z uporabo iskalnikov, kot so Google, Bing in podobni, lahko hitro najdemo vsebine, ki nas zanimajo. Vendar je teh zelo veliko in pogosto si ne moremo privoščiti, da bi prebrali vse spletne strani, ki nam jih kot zadetke na neko poizvedbo vrne iskalnik. Reši…
 • nosilec: Matija Marolt
Category: Multimedia
Predavanja:   3D modeliranje polne predstavitve točkovne predstavitve, pretvorba v ploskovne voksli, upodabljanje in pretvorba v ploskovne                          &nbs…
Category: Multimedia
Želite znati razviti nove zvočne efekte ali kreirati povsem nove zvoke? Vas mika vašo glasbeno stvaritev narediti vse do točke, ko se ta lahko ponudi na iTunes ali Amazon.com?  Želite razviti novo programsko rešitev za avdio storitve na vaši mobilni platformi in jo ponuditi na Google mar…

  Predmet vsebuje različne napredne teme s področja zaznavanja gibanja z metodami računalniškega vida. Konkretna vsebina se bo letno prilagajala trendom na tem hitro razvijajočem se področju. Trenutne aktualne teme obsegajo: (i) ocenjevanje optičnega toka, (ii) sledenje s predlogo, (iii…
The course introduces techniques and procedures for analysis of biomedical signals and images like: cardiology signals (electrocardiogram - ECG), neurophysiology signals (electromyogram - EMG, electroencephalogram - EEG), medical images (computed tomography – CT images) with the emphasis on probl…
 • nosilec: Marko Robnik Šikonja
Vsebina predmeta temelji na izboru sodobnih tehnik obdelave naravnega jezika podkrepljenih s praktično rabo. V predavanjih predstavimo glavne pristope in pojasnimo delovanje posameznih metod in njihovo teoretično ozadje. V okviru laboratorijskih vaj znanje povežemo s praktično rabo in ga utrdim…
 • nosilec: Peter Peer
Predmet temelji predvsem na postopkih računalniškega vida, ki predstavljajo izhodišče večine biometričnih sistemov. Ciljna skupina so študentje, ki jih zanimata visoko-tehnološki razvoj in raziskave, saj je veliko pristopov še v raziskovalni fazi. Glavna vsebina, ki se bo zaradi razvoja po…

 • nosilec: Nikolaj Zimic
Hiter napredek tehnologije je omogočil tudi razvoj senzorskih omrežij, ki počasi prodirajo na vsa področja, tako industrijske, kot tudi domače uporabe. Omrežja so pogosto uporabniku skrita, tako da jih zaznava samo preko zajetih podatkov. .Senzorska omrežja ne vsebujejo zgolj elementov za za…
 • nosilec: Andrej Brodnik
 • nosilec: David Modic
Verjetno je eden največjih čarov računalništva in informatike, da se pojavlja tako pogosto v povezavi z drugimi vedami in digitalna forenzika je še eno od teh področij. Digitalna forenzika je veja forenzične znanosti, ki se ukvarja z zajemom in obnovo podatkov, katere najdemo v digitalnih na…
Vas zanima, kako bi procesirali kar kriptirane podatke in bi bil rezultat pravilen, procesor pa se "ne bi zavedal" konkretne vsebine podatkov? Vas zanima, kako deluje BitCoin in bi sami želeli izdelati digitalno gotovino? Bi želeli postati varnostni inženir, revizor IS, ali se npr. naknadno speci…
 • nosilec: Aleksandar Jurišić
Informacijska/računalniška varnost opisuje vse preventivne postopke in sredstva s katerimi zagotovimo dostop do informacijskih sistemov in njihove vsebine ter preprečimo njihovo nepooblaščeno uporabo. Med preventivnimi ukrepi nudi kriptografija največjo varnost oziroma zaščito glede na svoj…

