Weekly outline

 • General

  Predavatelj: Borut Paul Kerševan

  Asistenti:  Žiga Gosar, Andrej Petelin, Jaka Vodeb in  Andrej Lozar

  Tutorja:  Veronika Cvelbar in Žiga Flajs


  Datumi in ure izpitov:

  12. 1. 2021 ob 17:30 predizpit iz vaj. Navodila
  Exam.net key DHGetq 18. 1. 2021 ob 11:15 1. izpit iz vaj (Navodila) in 15:15 izpit iz teorije: Povezave na izpitni kviz takoj za splošnimi informacijami!
  28. 2. 2021 ob 11:15 2. izpit iz vaj in 15:15 izpit iz teorije: Povezave na izpitni kviz takoj za splošnimi informacijami!

  Študijske aktivnosti pri predmetu fizika zajemajo predavanja, avditorne vaje  in domače naloge (vsak teden sproti). Domače naloge študenti opravljajo preko spletne učilnice. Pogoj za pristop k pisnemu delu izpita je minimalna (30%) uspešnost pri reševanju domačih nalog (30% točk je potrebno doseči pri vseh tedenskih nalogah razen dveh).

  Zaključno oceno pri predmetu fizika študenti dobijo na osnovi rezultatov pisnega (računske naloge) in ustnega (teorija) dela izpita. Zaključna ocena je povprečje ocen iz obeh delov izpita. K ustnemu delu izpita lahko pristopijo le študenti, ki so predhodno pozitivno opravili pisni del izpita in so prijavljeni na ustrezni izpitni rok v sistemu STUDIS (e-študent).

  Pisni del izpita je možno opraviti s kolokviji med semestrom (2 kolokvija) ali na samostojnih pisnih izpitih v izpitnem obdobju (3 termini). Na vsakem kolokviju oz. pisnem izpitu je 5 računskih nalog. Za 100% uspešnost (100 točk) se štejejo 4 pravilno rešene naloge. Za pozitivno oceno iz pisnega dela izpita je potrebno zbrati skupno najmanj 100 točk s kolokviji oz. 50 točk na samostojnem pisnem izpitu.

  Ustni del izpita (iz teorije) poteka v sklopu 3 izpitnih rokov, po navadi isti dan ali največ nekaj dni za terminom pisnega izpita (termini pisnih izpitov so termini, ki so navedeni v sistemu STUDIS). Na ustnem delu izpita študent odgovarja na vprašalnik na spletni učilnici, pripravljen posebej za izpit.  Za odgovore na vprašanja lahko študent zbere skupno 100 točk. Za pozitivno oceno iz ustnega dela izpita je potrebno zbrati najmanj 50 točk.

  Točkovalnik na ustnih izpitih in na samostojnih pisnih izpitih: manj kot 50 točk=negativno, 50-59 točk = ocena 6, 60-69 točk = ocena 7, 70-79 točk = ocena 8, 80-89 točk = ocena 9, 90 točk ali več = ocena 10. Točkovalnik za kolokvije (upoštevajo se skupne točke dosežene z obema kolokvijema): manj kot 100 točk=negativno, 100-119 točk = ocena 6, 120-139 točk = ocena 7, 140-159 točk = ocena 8, 160-179 točk = ocena 9, 180 točk ali več = ocena 10.

  Povezave na Zoom: 


  Predavanja:

  Topic: Fizika FRI predavanja

  Time:  14:15 - 17:00

   Every week on Tue, from  Oct 6, 2020 until Jan 12, 2021, 15 occurrence(s)

  Join Zoom Meeting

  https://uni-lj-si.zoom.us/j/94924002896?pwd=VnRKSVBmeDFoQlM5dm1aRW5UWGVVdz09

  Meeting ID: 949 2400 2896

  Passcode: 028948

  Dial by your location

          +386 1600 3102 Slovenia

          +386 1888 8788 Slovenia

  Meeting ID: 949 2400 2896

  Vaje:


