Cilj predmeta je preštudirati celotni proces razvoja pametnih aplikacij. Gre za aplikacije, ki imajo še posebej izražene uporabniške, aplikacijske in sistemske zahteve. Običajno temeljijo na internetu stvari, umetni inteligenci, računalništvu v oblaku ter na tehnologijah veriženja blokov. Računalništvo v megli predstavlja nekakšno skupno ime za vse te tehnologije. 

Predlagani predmet se bo osredotočil na teorijo in prakso pri razvoju kompleksnih, komponentnih, večstopenjsko (od roba omrežja do oblaka) zasnovanih aplikacij. Študent bo pridobil znanja s področja programskega inženirstva na preseku omenjenih štirih tehnoloških zvrsti. Cilj predmeta je okrepiti razumevanje primerov uporabe, funkcionalnih in nefunkcionalnih zahtev, pristopov k načrtovanju, aktualnih pristopov za reševanje specifičnih zahtev po zanesljivem delovanju, kakovosti storitve, zaupanju ter tudi poglavitnih tehnologij, ki se uporabljajo z namenom naslavljanja celotnega nabora zahtev, vključno s procesom integracije aplikacij, orkestracije in nadzorom nad njihovim izvajanjem.

Za ta predmet je potrebno splošno znanje, izkušnje in/ali zanimanje s področja programskega inženirstva, kulture in prakse DevOps, interneta stvari, umetne inteligence, inženirstva uporabniških, aplikacijskih in sistemskih zahtev, distribuiranega računalništva, modeliranja kakovosti storitev, sodobnih pristopov za upravljanje s podatki, integracije programske opreme, ambientne inteligence, mobilnega zaznavanja in kibernetskih sistemov. Poglobljeno znanje na katerem koli od naštetih področij je zelo dobrodošlo. Predmet Postopki razvoja programske opreme (63254) je zahtevan za vse UN ali MAG študente.

Potek: predavanja; laboratorijske vaje, kjer študenti spremljajo postopek razvoja večstopenjske pametne aplikacije, seminarsko delo (projekt), kjer študenti razvijajo in integrirajo pametno aplikacijo z upoštevanjem pojava in prakse DevOps; posvetovanja; študij literature.

Preizkus znanj: Laboratorijske vaje (50 točk); Predlog projekta (10 točk), napredek na polovici (10 točk), končna prezentacija in poročilo (30 točk). Končni izpit (50 točk). 

Dobrodošli na predstavitveno predavanje, ki bo 16. januarja 2020 ob 14. uri. Prejeli boste svoj Fri žeton v obliki bankovca, ki ga boste lahko pozneje uporabili na vajah. Informacije sledijo! 

Predavanja so odprtega značaja in jih lahko pridejo poslušati vsi zainteresirani, tudi gosti!

In English: Fog Computing for Smart Services


The course goal is to study the overall software engineering process for the development of smart Artificial Intelligence-based fog computing applications. Fog applications usually employ Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), cloud computing and blockchain technologies. This course will focus on the theory and practice when developing complex, component-based, compute, memory and network-intensive multi-tier cloud applications.

The student will gain software engineering competencies at the cross-section of the above mentioned four technology types. Passing this course will result in an improved understanding of the use cases, the functional and non-functional requirements, the current approaches to addressing various dependability, Quality of Service, and trust-related concerns, the major technologies that are commonly used in order to address the whole spectrum of requirements, including orchestration, and the overall integration process.

General knowledge, experience or interest in the areas of software engineering, DevOps, Internet of Things, Artificial Intelligence, requirements engineering, distributed computing, software integration, ambient intelligence, mobile sensing and cyber-physical systems is necessary for this course. In depth knowledge in any of these areas is very welcome. The following subject is required for all UN or MAG students: Software Development Process (63254).

Process: lectures; laboratory work, where the students follow the process of developing a multi-tier smart application; seminar work (project), where the students develop an integrated smart application by following the DevOps practice; consultations; study of literature.

Assessment: coursework (50 pts total), consisting of project proposal (10 pts), mid-semester progress (10 pts) and final presentation and report (30 pts); final exam (50 pts total)

Welcome to my introductory lecture, which is planned for January 16, 2020 at 14:00 at FRI. You will receive one FRI token as a banknote, which you will be able to use in the laboratory work. Stay tuned!

 The lectures are open for everyone to attend including guests!