V zadnjih štirih desetletjih so se nosilci procesiranja v digitalnih sistemih razvijali tako v smislu hitrosti delovanja, kot tudi v smislu miniaturizacije osnovnih procesnih entitet. Ob nadaljujočem se tovrstnem trendu bomo v bližnji prihodnosti dosegli nivo miniaturizacije, kjer bo vprašljivo…
 • nosilec: Matjaž Jurič
Cilj predmeta je pridobiti znanja za razvoj inovativnih računalniških storitev in aplikacij, ki se izvajajo v oblaku (Cloud). Računalništvo v oblaku pomembno spreminja načine razvoja aplikacij in pri predmetu se bomo spoznali s koncepti, arhitekturami in tehnologijami za oblak – s tako imeno…
 • nosilec: Branko Šter
Programiranje visoko zmogljivih računalniških sistemov je pomembno orodje na različnih področjih znanosti in inženirstva. Vendar pa je učinkovita uporaba zmogljivih računalniških sistemov v veliki meri odvisna od razumevanja njihove arhitekture. Pri tem predmetu bomo tako obravnavali arhite…
 • nosilec: Uroš Lotrič
Vzporedno in porazdeljeno računanje: potreba po paralelizaciji Moderne paralelne arhitekture: sistemi z deljenim pomnilnikom, sistemi s porazdeljenim pomnilnikom, grafične kartice in drugi oprocesorji, vezja FPGA, heterogeni sistemi Vzporedni programski jeziki in okolja: OpenMP, OpenMPI, OpenCL P…

 • nosilec: Gašper Fijavž
Naj vas druga beseda v imenu ne prestraši. Diskretna matematika je tista matematična disciplina, ki se z računalniki najbolje razume. Uspešna rešitev diskretnega matematičnega problema nas včasih ne bo zadovoljila, med rešitvami bomo želeli poiskati takšno, k…
 • nosilec: Bojan Orel
 • nosilec: Aljaž Zalar
Pri matematični analizi in in linearni algebri smo doslej nabrali veliko znanja, za katerega so nam povedali, da je zelo uporabno na različnih področjih. Vendar, ko želimo to znanje dejansko uporabiti, velikokrat naletimo na velikokrat nepremostljive težave: integrala ne znamo izračunati, fun…
 • nosilec: Iztok Lebar Bajec
Strokovnjaki s področja računalništva navdih za reševanje aktualnih problemov iščejo v različnih virih. Povsem logično je, da inspiracijo za marsikatero rešitev najdejo v naravi, saj so zaradi evolucije organizmi v naravi razvili izjemne metode za reševanje različnih problemov, s katerim…
 • nosilec: Neža Mramor-Kosta
 • nosilec: Žiga Virk
Računska topologija je dokaj novo področje, nekje med računalništvom in matematiko. Na matematični strani je tesno povezano s topologijo. Topologija pa je bolj ohlapna oblika geometrije, kjer nas velikosti, razdalje, koti in druge številske lastnosti objektov pravzaprav ne zanimajo. Zanimajo …

Course title: Mobile Sensing (slo: Mobilno zaznavanje) The course investigates the use of sensors, embedded in mobile computation devices (e.g. smartphones, smartwatches, etc.), for understanding a user’s context, modelling a user’s behaviour, and devising novel applications based on th…
 • nosilec: Jurij Mihelič
Spoznavali bomo področje inženiringa algoritmov, katerega vodilo je premoščanje razlike med teorijo in prakso. Znanih je več primerov, kjer klasični teoretični pristop nezadovoljivo opiše obnašanje algoritma v praksi, npr. simpleksni algoritem, hitro urejanje, LIFO/FIFO strategije, ravnins…
Zaradi hitrih sprememb na tem področju se bo vsebina predmeta prilagajala razvoju: 1. Uvod v digitalno trženje 2. Razumevanje vedenja porabnikov v digitalnem okolju 3. Odločanje na podlagi podatkov, tržne raziskave 4. Oblikovanje uporabniške izkušnje 5. Oblikovanje spletnih predst…
Cilj predmeta se je naučiti razvoja procesnih aplikacij – to so aplikacije, ki direktno podpirajo poslovne procese v podjetjih. Imenujemo jih tudi kompozitne aplikacije. Razvoj procesnih aplikacij postaja vedno bolj pomemben, saj želijo podjetja in organizacije informacijsko podpreti procese ko…
Sodobni poslovni sistemi zahtevajo poleg poznavanja informacijske tehnologije (IT) tudi poznavanje poslovanja in s tem doseganje poslovnih učinkov s pomočjo informacijske tehnologije. Vse ankete med poslovneži kažejo, da pri naših diplomantih pogrešajo predvsem povezano obravnavanje poslovanj…
 • nosilec: Blaž Zupan
Pri predmetu bomo v teoriji in na praktičnih primerih spoznavali tehnike odkrivanja znanj iz podatkov (angl. data mining). Če bo le možno, pri predmetu sodelujemo na mednarodnem tekmovanju s področja analize podatkov, tipično s portala Kaggle. Za izbrano tekmovanje na predavanjih v teoriji spo…
Študenti imajo morda napačen vtis, da so algoritmi in podatkovne strukture znanost o postopkih urejanja in obratih uravnoteženih dreves. Prva naloga predmeta je odpraviti ta škodljivi vtis in pokazati, da so drevesa, bisekcija, teorija informacij, dvojiški številski sistem, končni avtomati i…
Raziskave kažejo, da velik del projektov, ki se ukvarjajo z razvojem programske opreme (od 60 do 80%) projektov prekoračuje stroške, zamuja roke in ponuja manj funkcionalnosti, kot je bilo prvotno predvideno. Zato je stalno prisotno iskanje novih postopkov, metod in orodij, s…