  Vaje: Četrtek 12:15 - 14:00
  Asistent: Jaka Vodeb, jaka.vodeb@ijs.si
  https://fmf-uni-lj-si.zoom.us/j/99381187231

  Posnetki:

  https://drive.google.com/drive/folders/1CjkzkSbI2n76IGJgVwEpLbDqDkt5dhpV?usp=sharing

  Vaje: Petek 11:15 - 13:00
  Asistent: Jaka Vodeb, jaka.vodeb@ijs.si
  https://fmf-uni-lj-si.zoom.us/j/93850658349

  Posnetki:

  https://drive.google.com/drive/folders/1CjkzkSbI2n76IGJgVwEpLbDqDkt5dhpV?usp=sharing

  Vaje: Ponedeljek 8:15 - 10:00
  Asistent: Andrej Lozar
  , andrej.lozar@ijs.si

  Povezava do zapiskov iz vaj: zapiski

  Povezava do posnetkov vaj: posnetki

  Povezava do Zoom Meeting: https://fmf-uni-lj-si.zoom.us/j/91347459599
  Meeting ID: 913 4745 9599

  Vaje: Torki 10:15-12:00. 
  Asistent: Žiga Gosar, gosar.ziga@gmail.com Zoom Meeting ID: 935 4079 0032 
  Posnetka prvih vaj ni. Posnetki. 

  Sreda 08:15-10:00 / Andrej Petelin @  https://uni-lj-si.zoom.us/j/98150268459 

  Tutorske vaje:

  Ob torkih: 17:15 - 18:00 (Veronika Cvelbar):  https://uni-lj-si.zoom.us/j/93900870614?pwd=b0cwMTZieVh6Q0VBamhhY2d6R3hyZz09

   Ob petkih 7:15-8:00 (Žiga Flajs): https://uni-lj-si.zoom.us/j/96044311679


 • 5.oktober - 9. oktober

  Ta teden so le uvodna predavanja 3x po 1 uro o načinu dela in s kratkim uvodom, vaje se začnejo prihodnji teden.  

 • 12. oktober - 16. oktober

  Torek, 13. 10. 2020: Kinematika v 1D in 2D, ponovitev uporabe vektorjev, odvodov in integralov v fiziki. 

  Tuesday, 13. 10. 2020: Motion in 1D and 2D, repetition of the use of vectors, derivation and integration in physics.


  Halliday Resnick Walker: Chapter 2 - Motion along a straight line and Chapter 4 - Motion in two and three dimensions, Chapter 3 - Vectors

 • 19. oktober - 23. oktober

  Torek, 20. 10. 2020: Dinamika: Sile, Newtonovi zakoni, sila teže, sila trenja in lepenja, sile pri kroženju.

  Tuesday, 20. 10. 2020: Forces, Newton's laws of motion, Weight, Static and kinetic friction, Centripetal force


  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 5 - Force and motion I and Chapter 6 - Force and motion II

 • 26. oktober - 30. oktober

  Torek 27.10.2020, Delo, moč, kinetična energija, potencialna energija, gravitacija, gibalna količina

  Tuesday 27.10.2020, Work, Power, Kinetic energy, Potential energy, Gravity, Linear momentum


  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 7 - Kinetic energy and work, Chapter 8 - Potential energy and Conservation of Energy, Chapter 13 - Gravitation, Chapter 9 - center of mass and linear momentum

 • 2. november - 6. november

  Torek 3.10.2020, Prožni trk, navor, Newtonov zakon za vrtenje.

  Tuesday 3.10.2020, Elastic collision, Torque, Newton's law for rotation.

  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 10 - Collisions, Chapter 11 - Rotation.


 • 9. november - 13. november

  Torek, 10.11.2020: Kinetična energija pri vrtenju.Vrtilna količina, Keplerjevi zakoni

  Tuesday, 10.11. 2020:  Kinetic energy of rotation. Angular momentum, Kepler's Laws

  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 11-Rolling,Torque, and Angular Momentum

 • 16. november - 20. november

  Torek, 17.11.2020: Nihanje in valovanje.

