Sprotne naloge 8

Due: Monday, 13 December 2021, 11:55 PM
1. Napišite zaporedje ukazov v zbirniku za procesor ARM, ki izračuna izraz STEV1 = MAKS(STEV2, STEV3). Vse spremenljivke so 32-bitne in nepredznačene. Program preizkusite z različnimi vrednostmi STEV2 in STEV3. Uporabite pogojni skok. Program naj bo naslednje oblike:
STEV1 = STEV2
IF STEV2 > STEV3 THEN GOTO DALJE
STEV1 = STEV3
DALJE: …

2. Program iz prejšnje naloge predelajte tako, da bo ustrezal izrazu STEV1 = MIN(STEV2, STEV3).

3. Programa iz dveh prejšnjih nalog predelajte tako, da bosta iskala večje oziroma manjše število izmed dveh predznačenih spremenljivk. Programa preizkusite tudi s števili 1 in -1.

4. Napišite program za iskanje največjega skupnega delitelja dveh nepredznačenih števil s pomočjo Evklidovega algoritma. Uporabite pogojne skoke. Program naj bo oblike:

ZANKA: IF r1<r2 THEN GOTO L1
            IF r1=r2 THEN GOTO L2
            r1=r1-r2
            GOTO ZANKA
L1:        r2=r2-r1
              GOTO ZANKA
L2:          … @ najvecji skupni delitelj je v r1 in v r2


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Write the sequence of instructions for the ARM processor, which calculates the expression STEV1 = MAX (STEV2, STEV3). All variables are 32-bit and unsigned. Test your program with different values of STEV2 and STEV3. Use a conditional branch. The algorithm is determined by the following pseudo-code:
STEV1 = STEV2
IF STEV2> STEV3 THEN GOTO DALJE
STEV1 = STEV3
DALJE: ...

2. Modify the solution from the previous assignment to calculate the expression STEV1 = MIN (STEV2, STEV3).

3. Modify the solutions from the both previous assignments to work with signed operands. Test the program with values 1 and -1.

4. Write a program to find the largest common divisor of two values i nregisters using the Euclidean algorithm. Use conditional branches. The algorithm is determined by the following pseudo-code:

ZANKA: IF r1 <r2 THEN GOTO L1
            IF r1 = r2 THEN GOTO L2
            r1 = r1-r2
            GOTO ZANKA
L1:        r2 = r2-r1
            GOTO ZANKA
L2:        ... @ the largest common divisor is in r1 and r2