Obveznosti pri predmetu / Course duties

Opravljanje predmeta

Pri predmetu se boste spoznali tako s teoretičnimi osnovami kot njihovo praktično nadgradnjo. Poleg tega boste pri predmetu morali pokazati še sposobnost lastnega podajanja in oblikovanja strokovnega besedila ter kritično vsebinskega premisleka. Končna ocena predmeta bo vsebovala vse naštete elemente. Samo ocenjevanje bo potekalo od prvega dneva, saj bo zaključna ocena (ZO) sestavljena iz ocene domačih nalog (DN), laboratorijskih nalog (LAB) in pisnega izpita (PI) ter se bo izračunala po obrazcu:

ZO = 0,4 PI + 0,4 LAB + 0,2 DN

Zaključna ocena bo pozitivna, če veljajo vsi naslednji pogoji:

 • ZO >= 50%
 • PI >= 50%
 • LAB >= 40%, pri čemer mora vsak seminar imeti vsaj 20%
 • DN >= 40%, pri čemer mora vsaka domača naloga imeti vsaj 20% in
 • oddani RFC povzetek.
 • Poleg tega morate še oddati 0. DN in n. DN.

Sama ocena predmeta se bo izračunala po obrazcu: RoundUp(ZO / 10). Profesor si pridržuje pravico popravkov ocene navzgor, če boste izkazali posebno prizadevnost pri izvajanju predmeta kot je na primer sodelovanje pri razpravah v e-učilnici in podobno (glej spodaj, sprotno delo).

Vse obveznosti morate opraviti v tem študijskem letu.

Sprotno delo

Snov se pri predmetu nadgrajuje iz ure v uro. Da bi študenti lažje sledili snovi in jo na koncu bolje obvladali, lahko sproti preverjajo raven svojega znanja. Pri predmetu so predvidene naslednje oblike sprotnega dela (vse oblike niso prisotne pri vseh predmetih):

 • povzetki: vsak študent mora sodelovati oziroma oddati vsaj en povzetek RFC dokumenta. V učilnici bo do srede oktobra pripravljen seznam RFC dokumentov, ki si jih lahko izberete za povzemanje.
 • domače naloge: dobili boste 4 domače naloge. Oddaja domačih nalog je omejena z določeno uro/datumom, ki se striktno upošteva. Ta rok je običajno nedelja ob 23.55. Prav na začetku boste dobili še uvodno in zaključno domačo nalogo, ki se ne bo ocenjevala, le narediti jo boste morali. Poleg tega dobite še začetno in končno DN, ki se sicer ne ocenjuje, se pa upošteva za opravljanje predmeta.
 • kolokvija: na polovici predmeta in na koncu predmeta sta kolokvija.

Pisni izpit

Na koncu predmeta je pisni izpit. Študenti, ki so pri kolokvijih dosegli naslednji uspeh:

 • pri vsakem od kolokvijev oceno vsaj 40; in
 • skupna povprečna ocena je vsaj 50

jim ni potrebno opravljati pisnega izpita. V tem primeru velja:

PI = (povprečna ocena kolokvijev)

V primeru opravljanja pisnega izpita je PI ocena izpita. Seveda je možno popravljati pisni izpit - ga pisati večkrat. V tem primeru se upošteva ocena zadnjega opravljanja.


Zadnja sprememba: torek, 3. oktober 2017, 11:22