Tedenski oris

 • 1. oktober - 7. oktober

  Uvod: Splošno o predmetu.  Nekaj malega o pametnih karticah. Kaj je kriptografija, cilji kriptografije, širši pogled na kriptografijo - varnost informacij, gradniki uporabne kriptografije.
  Ideja asimetrične kriptografije: DH-izmenjava ključev, koncept kriptografije javnih ključev.
  Introduction: Course outline. Short introduction to smart cards. What is cryptography, goals of crypography, information security, building blocks of applied cryptography.
  The idea of PKC:
  DH-Key Agreement, the Concept of Public Key Cryptography.

 • 8. oktober - 14. oktober

  1. Klasična kriptografija: uvod (enostavne šifre), zamenjalni tajnopis, Afina šifra, Vigenerjeva šifra, Hillova šifra, permutacijska šifra. kriptoanaliza, tokovne šifre in povezava z nalogo o PINih, LFSR, afin tajnopis, Vigenerjeva šifra, Hillova šifra, permutacijska šifra, kriptoanaliza. Tokovne šifre in povezava z nalogo o PIN-ih.
  Nekaj matematičnih osnov
  : modularna aritmetika, Zn={0,1,...,n-1} skupaj z operacijami +, * mod n, (TO-DO kvadratni algoritem za množenje), deljenje ustreza množenju z inverznim elementom, Evklidov algoritem (EA), (Zn,+) je grupa z enoto 0, (Zn\{0},*) je grupa z enoto 1, kadar je n praštevilo, (TO-DO: algoritem kvadriraj in zmnoži, kubični algoritem za potenciranje, v Zp obstaja element a, ki generira multiplikativno grupo, tj.Zp *={a0,a1 ,...,ap-2}, in je zato le-ta izomorfna (Zp-1,+)), Lagrangov izrek (moč podgrupe deli moč grupe),  red elementa iz grupe deli moč grupe.
  1. Classical cryptography: intoduction (simple ciphers), substitution cipher, Affine cipher, Vigenere cipher, Hill cipher, permutaton cipher. Cryptoanalysis, stream ciphers and connection to the problem about PINs, LFSR. Affine cipher, Vigenere cipher, Hill cipher, permutaton cipher, cryptoanalysis. Stream ciphers and the PIN problem.
  Some math background: modular arithmetics, Zn={0,1,...,n-1} together with the operations +, * mod n, (TO-DO square algorithm for multiplication), division corresponds to multiplication with the inverse element, Euclidean algorithm (EA), (Zn,+) is a group with unity 0, (Zn\{0},*) is a group with unity 1, when n is a prime, (TO-DO algorithm square and multiply, cubic algorithm to calculate powers, there exists an element a of Zp that generates the multiplicative group, i.e.,  Zp *={a0,a1 ,...,ap-2}, and it is thus isomorphic to (Zp-1,+)), Lagrange theorem, the order of a group element divides the order of the group.


 • Trenutno teden

  15. oktober - 21. oktober

  Tokovne šifre in povezava z nalogo o PIN-ih (za DN: porabite Kitajski izrek o ostankih (KIO)), LFSR.
  2. Shannonova teorija
  : popolna varnost na splošno (računska varnost, brezpogojna varnost, dokazljiva varnost, Vernamov enkratni ščit, produktne šifre.
  3. Simetrični kriptosistemi: bločne šifre, nekaj zgodovine (DES, AES), iterativne šifre, zamenjalno-permutacijske mreže (SPN), Feistelova šifra, opis DES. Načini delovanja (ECB, CBC, CFB, OFB, CRT - nekatere preučite sami oz. jih boste delali še na vajah),
  Stream ciphers and connection to the problem about PINs (for HW: use Chinese Remainder Theorem (CRT)), LFSR.
  2. Shannon theory: perfect security in general (computational security, unconditional security, provable security), Vernam one time pad, product ciphers.
  3. Symmetric cryptosystems: block ciphers, some history (DES, AES), iterated ciphers, substitution-permutation network (SPN), Fiestel cipher, description of DES. Modes of operation (ECB, CBC, CFB, OFB, CRT - the last one study on your own).