Skip to main content

Študent izpolni svoje obveznosti pri predmetu, če:
  • obiskuje predavanja in vaje,
  • uspešno opravi sprotne obveznosti in
  • uspešno opravi izpit.

Obisk predavanj in vaj

Delo pri predmetu bo potekalo v tedenskem ritmu. Vsak teden imamo na sporedu

  • 3 ure predavanj in
  • 2 uri vaj.

Sprotne obveznosti

Domače naloge

Vsak teden bo na voljo domača naloga. Da jo uspešno opravite, morate pri njej zbrati vsaj 50% možnih točk.

Za uspešno opravljene domače naloge mora študent opraviti vse domače naloge razen največ dveh.

Izpit

Izpit je pisni in sestavljen iz računskega in teoretičnega dela. Izpitni roki so zabeleženi v sistemu Studis in nanje se je potrebno pravočasno prijaviti. 

Na dan izpita bo najprej na sporedu računski, nato teoretični del. V kolikor ste računski del izpita v tem študijskem letu že opravili, ga lahko izpustite. V kolikor pristopite k računskemu delu, se upošteva rezultat zadnjega pristopa.

Računski del izpita

Računski izpit traja 90 minut. Na njem je mogoče doseči 100 točk, za pozitivno oceno zadošča 50 točk. 

Na računskem delu izpita si lahko pomagate z enim A4 listom z izpiski. Uporaba literature, kalkulatorja in drugih elektronskih naprav ni dovoljena.

Teoretični del izpita

Teoretični izpit traja 45 minut. Na njem je mogoče doseči 100 točk, za pozitivno oceno je potrebno doseči vsaj 50 točk.

Na teoretičnem delu izpita izpiski niso dovoljeni.

Kolokviji

Sprotno znanje bomo preverjali na dveh 90-minutnih računskih testih (kolokvijih), na katerih bodo študentje tipično reševali računske naloge. Vsak kolokvij je vreden 100 točk. Na vsakem kolokviju si lahko pomagate z enim A4 listom z izpiski. 
Na kolokvije se ni potrebno prijavljati, razporeditev študentov po učilnicah bo objavljen pred kolokvijem na spletni učilnici predmeta. 
V kolikor študent doseže v povprečju obeh kolokvijev vsaj 50 točk, se mu s tem prizna računski izpit pri predmetu. V tem primeru je ocena računskega izpita vsaj 8. 

Ocena pri predmetu

Za pozitivno opravljen predmet morate imeti pozitivno oceno domačih nalog, računskega dela izpita in teoretičnega dela izpita.

Študent pri predmetu dobi eno samo oceno, ki se določi na osnovi rezultata pri računskem in teoretičnem delu izpita. Ocena domačih nalog vpliva na zaokroževanje ocene.


Last modified: Wednesday, 13 September 2023, 2:27 PM