ŠPORTNA VZGOJA - ŠPORT NA FRI

Cilj predmeta so skozi organizirano in načrtno vodeno športno vadbo pri študentih vplivati na oblikovanje pozitivnih stališč do športa, ozaveščati o vrednotah športa, navajati na zdrav način življenja ter aktivno in ustvarjalno izrabo prostega časa, usmerjati v organizirane oblike športa na univerzi in širšem okolju, preventivno vplivati na posledice pomanjkanja gibanja, razvijati psihofizične sposobnosti in izpopolniti znanje v posameznih izbranih športnih panogah.

Velik poudarek je na praktičnih vajah, kjer študent izbira med ponujenimi športi (košarka, nogomet, odbojka, plavanje (aktivnosti v naravi - gorništvo, smučanje, tek na smučeh)).

Specialne teoretične vsebine so:
• Razlaga pravil in sodniških znakov.
• Razlaga osnovnih značilnosti tehničnih elementov in osnov taktike.
• Elementi skupinske taktike.Prvi modul: Izobraževalni program
Vsebine izobraževalnega programa športa so športne panoge, ki se izvajajo v različnih oblikah in na več stopnjah zahtevnosti. Obsega programe učenja in izpopolnjevanja v izbranih športnih panogah, ki se izvaja kontinuirano ali v zgoščenih oblikah.
Drugi modul (lahko le kot dopolnilo prvemu modulu): Tekmovalni program
Tekmovalni program obsega vsa fakultetna, univerzitetna, meduniverzitetna in mednarodna tekmovanja (evropska in svetovna univerzitetna tekmovanja ter univerziade) v izbranih športnih panogah in je sestavni del dejavnega sožitja študentov, učiteljev in drugih pripadnikov univerze z namenom sodelovanja znotraj fakultet in univerz. V ta program se vključujejo predhodno selekcionirani študenti.


Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje: osvajanje vsebin športa kot temeljev, ki omogočajo kvaliteto življenja.
Uporaba pridobljenega znanja za kompenzacijo vsakodnevnih stresov med študijem.
Refleksija: uporaba pridobljenega znanja za kompenzacijo vsakodnevnih stresov v poklicu in družini.
Prenosljive spretnosti : spretnosti pridobljene pri športu prispevajo k vzdržljivosti in telesni pripravljenosti na študij in delo.

Metode poučevanja:

 • predavanja v okviru vaj,
•  vaje,
•  skupinske in individualne konzultacije.

Način ocenjevanja:
Sprotno preverjanje (sodelovanje na vajah v izbranem vadbenem programu,
praktični prikaz pridobljenega znanja)

Končno preverjanje (ustno izpraševanje in preverjanje pridobljenih spretnosti)

Ocene: 6-10 pozitivno, 1-5 negativno
The aim of this course is, through an organized and systematic training influence the students attitude towards sports and raise their awareness of the values in sport, show a healthy lifestyle and active and creative use of leisure time, guide towards an organized form of sport in the university and the wider environment, prevent the effect and the consequences of lack of exercise, develop physical and mental fitness and improve skills in selected individual sports.

Strong emphasis is on practical work where students are offered a choice between different sports (basketball, soccer, volleyball, swimming, outdoor activities - climbing, skiing, cross country skiing).

Specific theoretical contents consist of:
• rules and judging signs,
• rasic features and technical elements, and basic tactics,
• elements of group tactics

Module 1: Education
The content of the education module  includes sport disciplines which are provided  in different forms and at different levels of  difficulty. The module comprises learning and training programmes in the selected sport disciplines , which is provided in a continued form or concentrated forms.
Module 2 (only available as a supplement to Module 1): Competition programme
The competition programme comprise all faculty, university and inter-university, as well as international competitions (European and world university competitions, as well as Universiades) in the selected sport disciplines and constitutes a part of the symbiosis among students, teaching staff and other members of the University with the aim to promote collaboration within faculties and universities. This module is intended for pre-selected students.

Knowledge and understanding:
Sports activities as a foundation for the quality of life.
Application: using the aquired knowledge and skills to compensate for the daily stress during the study improve the quality and performance.
Reflection: using the acquired knowledge and skills to compensate for the daily stress and improve the quality of the professional and family life.
Transferable skills – acquired skills contribute to endurance and physical fittness necessary for study and work.

Learning and tewaching methods:

• lectures within practical work
• practical work,
• group and individual consultations.

Assessment:

Type
Continuing (attendance at training sessions in the selected program, practical demonstration of knowledge and skills)

Final (oral examination and assesment of aquired skills)

Grading: 6-10 positive, negative 1-5