 • Skrbnik programa: Matej Kristan
 • Skrbnik programa: Matija Marolt
NoneNone
 • Skrbnik: Zoran Bosnić
 • Skrbnik: Informator FRI
 • Skrbnik: Matej Kristan
 • Skrbnik: Danijel Skočaj
 • Skrbnik: Aleš Smonig Grnjak

Ta predmet je namenjen obvestilom v zvezi z drugostopenjskim študijem, razpravam študentov, študentskim vprašanjem... Članstvo v predmetu in naročnino na forume priporočamo vsem študentom, pa tudi vsem učiteljem in asistentom, ki poučujejo na tem študiju.

Category: 2015/16
Category: 2015/16
 • nosilec: Uroš Lotrič
 • nosilec: Danijel Skočaj
 • nosilec: Jure Žabkar
Category: 2015/16
 • nosilec: Borut Batagelj
 • nosilec: Patricio Bulić
 • nosilec: Uroš Lotrič
 • nosilec: Boštjan Slivnik
 • nosilec: Damjan Vavpotič
Category: 2015/16

 • nosilec: Janez Demšar
 • nosilec: Ajda Pretnar
A course given to students at Higher School of Economics, Moscow.
Računalniške programe --- navodila, ki računalniku povedo, kaj naj počne --- pišemo v jezikih, ki so za razliko od človeških zelo omejeni, a povsem natančni in nedvoumni.  Na delavnici bomo spoznali osnove jezika po imenu python.  Računalnik bomo naučili, da nas bo vljudno pozdr…

 • nosilec: Nejc Ilc
 • nosilec: Davor Sluga
Category: Competitions

Univerzitetno študentsko tekmovanje v programiranju mobilnih robotov Lego Mindstorms na Fakulteti za računalništvo in informatiko.

 • nosilec: Mojca Ciglarič
Category: Other
 • nosilec: Tomaž Dobravec
 • nosilec: Tomaž Hovelja
Category: Other
 • nosilec: Gašper Fijavž
Category: Other

Vprašalniki za pedagoge. 
 • Urednik: Nina Arko Krmelj
 • Urednik: Miha Bejek
 • Urednik: Informator FRI
 • Urednik: Vesna Gračner
 • Urednik: Aleš Smonig Grnjak
 • Urednik: Služba za komuniciranje UL FRI
 • Urednik: Zdenka Velikonja
Category: Other

FRI-informator
 • nosilec: Veljko Pejović
Category: Other
Frižider makerspace se nahaja v tretjem nadstropju FRI in predstavalja prostor, ki študentom omogoča delo na različnih projektih iz področja elektronike, razvoja strojne in vgrajene programske opreme, uporabe senzorjev, mikrokontrolerjev… Frižider je opremljen z osciloskopi, generatorji sig…
Category: Other
Pri predmetu bodo predstavljena in obdelana izbrana poglavja z naslednjih področij:mehanizmi sklepanja in obravnavanje negotovosti, strojno učenje (napredne metode uvrščanja in razvrščanja, učenje v dinamičnih sistemih, učenje v slabo strukturiranih domenah, učenje iz časovno in prostors…
 • Urednik: Informator FRI
 • Urednik: Služba za komuniciranje UL FRI
Category: Other
 • nosilec: Nejc Ilc
 • nosilec: Miha Moškon
Category: Other
NoneNone
 • nosilec: Miha Moškon
Category: Other
Category: Other

Testni opis predmeta


To je moj testni opis predmeta. Je zelo lep predmet, ki ima precej vsebine.


