Domače naloge / Assignments (DN)
 • štiri domače naloge iz vsebine predavanj, vaj in knjige / four assignments from lectures, exercises and book
 • za pozitivno: vsaka naloga vsaj 20% in povprečje vsaj 40% / for passing: each assignment at least 20% and average at least 40%
 • oddaja DN0 (identifikacija) in DNn (komentar o predmetu)
Laboratorijski nalogi / Lab assignements (LN)
 • dve praktični laboratorijski nalogi / two practical lab assignements
 • za pozitivno: vsaka vsaj 20% in povprečje vsaj 50% / for passing: each assignment at least 20% and average at least 50%
Seminarska naloga / Seminar essays (SN)
 • skupina bo morala pripraviti članek na osnovi znanstvenega članka iz revije ali konference, knjige, orodja ali podobno / group has to prepare an essay based on the scientific paper from journal or conference, book, tool or similar
 • predstavitev (20 minut) in pisni izdelek, ki ga kolegi recenzirajo ter na koncu dokončni izdelek / presentation (20 minutes) and written essay that will be reviewed by colleagues and prepared final essay
 • za pozitivno: oddani vsi izdelki in vsaj 40% iz predstavitve ter 40% iz končnega pisnega izdelka ter vsaj 50% iz skupne ocene seminarske naloge / for passing: hand in all duties and at least 40% from presentation and 40% from final written essay and at least 50% from final mark of essay
Pisni izpit  / Written exam (PI)
 • samo en pisni izpit in to sredi leta / just one in the middle of the term
 • za pozitivno: vsaj 50% / for passing: at least 50%
Skupna ocen predmeta / Final mark of the course
 • RoundUp ( ( 1/3 * PI  +  1/3 * SN +  1/3 * (½ * LN + ½ * DN)) / 10 )