Dodatna neobvezna domača naloga - Optional Homework

Due: сабота, 14 јануари 2023, 23:55

Dodatna naloga (+10 točk pri preverjanjih, samo, če ste že v osnovi zbrali vsaj 140 točk)

Na predavanjih smo demonstrirali delovanje Mini MiMo modela CPE, implementiranega v simulacijskem okolju Logisim-Evolution. Model predstavlja enostavno, trdoožičeno CPE s 16 ukazi. Dodani so tudi trije primeri programov v zbirniku.

Model skupaj z orodji in dokumentacijo najdete na tej povezavi :

https://github.com/LAPSyLAB/RALab-STM32H7/tree/main/MiniMiMo_HW_CPE_Model

V zbirniku za Mini Mimo model CPE napišite poljuben program, ki prikaže delovanje modela CPE in izhodnih vizualnih prikazovalnikov.

Podrobneje preučite delovanje modela CPE in vašega programa in napišite kratko poročilo (1-2 strani A4).

Opišite kako vaš algoritem deluje. Napišite, katere registre ste uporabili in čemu služijo (bazni register, register za podatke, števec, ...). Program in dokumentacijo oddajte v eni zip datoteki preko spletne učilnice. Na zagovor po možnosti prinesite natisnjeno poročilo in program. Tovrstna rešitev se vrednoti  z do 5 točkami.

Za dodatne točke pa lahko podrobneje opišete pomeni in delovanje kontrolnih signalov pri izvedbi ukazov ali kakšno drugo dodatno opravilo, ki prepriča v vaše globlje razumevanje delovanja modela.

Seveda lahko računate na našo pomoč pri vašem delu.

--------------------------------------

Additional task (+10 points to the result of the lab-tests, but only if you have already accumulated at least 140 points)

In the lectures, we demonstrated the operation of the Mini MiMo CPE model implemented in the Logisim-Evolution simulation environment. The model represents a simple, hardwired CPE with 16 instructions. Three example programs are also added to the distribution.

The model, together with tools and documentation, can be found at this link :

https://github.com/LAPSyLAB/RALab-STM32H7/tree/main/MiniMiMo_HW_CPE_Model

In the Mini Mimo CPU assembler, write your program that is interesting and demonstrates the operation of the CPE model and the output visual displays.

Study in detail the operation of the CPE model when running your program and write a short report (1-2 A4 pages).

Describe how your algorithm works. Write which registers you have used and what they are used for (base register, data register, counter, etc.). Submit the program source ode and report in one zip file to the e-classroom. If possible, bring a printed report and the program to the oral defence. This type of solution will be evaluated with up to 5 points.

For additional points, you can describe in more detail the meanings and operation of the control signals when executing instructions or some other additional task that demonstrates your deeper understanding of the Mini MiMo model's operation.

Of course, you can count on us to help you with your work.