Weekly outline

 • General

  Predavatelj: Borut Paul Kerševan

  Asistenti:  Žiga Gosar, Luka LeskovecAndrej Lozar, Urban Mur, Benjamin Knez

  Tutorja Maša Kotnik in Urh Klopčič

  Študijske aktivnosti pri predmetu fizika zajemajo predavanja, avditorne vaje  in domače naloge (vsak teden sproti). Domače naloge študenti opravljajo preko spletne učilnice. Pogoj za pristop k pisnemu delu izpita je minimalna (30%) uspešnost pri reševanju domačih nalog (30% točk je potrebno doseči pri vseh tedenskih nalogah razen dveh).

  Zaključno oceno pri predmetu fizika študenti dobijo na osnovi rezultatov pisnega (računske naloge) in ustnega (teorija) dela izpita. Zaključna ocena je povprečje ocen iz obeh delov izpita. K ustnemu delu izpita lahko pristopijo le študenti, ki so predhodno pozitivno opravili pisni del izpita in so prijavljeni na ustrezni izpitni rok v sistemu STUDIS (e-študent).

  Pisni del izpita je možno opraviti s kolokviji med semestrom (2 kolokvija) ali na samostojnih pisnih izpitih v izpitnem obdobju (3 termini). Na vsakem kolokviju oz. pisnem izpitu je 5 računskih nalog. Za 100% uspešnost (100 točk) se štejejo 4 pravilno rešene naloge. Za pozitivno oceno iz pisnega dela izpita je potrebno zbrati skupno najmanj 100 točk s kolokviji oz. 50 točk na samostojnem pisnem izpitu.

  Ustni del izpita (iz teorije) poteka v sklopu 3 izpitnih rokov. Termini pisnih izpitov so termini, ki so navedeni v sistemu STUDIS, kjer pa je predviden tudi cas za pisanje teoreticnega dela po koncanem delu iz vaj. Na ustnem delu izpita študent odgovarja na vprašalnik na spletni učilnici, pripravljen posebej za izpit.  Za odgovore na vprašanja lahko študent zbere skupno 100 točk. Za pozitivno oceno iz ustnega dela izpita je potrebno zbrati najmanj 50 točk.

  Točkovalnik na ustnih izpitih in na samostojnih pisnih izpitih: manj kot 50 točk=negativno, 50-59 točk = ocena 6, 60-69 točk = ocena 7, 70-79 točk = ocena 8, 80-89 točk = ocena 9, 90 točk ali več = ocena 10. Točkovalnik za kolokvije (upoštevajo se skupne točke dosežene z obema kolokvijema): manj kot 100 točk=negativno, 100-119 točk = ocena 6, 120-139 točk = ocena 7, 140-159 točk = ocena 8, 160-179 točk = ocena 9, 180 točk ali več = ocena 10.


 • Kolokviji in izpiti

  1. kolokvij
  2. 12. 2022 ob 17:00 [rešitve in rezultati so spodaj]
  Vpogled v Kolokvije: Torek, 20. 12. 2022 ob 17h v F3 na Fakulteti za Matematiko in Fiziko (F3 se nahaja v 1. nadstropju stavbe "FIZIKA". Ucilnice so smiselno indexirane.)

  2. kolokvij
  13. 1. 2023 ob 15:00 v VFP, 2.05 in F1 (na FMF).
  Vpogled: Četrtek 19. 1. 2023 ob 14:00 v F3 na FMF (stavba Fizika, 1. nadstropje, desno). 

  1. izpitni rok
  26. 1. 2023 ob 13:00 Razporeditev po priimkih:
  PA: A-Pel
  P1: Pev-T
  P22: U-Ž in vsi s podaljšanim časom pisanja

  Teorija: 16:00 v PA (vsi priimki).


  2. izpitni rok
  7. 2. 2023 ob 13:00

  3. izpitni rok
  7. 9. 2023. Izpit iz vaj: 11:00. Izpit iz teorije: 14:00. Predavalnica PA.


 • Tutorske vaje

  Termini tutorskih vaj:
  Torek 17.15 - 18.00, učilnica F2 (Jadranska 19, 1. nadstropje)
  Petek 17.15 - 18.00, na povezavi https://zoom.us/j/8420151625?pwd=bVpONEpIZjI0emJWcnRZMVZFWktKdz09

  Najina kontakta:
  Maša Kotnik: mk8047@student.uni-lj.si
  Urh Klopčič:  uk1113@student.uni-lj.si

  Tu bodo tudi objavljene naloge z rešitvami, ki jih bomo reševali na tutorskih vajah.


 • 3.oktober - 7. oktober

  Torek, 4. 10. 2022: Kinematika v 1D in 2D, ponovitev uporabe vektorjev, odvodov in integralov v fiziki. 

  Tuesday, 4. 10. 2022: Motion in 1D and 2D, repetition of the use of vectors, derivation and integration in physics.

  Halliday Resnick Walker: Chapter 2 - Motion along a straight line and Chapter 4 - Motion in two and three dimensions, Chapter 3 - Vectors

 • 10. oktober - 14. oktober

  Torek, 11. 10. 2022: Dinamika: Sile, Newtonovi zakoni, sila teže.

