Weekly outline

 • Predavatelj: Borut Paul Kerševan

  Asistenti:  Jernej Debevc, Žiga Gosar, Luka LeskovecAndrej Lozar, Benjamin Knez

  Tutorja: Kevin Jaksetič in Damjan Gruevski   

  Študijske aktivnosti pri predmetu fizika zajemajo predavanja, avditorne vaje in domače naloge (vsak teden sproti). Domače naloge študenti opravljajo preko spletne učilnice. Pogoj za pristop k pisnemu delu izpita je minimalna (30%) uspešnost pri reševanju domačih nalog (30% točk je potrebno doseči pri vseh tedenskih nalogah razen dveh).

  Zaključno oceno pri predmetu fizika študenti dobijo na osnovi rezultatov pisnega (računske naloge) in ustnega (teorija) dela izpita. Zaključna ocena je povprečje ocen iz obeh delov izpita. K ustnemu delu izpita lahko pristopijo le študenti, ki so predhodno pozitivno opravili pisni del izpita in so prijavljeni na ustrezni izpitni rok v sistemu STUDIS (e-študent).

  Pisni del izpita je možno opraviti s kolokviji med semestrom (2 kolokvija) ali na samostojnih pisnih izpitih v izpitnem obdobju (3 termini). Na vsakem kolokviju oz. pisnem izpitu je 5 računskih nalog. Za 100% uspešnost (100 točk) se štejejo 4 pravilno rešene naloge. Za pozitivno oceno iz pisnega dela izpita je potrebno zbrati skupno najmanj 100 točk s kolokviji oz. 50 točk na samostojnem pisnem izpitu.

  Ustni del izpita (iz teorije) poteka v sklopu 3 izpitnih rokov. Termini pisnih izpitov so termini, ki so navedeni v sistemu STUDIS, kjer pa je predviden tudi čas za pisanje teoretičnega dela po končanem delu iz vaj. Na ustnem delu izpita študent odgovarja na vprašalnik na spletni učilnici, pripravljen posebej za izpit. Za odgovore na vprašanja lahko študent zbere skupno 100 točk. Za pozitivno oceno iz ustnega dela izpita je potrebno zbrati najmanj 50 točk.

  Točkovalnik na ustnih izpitih in na samostojnih pisnih izpitih: manj kot 50 točk=negativno, 50-59 točk = ocena 6, 60-69 točk = ocena 7, 70-79 točk = ocena 8, 80-89 točk = ocena 9, 90 točk ali več = ocena 10. Točkovalnik za kolokvije (upoštevajo se skupne točke dosežene z obema kolokvijema): manj kot 100 točk=negativno, 100-119 točk = ocena 6, 120-139 točk = ocena 7, 140-159 točk = ocena 8, 160-179 točk = ocena 9, 180 točk ali več = ocena 10.


 • Kolokviji in izpiti

  Spodaj so napisani predvideni datumi kolokvijev.

  1. kolokvij, sreda 6. 12. 2023 ob 19:00

  2. kolokvij, sreda, 17. 1. 2024

  1. izpit
  2. izpit
  3. izpit
 • Tutorske vaje

  Termini tutorskih vaj:
  Torek, 13.15 - 14.00
  , VFP (FMF, Peterlinov paviljon)
  Torek, 17.15 - 18.00, učilnica F2 (Jadranska 19, 1. nadstropje)

  OBVESTILO: 21. 11. vaje druge skupine (17.15 - 18.00) odpadejo. Bomo imeli pred 1. kolokvijem dodatno uro.

  Najina kontakta:

  Damjan Gruevski: dg6366@student.uni-lj.si
  Kevin Jaksetič : kj87108@student.uni-lj.si


 • 2.oktober - 6. oktober

  Torek, 3. 10. 2023: Kinematika v 1D in 2D, ponovitev uporabe vektorjev, odvodov in integralov v fiziki. 

  Tuesday, 3. 10. 2023: Motion in 1D and 2D, repetition of the use of vectors, derivation and integration in physics.

  Halliday Resnick Walker: Chapter 2 - Motion along a straight line and Chapter 4 - Motion in two and three dimensions, Chapter 3 - Vectors

 • 9. oktober - 13. oktober

  Torek, 10. 10. 2023: Dinamika: Sile, Newtonovi zakoni.

  Tuesday, 10. 10. 2023: Forces, Newton's laws of motion.


  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 5 - Force and motion I and Chapter 6 - Force and motion II

 • 16. oktober - 20. oktober

  Torek, 17. 10. 2023: sila gravitacije, sila trenja in lepenja, sile pri kroženju, delo, moč, kinetična energija, potencialna energija, gibalna količina

  Tuesday, 17. 10. 2023: Gravity, Static and kinetic friction, Centripetal force, Work, Power, Kinetic energy, Potential energy, Linear momentum

  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 7 - Kinetic energy and work, Chapter 8 - Potential energy and Conservation of Energy, Chapter 13 - Gravitation, Chapter 9 - center of mass and linear momentum 

 • 23. oktober - 27. oktober

  Torek 24.10.2023, gibalna količina in trki

  Tuesday 24.10.2023, Linear momentum and collisions

  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 9 - center of mass and linear momentum, Chapter 10 - Collisions

 • 30. oktober - 3. november

  Torek 31.10.2023, praznik.

  Tuesday 31.10.2023, holiday

 • 6. november - 10. november

  Torek 7.11.2023, navor, Newtonov zakon za vrtenje, kinetična energija vrtenja, vrtilna količina.

  Tuesday 7.11.2023, Torque, Newton's law for rotation, kinetic energy of rotation, angular momentum.

  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 11 - Rotation, Rolling, Torque, and Angular Momentum


 • 13. november - 17. november

  Torek, 14.11.2023: Vrtilna količina, nihanje in valovanje.

  Tuesday,  14. 11. 2023: Angular momentum, oscillations and  waves.

  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 11 - Rotation, Rolling, Torque, and Angular Momentum

  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 15-Oscillations, Chapter 16 - Waves


  Ta teden NI domače naloge !

  NO homework this week!

 • 20. november - 24. november

  Torek, 21.11.2023: Valovanje. Električni naboj, električno polje, električni potencial in električna napetost,  električna potencialna energija

  Tuesday, 21.11.2023: Waves ,Electric charge, Electric field, Electric Potential and Electric Voltage, Electric Potential Energy

  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 16 - Waves

  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 21 - Electric Charge, Chapter 22-Electric Fields, Chapter 24-Electric Potential • 27. november - 1. december

  Torek 28 .11.2023: Električni kondenzator, odziv različnih snovi na električno polja.

  Tuesday, 28.11.2023: Electric capacitor, Response of different materials to electric field

  Halliday, Resnick, Walker: Chapter 25 - Capacitance


  Ta teden ni domače naloge!