Tedenski oris

 • Splošno

  Predavatelj: Borut Paul Kerševan

  asistenti: Matjaž Ličen, Andrej Petelin, Jan Ravnik in Mojca Vilfan


  Tretji pisni izpit bo v ponedeljek, 20. 8. 2018, s pričetkom ob 10:15. Pišemo v predavalnicah PA in P1. Razpored bo objavljen naknadno.

  Teoretični (ustni) del izpita bo prav tako v ponedeljek, 20. 8. 2018. Teoretični del bo v pisni obliki. Piše se v predavalnici PA ob 12:00. Če računski del ne bo pozitiven (ali s kolokviji ali z izpitom), teoretični del ne bo upoštevan in ga ne bomo niti popravljali.

  Za pisni in/ali ustni izpit je potrebna prijava.


  Študijske aktivnosti pri predmetu fizika zajemajo predavanja, avditorne vaje (obvezna prisotnost) in domače naloge (vsak teden sproti). Domače naloge študenti opravljajo preko spletne učilnice. Pogoj za pristop k pisnemu delu izpita je minimalna (30%) uspešnost pri reševanju domačih nalog (30% točk je potrebno doseči pri vseh tedenskih nalogah razen dveh).

  Zaključno oceno pri predmetu fizika študenti dobijo na osnovi rezultatov pisnega (računske naloge) in ustnega (teorija) dela izpita. Zaključna ocena je povprečje ocen iz obeh delov izpita. K ustnemu delu izpita lahko pristopijo le študenti, ki so predhodno pozitivno opravili pisni del izpita in so prijavljeni na ustrezni izpitni rok v sistemu STUDIS (e-študent).

  Pisni del izpita je možno opraviti s kolokviji med semestrom (2 kolokvija) ali na samostojnih pisnih izpitih v izpitnem obdobju (3 termini). Na vsakem kolokviju oz. pisnem izpitu je 5 računskih nalog. Za 100% uspešnost (100 točk) se štejejo 4 pravilno rešene naloge. Za pozitivno oceno iz pisnega dela izpita je potrebno zbrati skupno najmanj 100 točk s kolokviji oz. 50 točk na samostojnem pisnem izpitu.

  Ustni del izpita (iz teorije) poteka v sklopu 3 izpitnih rokov, po navadi isti dan ali največ nekaj dni za terminom pisnega izpita (termini pisnih izpitov so termini, ki so navedeni v sistemu STUDIS). Na ustnem delu izpita študent odgovarja na dve naključno izbrani vprašanji iz nabora 20 vnaprej znanih vprašanj. Za odgovore na vprašanja lahko študent zbere skupno 100 točk. Za pozitivno oceno iz ustnega dela izpita je potrebno zbrati najmanj 50 točk.

  Točkovalnik na ustnih izpitih in na samostojnih pisnih izpitih: manj kot 50 točk=negativno, 50-59 točk = ocena 6, 60-69 točk = ocena 7, 70-79 točk = ocena 8, 80-89 točk = ocena 9, 90 točk ali več = ocena 10. Točkovalnik za kolokvije (upoštevajo se skupne točke dosežene z obema kolokvijema): manj kot 100 točk=negativno, 100-119 točk = ocena 6, 120-139 točk = ocena 7, 140-159 točk = ocena 8, 160-179 točk = ocena 9, 180 točk ali več = ocena 10.


 • 2. oktober - 8. oktober

  Torek, 3. 10. 2017: Kinematika v 1D in 2D, ponovitev uporabe vektorjev, odvodov in integralov v fiziki. 

  Tuesday, 3. 10. 2017: Motion in 1D and 2D, repetition of the use of vectors, derivation and integration in physics.


  Halliday Resnick Walker: Chapter 2 - Motion along a straight line and Chapter 4 - Motion in two and three dimensions, Chapter 3 - Vectors

 • 9. oktober - 15. oktober

  Torek, 10. 10. 2017: Dinamika: Sile, Newtonovi zakoni, sila teže, sila trenja in lepenja, sile pri kroženju.

  Tuesday, 10. 10. 2017: Forces, Newton's laws of motion, Weight, Static and kinetic friction, Centripetal force


  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 5 - Force and motion I and Chapter 6 - Force and motion II

 • 16. oktober - 22. oktober

  Torek 17.10.2017, Delo, moč, kinetična energija, potencialna energija, gravitacija, gibalna količina

  Tuesday 17.10.2017, Work, Power, Kinetic energy, Potential energy, Gravity, Linear momentum


  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 7 - Kinetic energy and work, Chapter 8 - Potential energy and Conservation of Energy, Chapter 13 - Gravitation, Chapter 9 - center of mass and linear momentum

 • 23. oktober - 29. oktober

  Torek 24.10.2017, Prožni trk, navor, Newtonov zakon za vrtenje, kinetična energija pri vrtenju.