Vsebina


najbolje pri vsebini je, da jo lahko strukturiramo:
to je prvi del


to je drugi del

to je tretji del2


to je cetrti del2
pa se koda ki je takaintaka
 • nosilec: Tomaž Dobravec
 • nosilec: Informator FRI
 • nosilec: Timotej Lazar
Category: Other

Testni opis predmeta


To je moj testni opis predmeta. Je zelo lep predmet, ki ima precej vsebine.


Vsebina


najbolje pri vsebini je, da jo lahko strukturiramo:
to je prvi del


to je drugi del

to je tretji del2


to je cetrti del2
pa se koda ki je takaintaka
 • nosilec: Martin Vuk
Category: Other

Predmet je namenjen vprašanjem v zvezi s spletno učilnico. Če kaj ne dela, kot bi moralo in kako prepričati moodle, da se obnaša tako kot hočemo.
 • nosilec: Luka Fürst
Category: Other
Cilj predmeta je seznaniti študente s ključnimi koncepti proceduralnega in objektno usmerjenega programiranja v enem izmed splošno namenskih programskih jezikov tretje generacije in jih usposobiti za samostojen razvoj enostavnih računalniških programov. Ok…
Category: Other
Predmet iz uvodnega programiranja, namenjen študentom interdisciplinarnih študijev in študentom drugih fakultet, ki ga izberejo kot izbirni predmet.
Category: Other
Delavnica Programiranje za vsakogar v okviru Tedna programiranja 2014
Category: Other
Napredne teme iz Pythona
 • nosilec: Mojca Ciglarič
 • nosilec: Gašper Fijavž
 • nosilec: Slavko Žitnik
Category: Other
Kreditne točke pri predmetu Računalništvo v praksi lahko pridobite v okviru različnih organiziranih aktivnosti v okviru FRI, ki vpletajo strokovno delo na področju predmetov na FRI (na primer tutorstva) ali širše na področju računalništva (na primer programiranje). Primeri takšnih aktivn…
 • nosilec: Miha Moškon
 • nosilec: Miha Mraz
Category: Other
 • nosilec: Matej Guid
Category: Other
Teoretične vsebine se nanašajo na: osnove splošne šahovske teorije in izrazoslovje; vidiki šaha; pomen šahovske igre pri razvijanju odlik mišljenja in osebnosti; zgodovinski pogled in razvoj; zamisel in pomen uvajanja šaha v vzgojno-izobraževalni sistem; šah kot raziskovalna domena; speci…
 • Urednik: Informator FRI
 • Urednik: Iztok Mihevc
 • Urednik: Saša Ogrizović
 • Urednik: Služba za komuniciranje UL FRI
Category: Other

Za prejemanje obvestil o aktualnih objavah, se vpišite na ta forum.
 • nosilec: Služba za komuniciranje UL FRI
Category: Other

Vabljeni k samovpisu v predmet in glasovanju o motivu hoodija FRi za leto 2023/2024.
 • coordinator: Vesna Gračner
 • coordinator: Alenka Kavčič
 • coordinator: Ksenija Rozman
Category: Other

Predmet je namenjen študentom FRI, ki gredo na študijsko izmenjavo v tujino ali so jo že opravili.
 • nosilec: Jure Žabkar
Category: Other
Category: Other
Uganka
 • nosilec: Aleš Jaklič
 • nosilec: Luka Šajn
 • nosilec: Damjan Vavpotič
Category: Other
-          uporaba fakultetnih informacijskih sistemov (univerzitetna digitalna identiteta, spletna učilnica, študijska informatika, urnik, spletne strani, Eduroam), -          uporaba knjižničnih storitev…
Category: Other
The course "Use of IT for study" is intended for foreign students in order to prepare them for regular study at University of Ljubljana. Main aim of the course is to train students to work with information systems and tools for study purposes: Students will be able to prepare an information environ…
Category: Other

