Razvoj sodobnih informacijskih sistemov je zahteven proces,
ki mora upoštevati ne le kompleksne tehnološke izzive, ampak tudi različne
organizacijske dejavnike, ki pogosto usodno vplivajo na uspeh razvojnih projektov.
Hitre spremembe informacijskih tehnologij in poslovnega okolja še povečujejo
kompleksnost razvojnega procesa. Razvojne ekipe morajo biti pripravljene na
sprotno vključevanje sprememb in novih zahtev, hkrati pa morajo biti sposobne
sodelovati v velikih projektih skupinah v katerih sodeluje več različnih
organizacij. Sodelovanje v takšnih skupinah, zlasti pa njihovo vodenje zahteva
veliko znanja in izkušenj. Še tako dober programer se ne bo mogel kakovostno vključiti
v delo projektne skupine, če ne bo razumel pomena in vsebine dokumentacije
zajema zahtev in načrtovanja oz. svoje vloge v okviru postopkov kot so zajem
zahtev, testiranje, itd.

V okviru predmeta Razvoj informacijskih sistemov boste
spoznali postopke in ključne tehnike in pristope, ki se uporabljajo pri razvoju
informacijskih sistemov. Predstavljeni bodo postopki in faze objektnih,
strukturnih in agilnih metodologij razvoja informacijskih sistemov. V okviru
načrtovanja se bomo med drugim posvetili diagramski tehniki UML, spoznali pa
bomo tudi nekatere druge diagramske tehnike, ki se pogosto uporabljajo pri
razvoju. V okviru predmeta boste pridobili pregled in razumevanje tehničnih
postopkov razvoja, kot so: zajem zahtev, analiza in načrtovanje,
implementacija, testiranje in uvedba, pa tudi vpogled v ključne podporne postopke,
pri čemer se bomo posvetili zlasti iterativnemu vodenju projektov razvoja
informacijskih sistemov. V okviru laboratorijskih vaj boste znanje, ki ga boste
pridobili na predavanjih, uporabili na primeru praktičnega projekta. Pri
predmetu boste pridobili ključna znanja za razumevanje procesa razvoja sodobnih
informacijskih sistemov, ki vam bo v okviru vašega profesionalnega dela pomagalo
uspešno sodelovati in voditi razvojne ekipe.

The course
Development of information systems will introduce the key techniques and
approaches used in the development of information systems. It will present the key
procedures and phases of object, structural and agile development methodologies
of information systems. In the context of analysis and design we will focus on
UML and other diagramming techniques that are commonly used in the development
processes. The course will provide an overview and understanding of the
technical processes of development, such as: requirements capture, analysis and
design, implementation, testing and deployment. Furthermore, it will provide an
insight into the key support processes in particular iterative management of information
systems development projects. Labs will enable you to apply the knowledge
acquired in this course on a practical project. In this course you will gain key
knowledge for understanding the development process of modern information
systems. This knowledge will help you to successfully participate in and lead
development teams as a part of your professional work.