  Tuesday 24.10.2017, Elastic collision, Torque, Newton's law for rotation, Kinetic energy of rotation.

  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 10 - Collisions, Chapter 11 - Rotation.

 • 30. oktober - 5. november

  Ta teden NI predavanj zaradi praznikov.

  Vaje v četrtek in petek potekajo po urniku! Študente iz sredine skupine vaj prosimo, da se udeležijo kakšnih drugih vaj (čet 8-10, 11-13, 12-14 ali petek 8-10, 12-14). Ker predavanja odpadejo, bomo na vajah predvsem utrjevali že obravnavano snov.

 • 6. november - 12. november

  Torek, 7.11.2017: Vrtilna količina, Keplerjevi zakoni, nihanje

  Tuesday,  7. 11. 2017: Angular momentum, Kepler's Laws, Oscillations


  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 11-Rolling,Torque, and Angular Momentum, Chapter 15-Oscillations

 • 13. november - 19. november

  Torek, 14.11.2017: Valovanje. Električni naboj, električno polje, električni potencial in električna napetost,  električna potencialna energija

  Tuesday, 14.11.2017: Waves ,Electric charge, Electric field, Electric Potential and Electric Voltage, Electric Potential Energy


  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 16 - Waves

  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 21 - Electric Charge, Chapter 22-Electric Fields, Chapter 24-Electric Potential

 • 20. november - 26. november

  Torek 21.11.2017: Električni kondenzator, odziv različnih snovi na električno polja.

  Tuesday, 21.11.2017: Electric capacitor, Response of different materials to electric field


  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 25 - Capacitance


 • 27. november - 3. december

  Torek 28. 11. 2017: Električni tok in električna vezja. Sila med magnetnima dipoloma, magnetno polje v okolici permanentnih magnetov in magnetno polje v okolici vodnikov s tokom (zanka, tuljava, žica s tokom), energija magnetnega dipola v magnetnem polju

  Tuesday, 28. 11. 2017: Electric current and electric circuits. Force between magnetic dipoles, magnetic field of permanent magnets and magnetic field due to electric currents (current loop, selenoid, current-carying wire), energy of magnetic dipole in magnetic field


  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 26-Current and Resistance, Chapter 27-Circuits,  Chapter 28 - Magnetic Fields, Chapter 29-Magnetic Fields Due to Currents

 • 4. december - 10. december

  Torek 5. 12. 2017: Sila magnetnega polja na vodnik s tokom, Odziv snovi na magnetno polje.

  Tuesday, 5. 12. 2017: Magnetic force on a current-carrying wire, Response of materials to magnetic field.


  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 28 - Magnetic Fields, Chapter 29-Magnetic Fields Due to Currents, Chapter 23-4 till the end of the chapter: Magnets

 • 11. december - 17. december

  Torek 12. 12. 2017: Indukcija, magnetna energija tuljave, električni transformator, vezja z izmeničnim tokom

  Tuesday, 12. 12. 2017: Induction, magnetic energy of a selenoid, electrical transformer, alternating current (AC) circuits


  Halliday, Resnick, Walker:  Chapter 30: Induction and Inductance, Chapter 31: Electromagnetic Oscillations and Alternating Current

 • 18. december - 24. december

  Torek 19. 12. 2017: Vezja z izmeničnim tokom - primeri, električni nihajni krog, energija nihanja

  Tuesday, 19. 12. 2017: Alternating current (AC) circuits - examples, LC electric oscillator, oscillation energy


  Halliday, Resnick, Walker:  Chapter 31: Electromagnetic Oscillations and Alternating Current

 • 25. december - 31. december

  Ta teden NI predavanj IN vaj zaradi praznikov.

  • 1. januar - 7. januar

   Ta teden NI predavanj zaradi praznikov.

   Vaje potekajo po urniku.

  • 8. januar - 14. januar

   Torek 9. 1. 2018, Elektronski oscilator, Elektromagnetno (EM) valovanje, svetloba kot EM valovanje, interferenca

   Tuesday, 9. 1. 2018: Electronic oscillator, Electromagnetic (EM) waves, Light as electromagnetic radiation, interference

   Halliday, Resnick, Walker:  Chapter 33: Electromagnetic waves, Chapter 35: Interference

  • 15. januar - 21. januar

   Torek 16. 1. 2018: Uklon svetlobe, lom in odboj svetlobe, totalni odboj, optična vlakna, atenuacija in disperzija signalov v optičnih vlaknih

   Tuesday, 16. 1. 2018: Diffraction, refraction and reflection, total internal reflection, optical fibres, atenuation and dispersion in optical fibres


   Halliday, Resnick, Walker:  Chapter 33: Electromagnetic wavesChapter 36: Diffraction