  Tuesday,  17. 11. 2020: Oscillations and  waves.

  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 15-Oscillations, Chapter 16 - Waves

  Ta teden NI domače naloge !

  NO homework this week!

 • 23. november - 27. november

  Torek, 24.11.2020: Valovanje. Električni naboj, električno polje, električni potencial in električna napetost,  električna potencialna energija

  Tuesday, 24.11.2020: Waves ,Electric charge, Electric field, Electric Potential and Electric Voltage, Electric Potential Energy


  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 16 - Waves

  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 21 - Electric Charge, Chapter 22-Electric Fields, Chapter 24-Electric Potential

 • 30. november - 4. december

  Torek 1 .12.2020: Električni kondenzator, odziv različnih snovi na električno polja.

  Tuesday, 1.12.2020: Electric capacitor, Response of different materials to electric field


  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 25 - Capacitance


 • 7. december - 11. december

  Torek 8. 12. 2020: Električni tok in električna vezja. Sila med magnetnima dipoloma, magnetno polje v okolici permanentnih magnetov in magnetno polje v okolici vodnikov s tokom (zanka, tuljava, žica s tokom), energija magnetnega dipola v magnetnem polju

  Tuesday, 8. 12. 2020: Electric current and electric circuits. Force between magnetic dipoles, magnetic field of permanent magnets and magnetic field due to electric currents (current loop, selenoid, current-carying wire), energy of magnetic dipole in magnetic field


  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 26-Current and Resistance, Chapter 27-Circuits,  Chapter 28 - Magnetic Fields, Chapter 29-Magnetic Fields Due to Currents

 • 14. december - 18. december

  Torek 15. 12. 2020: Sila magnetnega polja na vodnik s tokom, Odziv snovi na magnetno polje.

  Tuesday, 15. 12. 2020: Magnetic force on a current-carrying wire, Response of materials to magnetic field.


  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 28 - Magnetic Fields, Chapter 29-Magnetic Fields Due to Currents, Chapter 23-4 till the end of the chapter: Magnets

 • 21. december - 25. december

  Torek 22. 12. 2020: Indukcija, magnetna energija tuljave, električni transformator, vezja z izmeničnim tokom

  Tuesday, 22. 12. 2020: Induction, magnetic energy of a selenoid, electrical transformer, alternating current (AC) circuits


  Halliday, Resnick, Walker:  Chapter 30: Induction and Inductance, Chapter 31: Electromagnetic Oscillations and Alternating Current

 • 28. december - 1. januar

   Ta teden NI predavanj IN vaj (zaradi praznikov)

  • 4. januar - 8. januar


   Torek 5. 1. 2021: električni nihajni krog, energija nihanja, elektromagnetno (EM) valovanje, svetloba kot EM valovanje, interferenca

   Tuesday, 5. 1. 2021:  LC electric oscillator, oscillation energy, Electromagnetic (EM) waves, Light as electromagnetic radiation, interference

   Halliday, Resnick, Walker:  Chapter 31: Electromagnetic Oscillations and Alternating Current, Chapter 33: Electromagnetic waves, Chapter 35: Interference 

  • 11. januar - 15. januar

   Torek 12. 1. 2021, Uklon svetlobe, lom in odboj svetlobe, totalni odboj, optična vlakna, atenuacija in disperzija signalov v optičnih vlaknih.

   Tuesday, 12. 1. 2021: Diffraction, refraction and reflection, total internal reflection, optical fibres, atenuation and dispersion in optical fibres.

   Halliday, Resnick, Walker:  Chapter 33: Electromagnetic waves, Chapter 35: Interference

   Zoom posnetka za ta teden žal ni na voljo (tehnične težave) 

  • This week

   20. januar - 26. januar

   Not available