Tedenski oris

 • 3. oktober - 9. oktober

  Splošno o predmetu.  Nekaj malega o pametnih karticah. Ideja asimetrične kriptografije: DH-izmenjava ključev, koncept kriptografije javnih ključev. Kaj je kriptografija, cilji kriptografije, širši pogled na kriptografijo - varnost informacij, gradniki uporabne kriptografije.
  1. Klasična kriptografija: uvod (enostavne šifre), zamenjalni tajnopis

  Course outline. Short introduction to smart cards. The idea of PKC: DH-Key Agreement, the Concept of Public Key Cryptography. What is cryptography, goals of crypography, information security, building blocks of applied cryptography.
  1. Classical cryptography:
  intoduction (simple ciphers), substitution cipher.

 • 10. oktober - 16. oktober

  1. Klasična kriptografija(nadaljevanje): afin tajnopis, Vigenerjeva šifra, Hillova šifra, permutacijska šifra, kriptoanaliza. Tokovne šifre in povezava z nalogo o PIN-ih.

  Nekaj matematičnih osnov: modularna aritmetika, \(Z_n=\{0,1,\dots ,n-1\}\) skupaj z operacijami +, * mod n, kvadratni algoritem za množenje, deljenje Evklidov algoritem (EA), (Zn,+) je grupa z enoto 0, (Zn\{0},*) je grupa z enoto, kadar je n praštevilo, algoritem kvadriraj in zmnoži, kubični algoritem za potenciranje.

  Classical cryptography: (cont.): Affine cipher, Vigenere cipher, Hill cipher, permutaton cipher, cryptoanalysis.
  Some math background: modular arithmetics, Zn={0,1,...,n-1} together with the operations +, * mod n, square algorithm for multiplication, division, Euclidean algorithm (EA), (Zn,+) is a group with unity 0, (Zn\{0},*) is a group with unity 1, when n is a prime, algorithm square and multiply, cubic algorithm to calculate power.

 • 17. oktober - 23. oktober

  uporabimo Kitajski izrek o ostankih (KIO) ter
  razširjen Evklidov algoritm (EEA) (še ne: binarni EA, Lehmerjev algoritem),


  Nadaljevanje uvoda: kaj je kriptografija, cilji kriptografije, širši pogled na kriptografijo - varnost informacij, gradniki uporabne kriptografije.
  1. Klasična kriptografija: uvod (enostavne šifre), zamenjalni tajnopis (premešalka), afin tajnopis, Vigenerjeva šifra, Hillova šifra, permuticijska šifra, kriptoanaliza.Tokovne šifre in povezava z nalogo o PIN-ih, LFSR.


  using Chinese Remainder Theorem (CRT) and
  Extended Euclidean algorithm (EEA) (not yet: binary EA, Lehmer algorithm),

  Introduction (cont.): what is cryptography, goals of crypography, information security, building blocks of applied cryptography.
  1. Classical cryptography:
  intoduction (simple ciphers), substitution cipher, Affine cipher, Vigenere cipher, Hill cipher, permutaton cipher, cryptoanalysis. Stream ciphers and connection to the problem about PINs, LFSR.