Weekly outline

 • General

  Predavatelj: Borut Paul Kerševan

  Asistenti:  Žiga Gosar, Andrej Petelin, Jaka Vodeb in  Andrej Lozar

  Tutorja Maša Kotnik in David Tobias


  Študijske aktivnosti pri predmetu fizika zajemajo predavanja, avditorne vaje  in domače naloge (vsak teden sproti). Domače naloge študenti opravljajo preko spletne učilnice. Pogoj za pristop k pisnemu delu izpita je minimalna (30%) uspešnost pri reševanju domačih nalog (30% točk je potrebno doseči pri vseh tedenskih nalogah razen dveh).

  Zaključno oceno pri predmetu fizika študenti dobijo na osnovi rezultatov pisnega (računske naloge) in ustnega (teorija) dela izpita. Zaključna ocena je povprečje ocen iz obeh delov izpita. K ustnemu delu izpita lahko pristopijo le študenti, ki so predhodno pozitivno opravili pisni del izpita in so prijavljeni na ustrezni izpitni rok v sistemu STUDIS (e-študent).

  Pisni del izpita je možno opraviti s kolokviji med semestrom (2 kolokvija) ali na samostojnih pisnih izpitih v izpitnem obdobju (3 termini). Na vsakem kolokviju oz. pisnem izpitu je 5 računskih nalog. Za 100% uspešnost (100 točk) se štejejo 4 pravilno rešene naloge. Za pozitivno oceno iz pisnega dela izpita je potrebno zbrati skupno najmanj 100 točk s kolokviji oz. 50 točk na samostojnem pisnem izpitu.

  Ustni del izpita (iz teorije) poteka v sklopu 3 izpitnih rokov, po navadi isti dan ali največ nekaj dni za terminom pisnega izpita (termini pisnih izpitov so termini, ki so navedeni v sistemu STUDIS). Na ustnem delu izpita študent odgovarja na vprašalnik na spletni učilnici, pripravljen posebej za izpit.  Za odgovore na vprašanja lahko študent zbere skupno 100 točk. Za pozitivno oceno iz ustnega dela izpita je potrebno zbrati najmanj 50 točk.

  Točkovalnik na ustnih izpitih in na samostojnih pisnih izpitih: manj kot 50 točk=negativno, 50-59 točk = ocena 6, 60-69 točk = ocena 7, 70-79 točk = ocena 8, 80-89 točk = ocena 9, 90 točk ali več = ocena 10. Točkovalnik za kolokvije (upoštevajo se skupne točke dosežene z obema kolokvijema): manj kot 100 točk=negativno, 100-119 točk = ocena 6, 120-139 točk = ocena 7, 140-159 točk = ocena 8, 160-179 točk = ocena 9, 180 točk ali več = ocena 10.


 • Tutorske vaje

  Tutorske vaje bodo potekale ob torkih od 17.15 - 18.00, torej po predavanjih. Izmenično jih bova vodila Maša Kotnik in David Tobias.
  Najina kontakta:
  Maša Kotnik: masa.kotnik@student.fmf.uni-lj.si
  David Tobias: david.tobias@student.fmf.uni-lj.si

  Tu bodo tudi objavljene naloge z rešitvami, ki jih bomo reševali na tutorskih vajah.

  Prve tutorske vaje bodo 19.10.2021 med 17.15 in 18.00 v učilnici F1 na Jadranski 19!

 • 4.oktober - 8. oktober

  Torek, 5. 10. 2021: Kinematika v 1D in 2D, ponovitev uporabe vektorjev, odvodov in integralov v fiziki. 

  Tuesday, 5. 10. 2021: Motion in 1D and 2D, repetition of the use of vectors, derivation and integration in physics.

  Halliday Resnick Walker: Chapter 2 - Motion along a straight line and Chapter 4 - Motion in two and three dimensions, Chapter 3 - Vectors

 • 11. oktober - 15. oktober

  Torek, 12. 10. 2021: Dinamika: Sile, Newtonovi zakoni, sila teže.

  Tuesday, 12. 10. 2021: Forces, Newton's laws of motion, Weight.


  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 5 - Force and motion I and Chapter 6 - Force and motion II

 • 18. oktober - 22. oktober

  Torek, 19. 10. 2021: sila gravitacije, sila trenja in lepenja, sile pri kroženju, delo, moč, kinetična energija, potencialna energija, gibalna količina

  Tuesday, 19. 10. 2021: Gravity, Static and kinetic friction, Centripetal force, Work, Power, Kinetic energy, Potential energy, Linear momentum

  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 7 - Kinetic energy and work, Chapter 8 - Potential energy and Conservation of Energy, Chapter 13 - Gravitation, Chapter 9 - center of mass and linear momentum