Tedenski oris

 • Splošno


 • 2. oktober - 8. oktober

  Predstavitev predmeta.

  Realna števila.

  Kompleksna števila: računanje s kompleksnimi števili, polarni zapis kompleksnega števila.

 • 9. oktober - 15. oktober

  Kompleksna števila: de Moivrova formula, n-ti koreni

  Zaporedja: ekplicitno in rekurzivno podajanje, omejenost, monotonost

 • 16. oktober - 22. oktober

  Zaporedja: limita, računanje z limitami, konvergentna zaporedja, limita za število e

  Vrste: delne vsote, konvergenca, harmonična vrsta

 • 23. oktober - 29. oktober

  Vrste: geometrijska vrsta

  Funkcije: graf funkcije, lastnosti funkcij, inverzna funkcija

 • 30. oktober - 5. november

  Zaradi praznika ni predavanj.

 • 6. november - 12. november

  Limite funkcije: leva in desna limita, limita v neskončnosti, neskončna limita (pol), računanje z limitami.

  Zveznost funkcij.

 • 13. november - 19. november

  Lastnosti zveznih funkcij: bisekcija 

  Odvod: diferenčni kvocient, odvedljivost, pravila za računanje odvodov, višji odvodi

  Uporaba odvoda: linearna aproksimacija, naraščanje in padanje funkcij

 • 20. november - 26. november

  Uporaba odvoda: stacionarne točke, lokalni ekstremi, globalni ekstremi, konkavnost in konveksnost, L'Hospitalovo pravilo, risanje grafov

 • 27. november - 3. december

  Nedoločeni integral: uvedba nove spremenljivke, integracija po delih

  Določeni integral: Newton-Leibnizova formula

 • 4. december - 10. december

  Uporaba integrala: ploščina lika, volumen rotacijskega telesa

  Vektorji v ravnini in prostoru: seštevanje, množenje s skalarjem, skalarni produkt, dolžina vektorja, kot med vektorjema, pravokotna projekcija

 • 11. december - 17. december

  Vektorji: vektorski produkt, ploščina trikotnika, mešani produkt, prostornina tetraedra, premica v prostoru

 • 18. december - 24. december

  Vektorji: enačba ravnine, razdalja točke do ravnine

  Matrike: seštevanje, množenje s skalarjem, transponiranje, množenje, identiteta

  • 25. december - 31. december

   Zaradi praznikov ni predavanj in vaj

  • 1. januar - 7. januar

   Sistemi linearnih enačb: matrika sistema, razširjena matrika, Gaussova eliminacija, rang matrike, homogeni sistemi

  • 8. januar - 14. januar

   Determinante, inverzna matrika

   • 15. januar - 21. januar

    Matrične enačbe, matrike kot preslikave, lastne vrednosti in lastni vektorji