Informacijske sisteme dandanes srečamo dobesedno na vsakem
koraku. Kot uporabniki se soočamo z informacijskimi sistemi v trgovinah, na
avtobusnih postajah, kinodvoranah,... da niti ne omenjamo vrste informacijskih
sistemov dostopnih preko interneta. Za bolj ali manj prijaznim uporabniškim
vmesnikom pa stojijo kompleksni informacijski sistemi, ki zbirajo, procesirajo,
hranijo in porazdeljujejo podatke. Informacijski sistemi igrajo eno od ključnih
vlog tudi pri poslovanju podjetij. Pri tem ne gre le za to, da podjetja
informatizirajo svoje obstoječe poslovne procese, ampak zlasti za to, da
vpeljava informacijskih tehnologij omogoči pomembne izboljšave le teh pa tudi
uvajanje povsem novih poslovnih modelov, ki podjetjem prinašajo pomembno
konkurenčno prednost.

Vse to boste spoznavali v okviru predmeta Informacijski
sistemi. Spoznali boste tudi ključne vrste poslovnih informacijskih sistemov (npr.
ERP, SCM, CRM,…). Predstavljene bodo informacijske tehnologije za podporo
delovanja informacijskih sistemov, povezava sodobnih informacijskih sistemov s
poslovnimi procesi, pomen poslovno informacijske arhitekture, itd. V okviru
predmeta bodo predstavljeni tudi konkretni primeri, ko so podjetja (npr.
Amazon, Citibank, …) z vpeljavo novih informacijskih sistemov in tehnologij
dosegla pomembno konkurenčno prednost. V okviru laboratorijskih vaj boste
spoznavali temeljne implementacijskih koncepte informacijskih sistemov z
uporabo sodobnih razvojnih okolij. Predmet informacijski sistemi podaja
temeljna znanja za razumevanje sodobnih informacijskih sistemov in za uspešno
profesionalno delo na področju poslovne informatike.

All these
topics are covered in the course Information systems. The course will introduce
the key types of business information (e.g. ERP, SCM, CRM,…), the information
technologies supporting the operation of information systems, association of
modern information systems to business processes, importance of business
information architecture, etc. The course will also present examples of enterprises
(eg. Amazon, Citibank, ...) that achieved significant competitive advantage by introducing
new information systems and technologies. Labs will teach you the basic implementation
concepts of the information systems using modern development environments. The
course Information Systems provides a fundamental knowledge for understanding
modern information systems and for successful professional work in the field of
business informatics.