Študentje se bodo pri predmetu seznanili z različnimi nalogami napovedovanja strukturiranih izhodnih spremenljivk in z različnimi pristopi za njihovo reševanje. Spoznali bodo nekaj najsodobnejših orodij za reševanje te vrste nalog in jih uporabili na praktičnih problemih. Naučili se bodo tudi uporabljati metode napovedne analize strukturiranih podatkov v kontekstu lastnega raziskovalnega dela.

Predmet bo zajemal naslednje tematske sklope:

  1. Opis različnih nalog napovedovanja strukturiranih izhodnih spremenljivk, kot so uvrščanje/ klasifikacija in regresija z več ciljnih spremenljivk ter (hierarhično) večoznačno uvrščanje.
  2. Metode napovednega razvrščanja (na osnovi dreves in pravil) za napovedovanje različnih vrst strukturiranih izhodnih spremenljivk.
  3. Ontologije za rudarjenje podatkov in njihova uporaba za opisovanje napovedovanja strukturiranih izhodnih spremenljivk.
  4. Ansambelske metode za napovedovanje strukturiranih izhodnih spremenljivk (ansambli dreves in pravil).
  5. Uporaba metod za napovedovanje strukturiranih izhodnih spremenljivk pri reševanju različnih praktičnih problemov na področjih kot so znanosti o življenju in okolju ter označevanje in iskanje slik.