  Tuesday, 11. 10. 2022: Forces, Newton's laws of motion, Weight.


  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 5 - Force and motion I and Chapter 6 - Force and motion II

 • 17. oktober - 21. oktober

  Torek, 18. 10. 2022: sila gravitacije, sila trenja in lepenja, sile pri kroženju, delo, moč, kinetična energija, potencialna energija, gibalna količina

  Tuesday, 18. 10. 2022: Gravity, Static and kinetic friction, Centripetal force, Work, Power, Kinetic energy, Potential energy, Linear momentum

  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 7 - Kinetic energy and work, Chapter 8 - Potential energy and Conservation of Energy, Chapter 13 - Gravitation, Chapter 9 - center of mass and linear momentum 

 • 24. oktober - 28. oktober

  Torek 25.10.2022, gibalna količina in trki

  Tuesday 25.10.2022, Linear momentum and collisions

  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 9 - center of mass and linear momentum, Chapter 10 - Collisions

 • 1. november - 5. november

  Torek 1.11.2022, praznik.

  Tuesday 1.11.2022, holiday

 • 7. november - 11. november

  Torek 8.11.2022, navor, Newtonov zakon za vrtenje, kinetična energija vrtenja, vrtilna količina.

  Tuesday 8.11.2022, Torque, Newton's law for rotation, kinetic energy of rotation, angular momentum.

  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 11 - Rotation, Rolling, Torque, and Angular Momentum


 • 14. november - 18. november

  Torek, 15.11.2022: Nihanje in valovanje.

  Tuesday,  15. 11. 2022: Oscillations and  waves.

  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 15-Oscillations, Chapter 16 - Waves


  Ta teden NI domače naloge !

  NO homework this week!

 • 21. november - 25. november

  Torek, 22.11.2022: Valovanje. Električni naboj, električno polje, električni potencial in električna napetost,  električna potencialna energija

  Tuesday, 22.11.2022: Waves ,Electric charge, Electric field, Electric Potential and Electric Voltage, Electric Potential Energy

  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 16 - Waves

  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 21 - Electric Charge, Chapter 22-Electric Fields, Chapter 24-Electric Potential • 28. november - 2. december

  Torek 29 .11.2022: Električni kondenzator, odziv različnih snovi na električno polja.

  Tuesday, 29.11.2022: Electric capacitor, Response of different materials to electric field

  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 25 - Capacitance


  Ta teden ni domače naloge!

 • 5. december - 9. december

  Torek 6. 12. 2022:

  Odziv različnih snovi na električno polja. Električni tok in električna vezja. 

  Tuesday, 6. 12. 2022: Electric capacitor, Response of different materials to electric field. Electric current and electric circuits. 

  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 25 - Capacitance, Chapter 26-Current and Resistance, Chapter 27-Circuits,  Chapter 28 - Magnetic Fields, Chapter 29-Magnetic Fields Due to Currents


 • 12. december - 16. december

  Torek 13. 12. 2022: Sila med magnetnima dipoloma, magnetno polje v okolici permanentnih magnetov in magnetno polje v okolici vodnikov s tokom (zanka, tuljava, žica s tokom), energija magnetnega dipola v magnetnem polju. Sila magnetnega polja na vodnik s tokom, Odziv snovi na magnetno polje.

  Tuesday, 13. 12. 2022: Magnetic force on a current-carrying wire, Response of materials to magnetic field. Force between magnetic dipoles, magnetic field of permanent magnets and magnetic field due to electric currents (current loop, selenoid, current-carying wire), energy of magnetic dipole in magnetic field.


  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 28 - Magnetic Fields, Chapter 29-Magnetic Fields Due to Currents, Chapter 23-4 till the end of the chapter: Magnets

 • 19. december - 23. december

  Torek 20. 12. 2022: Odziv snovi na magnetno polje indukcija, magnetna energija tuljave, električni transformator, vezja z izmeničnim tokom, 

  Tuesday, 20. 12. 2022: Magnetic field in matter, induction, magnetic energy of a selenoid, electrical transformer, alternating current (AC) circuits.


  Halliday, Resnick, Walker:  Chapter 30: Induction and Inductance, Chapter 31: Electromagnetic Oscillations and Alternating Current

 • 2. januar - 6. januar

  Torek 3. 1. 2023:  Izmenični tok, električni transformator, vezja z izmeničnim tokom, 

  Tuesday, 3. 1. 2023: Alternating current, electrical transformer, alternating current (AC) circuits.

  Halliday, Resnick, Walker:  Chapter 30: Induction and Inductance, Chapter 31: Electromagnetic Oscillations and Alternating Current


 • 9. januar - 13. januar


  Torek 10. 1. 2023: električni nihajni krog, energija nihanja, elektromagnetno (EM) valovanje, svetloba kot EM valovanje, interferenca

  Tuesday, 10. 1. 2023:  LC electric oscillator, oscillation energy, Electromagnetic (EM) waves, Light as electromagnetic radiation, interference

  Halliday, Resnick, Walker:  Chapter 31: Electromagnetic Oscillations and Alternating Current, Chapter 33: Electromagnetic waves, Chapter 35: Interference