Weekly outline

 • General

  Predavatelj: Borut Paul Kerševan

  Asistenti:  Žiga Gosar, Luka LeskovecAndrej Lozar, Urban Mur, Benjamin Knez

  Tutorja Maša Kotnik in Urh Klopčič

  Študijske aktivnosti pri predmetu fizika zajemajo predavanja, avditorne vaje  in domače naloge (vsak teden sproti). Domače naloge študenti opravljajo preko spletne učilnice. Pogoj za pristop k pisnemu delu izpita je minimalna (30%) uspešnost pri reševanju domačih nalog (30% točk je potrebno doseči pri vseh tedenskih nalogah razen dveh).

  Zaključno oceno pri predmetu fizika študenti dobijo na osnovi rezultatov pisnega (računske naloge) in ustnega (teorija) dela izpita. Zaključna ocena je povprečje ocen iz obeh delov izpita. K ustnemu delu izpita lahko pristopijo le študenti, ki so predhodno pozitivno opravili pisni del izpita in so prijavljeni na ustrezni izpitni rok v sistemu STUDIS (e-študent).

  Pisni del izpita je možno opraviti s kolokviji med semestrom (2 kolokvija) ali na samostojnih pisnih izpitih v izpitnem obdobju (3 termini). Na vsakem kolokviju oz. pisnem izpitu je 5 računskih nalog. Za 100% uspešnost (100 točk) se štejejo 4 pravilno rešene naloge. Za pozitivno oceno iz pisnega dela izpita je potrebno zbrati skupno najmanj 100 točk s kolokviji oz. 50 točk na samostojnem pisnem izpitu.

  Ustni del izpita (iz teorije) poteka v sklopu 3 izpitnih rokov, po navadi isti dan ali največ nekaj dni za terminom pisnega izpita (termini pisnih izpitov so termini, ki so navedeni v sistemu STUDIS). Na ustnem delu izpita študent odgovarja na vprašalnik na spletni učilnici, pripravljen posebej za izpit.  Za odgovore na vprašanja lahko študent zbere skupno 100 točk. Za pozitivno oceno iz ustnega dela izpita je potrebno zbrati najmanj 50 točk.

  Točkovalnik na ustnih izpitih in na samostojnih pisnih izpitih: manj kot 50 točk=negativno, 50-59 točk = ocena 6, 60-69 točk = ocena 7, 70-79 točk = ocena 8, 80-89 točk = ocena 9, 90 točk ali več = ocena 10. Točkovalnik za kolokvije (upoštevajo se skupne točke dosežene z obema kolokvijema): manj kot 100 točk=negativno, 100-119 točk = ocena 6, 120-139 točk = ocena 7, 140-159 točk = ocena 8, 160-179 točk = ocena 9, 180 točk ali več = ocena 10.


 • Kolokviji in izpiti

  1. kolokvij
  2. 12. 2022 ob 17:00 

  2. kolokvij
  Še ni določeno.

  1. izpitni rok
  26. 1. 2023 ob 13:00

  2. izpitni rok
  7. 2. 2023 ob 13:00

  3. izpitni rok
  7. 9. 2023. Ura še ni določena..


  • Tutorske vaje

   Termini tutorskih vaj:
   Torek 17.15 - 18.00, učilnica F2 (Jadranska 19, 1. nadstropje)
   Petek 17.15 - 18.00, na povezavi https://zoom.us/j/8420151625?pwd=bVpONEpIZjI0emJWcnRZMVZFWktKdz09

   Najina kontakta:
   Maša Kotnik: mk8047@student.uni-lj.si
   Urh Klopčič:  uk1113@student.uni-lj.si

   Tu bodo tudi objavljene naloge z rešitvami, ki jih bomo reševali na tutorskih vajah.


  • 3.oktober - 7. oktober

   Torek, 4. 10. 2022: Kinematika v 1D in 2D, ponovitev uporabe vektorjev, odvodov in integralov v fiziki. 

   Tuesday, 4. 10. 2022: Motion in 1D and 2D, repetition of the use of vectors, derivation and integration in physics.

   Halliday Resnick Walker: Chapter 2 - Motion along a straight line and Chapter 4 - Motion in two and three dimensions, Chapter 3 - Vectors

  • 10. oktober - 14. oktober

   Torek, 11. 10. 2022: Dinamika: Sile, Newtonovi zakoni, sila teže.

   Tuesday, 11. 10. 2022: Forces, Newton's laws of motion, Weight.


   Halliday, Resnick, Walker: Chapter 5 - Force and motion I and Chapter 6 - Force and motion II

  • 17. oktober - 21. oktober

   Torek, 18. 10. 2022: sila gravitacije, sila trenja in lepenja, sile pri kroženju, delo, moč, kinetična energija, potencialna energija, gibalna količina

   Tuesday, 18. 10. 2022: Gravity, Static and kinetic friction, Centripetal force, Work, Power, Kinetic energy, Potential energy, Linear momentum

   Halliday, Resnick, Walker: Chapter 7 - Kinetic energy and work, Chapter 8 - Potential energy and Conservation of Energy, Chapter 13 - Gravitation, Chapter 9 - center of mass and linear momentum 

  • 24. oktober - 28. oktober

   Torek 25.10.2022, gibalna količina in trki

   Tuesday 25.10.2022, Linear momentum and collisions

   Halliday, Resnick, Walker: Chapter 9 - center of mass and linear momentum, Chapter 10 - Collisions

  • 1. november - 5. november

   Torek 1.11.2022, praznik.

   Tuesday 1.11.2022, holiday

  • 7. november - 11. november

   Torek 8.11.2022, navor, Newtonov zakon za vrtenje, kinetična energija vrtenja, vrtilna količina.

   Tuesday 8.11.2022, Torque, Newton's law for rotation, kinetic energy of rotation, angular momentum.

   Halliday, Resnick, Walker: Chapter 11 - Rotation, Rolling, Torque, and Angular Momentum


  • This week

   14. november - 18. november

   Torek, 15.11.2022: Nihanje in valovanje.

   Tuesday,  15. 11. 2022: Oscillations and  waves.

   Halliday, Resnick, Walker: Chapter 15-Oscillations, Chapter 16 - Waves


   Ta teden NI domače naloge !

   NO homework this week!

  • 21. november - 25. november

   Torek, 22.11.2022: Valovanje. Električni naboj, električno polje, električni potencial in električna napetost,  električna potencialna energija

   Tuesday, 22.11.2022: Waves ,Electric charge, Electric field, Electric Potential and Electric Voltage, Electric Potential Energy

   Halliday, Resnick, Walker: Chapter 16 - Waves

   Halliday, Resnick, Walker: Chapter 21 - Electric Charge, Chapter 22-Electric Fields, Chapter 24-Electric Potential  • 28. november - 2. december

   Torek 29 .11.2022: Električni kondenzator, odziv različnih snovi na električno polja.

   Tuesday, 29.11.2022: Electric capacitor, Response of different materials to electric field

   Halliday, Resnick, Walker: Chapter 25 - Capacitance


   Ta teden ni domače naloge!

   • 5. december - 9. december

    Torek 6. 12. 2022:

    Odziv različnih snovi na električno polja. Električni tok in električna vezja. 

    Tuesday, 6. 12. 2022: Electric capacitor, Response of different materials to electric field. Electric current and electric circuits. 

    Halliday, Resnick, Walker: Chapter 25 - Capacitance, Chapter 26-Current and Resistance, Chapter 27-Circuits,  Chapter 28 - Magnetic Fields, Chapter 29-Magnetic Fields Due to Currents