Weekly outline

 • Algoritmi in podatkovne strukture 1

  Namen predmeta je izpopolniti in utrditi znanje iz programiranja (predvsem rekruzije), naučiti se načrtovati algoritme in analizirati njihovo časovno zahtevnost, spoznati osnovne abstraktne podatkovne tipe, kot so seznam, množica, sklad, vrsta, preslikava, drevo, slovar, prioritetna vrsta, disjunktne množice in (ne)usmerjeni graf,  in operacije na njih ter osnovne in učinkovite implementacije le teh.

 • 4 October - 10 October

  Začetek predavanj:
  -  Pregled predmeta in študentskih obveznosti
  - rekurzija (faktoriela, Fibonacci, maximalno ptevilo, potenciranje, višina drevesa, izračun izraza, hanoi)
  - ADT stack (brez implementacije)
  - repna rekurzija: hanoi, faktoriela?
  - Fibonacci iterativno (dinamično programiranje)


  Laboratorijske vaje začnejo v  tednu 11.-17.10.

   

 • 11 October - 17 October

  Predavanja:

  - splošna shema za spreminjanje rekurzije v iteracijo s skladom
  - primer permutacije
  - časovna zahtevnost algoritmov
     - asimptotična (velikostni red) (notacija veliki O, poenostavljanje funkcij, primeri, rekurenčne enačbe za rekurzivne algoritme)

  Laboratorijske vaje: Rekurzija


 • This week

  18 October - 24 October

  PREDAVANJA 

  -Analiza časovne zahtevnosti:
     - dejanski čas, primeri
     - razmerja med funkcijami

  - Abstraktni podatkovni tip
  - seznami: ADT List,  abstract class List
       - primer: vsota seznama števil (iterativno in rekurzivno)
       - implementacija: enosmerni seznam s kazalci
       - dvosmerni seznam s kazalci, polje, kurzorji

    

  - Laboratorijske vaje: Rekurzija