Stran je namenjena izvajalcem in udeležencem uvoda v študij računalništva - osnovnega tečaja programiranja in ponovitve matematike -, ki ga izvajamo v zadnjem tednu septembra.
Category: Other
1. Uvod v vizualno programiranje in razvoj shem za podatkovno analitiko. Branje podatkov, vizualizacija, izbor. Razsevni diagrami, izbor projekcije podatkov.2. Klasifikacija. Klasifikacijska drevesa. Ocenjevanje napovedne točnosti (klasifikacijska točnost, AUC). Pregled ostalih metod, vključno z…
 • nosilec: Gašper Fijavž
Category: Other

Izbrana poglavja iz umetne inteligence II: Napredna poglavja iz omrežne znanosti (ANTS)   Omrežja ali grafi so prisotna na vsakem koraku. Primeri vključujejo družabna omrežja, svetovni splet, nevronsko mrežo, sklicevanja med WikiLeaks depešami, Supervizor, pripadnost terorist…
Network Measurements and Traffic Monitoring The importance of mobile Internet access in our society is steadily growing, as more physical objects get connected (Internet of Things) and an increasing share of our daily activities rely on smartphones and apps. Ubiquitous and reliable connectivit…
Pri predmetu bomo spoznali sodobne pristope k snovanju algoritmov. Ti pristopi vključujejo razne tehnike analiziranja, metode snovanja in računske modele. Spoznali bomo: proces inženiringa algoritmov (proces, ki se trudi premoščati razlike med teorijo in prakso), algoritme za večnivojsk…
Content The objective of this course is to present current state of the art research challenges in integration of information system. The course will provide detailed insight into integration methods, approaches, technologies, patterns, and best practices. It will prepare students for research work …
Mathematics for Machine Learning In this course, we’ll study the theory of matrices behind the basic concepts of maching learning. We’ll present the matrix algebra and derivations of and over matrices. These definitions are crucial to understand the optimization methods in machine learn…
None Modern Cryptography and Computer Security This course is an introduction to modern cryptography, which provides maximum security while at the same time preserves the flexibility of digital media. It forms the foundation of Information Society (objectives: privacy, data integrity, digital authen…
The course covers theoretical, system, and application aspects pertaining to the use of mobile, wearable, and the Internet of Things devices (herefrom referred to as “ubiquitous”) for sensing and learning about the environment. The course starts with the overview of ubiquitous sensing platforms,…
 • nosilec: Zoran Bosnić
 • nosilec: Ivan Bratko
Naslov predmeta: Poglobljeni algoritmi preiskovaja in planiranja     Metode preiskovanja in planiranja so bistvene komponente številnih sistemov umetne inteligence na področjih, kot so: programiranje robotov, reševanje kombinatoričnih problemov, strojno učenje, interpretacija senzors…
Big Data In this course you will develop your knowledge of big data analytics and enhance your programmingand mathematical skills. Starting with fundamental data analysis and data visualization suing PowerBI and later you will learn to use essential analytic tools such as Hadoop, R, you will also l…
Tema predmeta so sodobni algoritmi za učenje iz podatkovnih tokov. Učili se bomo o odprtih izzivih na področju (inkrementalni modeli za nadzorovano učenje, stiskanje podatkov, odkrivanje spremembe v porazdelitvi toka (concept drift), gručenje iz podatkov, specializirane statistike za vrednoten…
Machine Learning for Language and Graphs The course presents a collection of advanced machine learning topics used in representation learning and explainable artificial intelligence with focus on natural language processing, natural language understanding, knowledge graphs, and multi-relational lea…
 • nosilec: Zoran Bosnić
 • nosilec: Danijel Skočaj
Globoko učenje v računalniškem vidu Raziskovalno področje računalniški vid naslavlja probleme povezane z zajemanjem, procesiranjem, analizo in razumevanjem vizualne informacije kot so slike, video in oblaki 3D točk. Eden temeljnih problemov računalniškega vida je vizualno…
Študentje se bodo pri predmetu seznanili z različnimi nalogami napovedovanja strukturiranih izhodnih spremenljivk in z različnimi pristopi za njihovo reševanje. Spoznali bodo nekaj najsodobnejših orodij za reševanje te vrste nalog in jih uporabili na praktičnih proble…
INFOSEC

