Cilj predmeta se je naučiti razvoja
procesnih aplikacij – to so aplikacije, ki direktno podpirajo poslovne procese
v podjetjih. Imenujemo jih tudi kompozitne aplikacije. Razvoj procesnih
aplikacij postaja vedno bolj pomemben, saj želijo podjetja in organizacije
informacijsko podpreti procese kot celote in ne samo posameznih aktivnosti.
Procesne aplikacije razvijamo v izvedljivem BPMN (Executable BPMN) ali v BPEL
(Business Process Execution Language). Pri tem predmetu bomo spoznali dva
pomembna vidika: 1) načrtovanje in razvoj procesnih aplikacij in 2) SOA –
storitveno orientirano arhitekturo, ki ponuja osnovo za izvajanje procesnih
aplikacij. Poleg samih konceptov in pristopov, bomo spoznali, da procesne
aplikacije pomembno spreminjajo način razvoja, ki temelji na modeliranju
procesu, kompoziciji storitev, izvajanju in monitoriranju.

Veliko strokovnjakov je mnenja, da je razvoj procesnih oz. kompozitnih
aplikacij način, kako se bodo v prihodnosti razvijale poslovne aplikacije!

V okviru SOA bomo spoznali spletne storitve, procesne strežnike, ESB –
storitveno vodilo, registre in repozitorije, monitoriranje – BAM, upravljanje
identitet, SCA in SDO, uporabniške aktivnosti v poslovnih procesih: BPEL4People
in WS-HumanTask, standarde in specifikacije na področju poslovnih procesov:
NGOSS, eTom, CIM, ipd., ogrodja ključnih procesnih indikatorjev (KPI), itd.

Predmet je praktično orientiran, kar vključuje razvoj konkretnih procesnih
aplikacij v okviru vaj. Delali bomo na platformah IBM WebSphere BPM/SOA v8 ali
Oracle BPM/SOA Suite 12c.

V okviru predmeta bo najboljšim študentom omogočeno certificiranje za IBM
WebSphere BPM in/ali Oracle BPM/SOA Suite 12c.

Many
experts believe that the development of process applications is the future of
business application development.

In the
context of SOA we will get familiar with web services, process servers, ESB -
service bus, registries and repositories, business activity monitoring - BAM,
identity management, SCA and SDO, human workflow in business processes:
BPEL4People and WS-HumanTask, standards and specifications in the field of
business processes : NGOSS, eTOM, CIM, etc., frameworks of key process
indicators (KPIs), etc.

The course
is practically oriented, including the development of specific process
applications through exercises. We will work on IBM BPM and Oracle BPM / SOA
Suite platforms.

The course
will allow the best students to get certification for IBM BPM and/or Oracle BPM
/ SOA Suite.