1. Naloge za ponavljanje

Due: Friday, 21 October 2022, 11:55 PM

1. Napišite program, ki primerja dve spremenljivki S1 in S2 in od večje spremenljivke odšteje manjšo. Najprej predpostavite, da sta S1 in S2 8-bitni nepredznačeni spremenljivki, nato pa nalogo rešite še za primer, ko sta S1 in S2 predznačeni spremenljivki. Uporabljajte posredno naslavljanje preko PC. Vsakega od primerov rešite na dva načina: s pogojnimi skoki in s pogojnim izvajanjem ukazov.

 

2. Napišite program, ki primerja elemente v tabeli 8-bitnih nepredznačenih števil z vrednostjo registra r1. Uporabite zanko in posredno naslavljanje. Zanka naj se ponavlja, dokler ne pridete do elementa, ki je:
a) enak r1 (53)
b) večji od r1 (60)
c) manjši od r1 (2)

Tabela naj vsebuje naslednjih 10 števil:

tabela: .byte 23,54,2,76,53,57,5,1,0,11

Rešitev preizkusite z vrednostmi r1, ki so navedene v oklepajih. Nato nalogo rešite še za tabelo predznačenih števil in naslednje vrednosti r1: 11, 30, -11

tabela: .byte 0,-5,2,-4,11,12,32,-10,-11,-22

 

3. Napišite program, ki v tabeli 8-bitnih števil

tabela: .byte 1,100,255,24,88,31,56,192,155,224,48,0,128,99,147,177

prešteje:
 a) vsa števila večja od 90 predznačeno.
 b) vsa števila večja od 100 nepredznačeno.
 c) vsa števila večja ali enaka 48 in manjša ali enaka 57 nepredznačeno.

Nalogo rešite s pomočjo zanke, ki se ponovi 16-krat, nato pa rezultat shranite v 8-bitno spremenljivko REZ. Primera a) in b) rešite s pogojnim izvajanjem ukazov, primer c) pa s pogojnimi skoki.