Category: General courses
None Security Studies and Ethical Hacking The course will provide an overview of definitions (what is security, economic and geopolitical underpinnings, etc.), security standards (for example ISO 27001, ISO 270017), scope and threat modelling, physical and network security, and common and current th…
 • nosilec: Tomaž Curk
 • nosilec: David Modic
Category: General courses
None Security Studies and Ethical Hacking The course will provide an overview of definitions (what is security, economic and geopolitical underpinnings, etc.), security standards (for example ISO 27001, ISO 270017), scope and threat modelling, physical and network security, and common and current th…
 • nosilec: Patricio Bulić
 • nosilec: Tomaž Curk
 • nosilec: Danijel Skočaj
 • nosilec: Zdenka Velikonja
Category: General courses
NoneNone

None Heterogeneous Computing Platforms The aim of this course is to deal with the state-of-the-art platforms and technologies, which present an important direction in ensuring enough computing performance for increasing computational requirements. Students will work with different types of hardware …
 • nosilec: Patricio Bulić
 • nosilec: Tomaž Curk
 • nosilec: Miha Mraz
Low-Power Hardware Designs for Next-Generation Signal Processing and Machine Learning Applications The need to support various signal and media processing and recognition applications on energy-constrained mobile computing devices has steadily grown. There has been a growing interest in hardware ne…
None Selected Topics in Analysis of Sound Signals Students will have the opportunity to explore the use of different methods for pattern recognition and machining learning (for example, deep neural networks) to solve the problems that we encounter when analyzing sound signals, such as identification…
None Selected Topics from Computer Graphics and Visualization Students will get to know the current methods and technologies in the field of three-dimensional computer graphics. Emphasis will be given to rendering different types of data: volumetric data, point clouds, mesh geometry and logically de…
 • nosilec: Tomaž Curk
 • nosilec: Danijel Skočaj
Študent opravi pregled sorodnih raziskav za izbrano raziskovalno temo s področja računalništva in informatike, ki naj sovpada z načrtovano temo doktorskega dela. Pri tem prebere in povzame vsaj trideset znanstveno-raziskovalnih člankov iz ožjega in širšega raziskovalnega področja, napiše…
 • nosilec: Zoran Bosnić
In Seminar II students become acquainted with the paper publication procedure and its presentation on the locally organized conference. Besides writing and submitting a paper, students are included into the conference reviewing procedure, where they play an active role as the conference progra…
 • nosilec: Tomaž Curk
 • nosilec: Danijel Skočaj
Študent dodatno nadgradi pregled sorodnih raziskav s področja doktorskega dela, ki jih je opravil v okviru Seminarja 1. Pri tem prebere vsaj trideset sorodnih znanstveno-raziskovalnih člankov, ki se lahko razlikujejo od člankov, o katerih je poročal pri Seminarju 1. Članke povzame v zelo strn…
Seminar V is intended for presentation of research performed by the student during the Ph.D. studies. The presentation's length should be 20 to 30 minutes. It should include the overview of the topic of the doctoral dissertation, the motivation for the work, and report on student's research and its…
 • nosilec: Tomaž Curk
 • nosilec: Aleksandar Jurišić
 • nosilec: Iztok Lebar Bajec
 • nosilec: Aleš Leonardis
 • nosilec: David Modic
 • nosilec: Veljko Pejović
 • nosilec: Danijel Skočaj
The course is designed to acquaint students with basic skills that are needed in scientific work. With practical work on seminars and exercises, students are encouraged to apply the gained knowledge. During the course, students will become more familiar with topics like ethics in science, principle…
 • nosilec: Tomaž Curk
 • nosilec: Danijel Skočaj
The objective of the course is a preparation of an R&D project application in accordance with  tenders published by a national or international agency/financer, and public presentation of the project. Students will get competences in preparing project applications and choosing relevant pro…

 • nosilec: Janez Demšar
 • nosilec: Blaž Zupan
 • nosilec: Janez Demšar
 • nosilec: Blaž Zupan

 • nosilec: Zoran Bosnić
 • nosilec: Tomaž Curk
 • nosilec: Informator FRI
 • nosilec: Danijel Skočaj

Splošne teme (III)