Dandanes smo priča eksponentni rasti količine podatkov.
Poznavanje sodobnih tehnologij s področja podatkovnih baz ter poznavanje
pristopov za načrtovanje le teh je zato ključno tako za razumevanje delovanja
sodobnih informacijskih sistemov kot za uspešno profesionalno delo na področju
računalništva in informatike.

V okviru predmeta Podatkovne baze 2 boste nadgradili znanje
o relacijskih podatkovnih bazah in se naučili sistematičnega pristopa za njihovo
načrtovanje. Predmet se bo posvetil tudi indeksiranju podatkov in optimizaciji
poizvedb. Del predmeta se bo posvetil tudi obvladovanju velikih količin
podatkov in podatkovnim bazam, ki to omogočajo. Pogledali si bomo različne tipe
NoSQL podatkovnih baz. Spoznali bomo particioniranje podatkov, replikacije in
map-reduce za poizvedovanje. Laboratorijske vaje vam bodo omogočile preizkus
različnih konceptov s področja podatkovnih baz v praksi.

The course
Database II will upgrade your knowledge of relational databases and will teach
you a systematic approach to their design. The course will also focus on an
indexing of data and query optimization. Part of the course will address the
management of large amounts of data and databases that make this possible. You
will learn the different types of NoSQL databases. We will learn about data
partitioning, replication, and map-reducer for querying. Labs will allow you to
test different database concepts in practice.