/* main program */
_main:

/* user code here */
  .equ PIOC_BASE, 0xFFFFF800 /* Zacetni naslov registrov za PIOC */
  .equ PIO_PER, 0x00 /* Odmiki... */
  .equ PIO_OER, 0x10
  .equ PIO_SODR, 0x30
  .equ PIO_CODR, 0x34

    .equ PMC_BASE, 0xFFFFFC00 /* Power Management Controller */
    /* Base Address */
    .equ PMC_PCER, 0x10  /* Peripheral Clock Enable Register */
   
    .equ TC0_BASE, 0xFFFA0000 /* TC0 Channel Base Address */
    .equ TC_CCR, 0x00  /* TC0 Channel Control Register */
    .equ TC_CMR, 0x04   /* TC0 Channel Mode Register*/
    .equ TC_CV,    0x10 /* TC0 Counter Value */
    .equ TC_RA,    0x14 /* TC0 Register A */
    .equ TC_RB,    0x18 /* TC0 Register B */
    .equ TC_RC,    0x1C /* TC0 Register C */
    .equ TC_SR,    0x20 /* TC0 Status Register */
    .equ TC_IER,  0x24 /* TC0 Interrupt Enable Register*/
    .equ TC_IDR,  0x28 /* TC0 Interrupt Disable Register */
    .equ TC_IMR,  0x2C /* TC0 Interrupt Mask Register */

    .equ DBGU_BASE, 0xFFFFF200 /* Debug Unit Base Address */
    .equ DBGU_CR, 0x00  /* DBGU Control Register */
    .equ DBGU_MR, 0x04   /* DBGU Mode Register*/
    .equ DBGU_IER, 0x08 /* DBGU Interrupt Enable Register*/
    .equ DBGU_IDR, 0x0C /* DBGU Interrupt Disable Register */
    .equ DBGU_IMR, 0x10 /* DBGU Interrupt Mask Register */
    .equ DBGU_SR,  0x14 /* DBGU Status Register */
    .equ DBGU_RHR, 0x18 /* DBGU Receive Holding Register */
    .equ DBGU_THR, 0x1C /* DBGU Transmit Holding Register */
    .equ DBGU_BRGR, 0x20 /* DBGU Baud Rate Generator Register */ 
    .equ DBGU_RPR,  0x100 /* Receive Pointer Register */
    .equ DBGU_RCR,  0x104 /* Receive Counter Register */
    .equ DBGU_TPR,  0x108 /* Transmit Pointer Register */
    .equ DBGU_TCR,  0x10C /* Transmit Counter Register */
    .equ DBGU_RNPR, 0x110 /* Receive Next Pointer Register */
    .equ DBGU_RNCR, 0x114 /* Receive Next Counter Register */
    .equ DBGU_TNPR, 0x118 /* Transmit Next Pointer Register */
    .equ DBGU_TNCR, 0x11C /* Transmit Next Counter Register */
    .equ DBGU_PTCR, 0x120 /* Periph. Transfer Control Register */
    .equ DBGU_PTSR, 0x124 /* Periph. Transfer Status Register */   
     
      bl INIT_IO
      bl INIT_TC0
/* inicializacija debug unit-a */
      bl DEBUG_INIT

zanka:
/* sproži sprejemanje preko DMA */
    ldr r0, =niz1
    ldr r1, =STRING_LENGTH
    bl RCV_DMA
 
    ldr r0,=DBGU_BASE
 
/* pocakaj na zastavico ENDRX */
z1: ldr r1, [r0, #DBGU_SR]
    tst r1, #1 << 3
    beq z1
 
/* zamenjaj velikost crk */
    ldr r0, =niz1
    ldr r1, =niz2
    ldr r2, =STRING_LENGTH
    bl CHANGE

/* sproži oddajanje preko DMA */
    ldr r0, =niz2
    ldr r1, =STRING_LENGTH
    bl SND_DMA 

/* pocakaj na zastavico ENDTX */
z2: ldr r1, [r0, #DBGU_SR]
    tst r1, #1 << 4
    beq z2

    b zanka
 
_wait_for_ever:
    b _wait_for_ever
               

RCV_DMA:
    stmed r13!, {r2-r3,r14}
    ldr r2,=DBGU_BASE
    add r0,r0,#0x200000
    str r0,[r2,#DBGU_RPR]    /* kazalec na niz1*/
    cmp r1, #1
    movlo r1, #1
    cmp r1, #80
    movhi r1, #80
    str r1,[r2,#DBGU_RCR]
    mov r3,#1                /* omogoci sprejemanje - RXTEN*/
    str r3,[r2,#DBGU_PTCR]

    ldmed r13!, {r2-r3,pc}


SND_DMA:
    stmed r13!, {r2-r3,r14}
    ldr r2,=DBGU_BASE
    add r0,r0,#0x200000
    str r0,[r2,#DBGU_TPR]    /* kazalec na niz1*/
    str r1,[r2,#DBGU_TCR]
    mov r3,#1<<8            /*omogoci oddajanje - TXTEN*/
    str r3,[r2,#DBGU_PTCR]

    ldmed r13!, {r2-r3,pc}


CHANGE:
    stmed r13!, {r1-r4,r14}

ch_zanka: 
    ldrb r4, [r0], #1   

    bic r3, r4, #0b100000
 
    cmp r3, #'A'
    blo pisi
    cmp r3, #'Z'
    bhi pisi
    eor r4, r4, #0b100000    /*veliko crko spremeni v majhno*/

pisi:
    strb r4, [r1], #1  /* shranimo v niz2*/
   
    subs r2, r2, #1
    bne ch_zanka   
   
    ldmed r13!, {r1-r4,pc}     
           
DEBUG_INIT:
      stmfd r13!, {r0, r1, r14}
      ldr r0, =DBGU_BASE
@      mov r1, #26        @  BR=115200
      mov r1, #156        @  BR=19200
      str r1, [r0, #DBGU_BRGR]
      mov r1, #(1 << 11)
      str r1, [r0, #DBGU_MR]
      mov r1, #0b1010000
      str r1, [r0, #DBGU_CR]
      ldmfd r13!, {r0, r1, pc}

INIT_IO:
  stmfd r13!, {r0, r2, r14}

  ldr r2, =PIOC_BASE
  mov r0, #1 << 1
  str r0, [r2, #PIO_PER]
  str r0, [r2, #PIO_OER]
  ldmfd r13!, {r0, r2, pc}

INIT_TC0:
  stmfd r13!, {r0, r2, r14}

  ldr r2, =PMC_BASE        @ korak 1.
  mov r0, #1 << 17
  str r0, [r2, #PMC_PCER]

  ldr r2, =TC0_BASE        @ korak 1.
 
  mov r0, #0b110 << 13    @ korak 2.
  add r0,r0,#0b011
  str r0, [r2, #TC_CMR]
 
  ldr r0,=375              @ korak 3.
  str r0, [r2, #TC_RC]
 
  mov r0, #0b101          @ korak 4.
  str r0, [r2, #TC_CCR]

  ldmfd r13!, {r0, r2, pc}LED_ON:
  stmfd r13!, {r0, r2, r14}
  ldr r2, =PIOC_BASE
  mov r0, #1 << 1
  str r0, [r2, #PIO_CODR]
  ldmfd r13!, {r0, r2, pc}

LED_OFF:
  stmfd r13!, {r0, r2, r14}
  ldr r2, =PIOC_BASE
  mov r0, #1 << 1
  str r0, [r2, #PIO_SODR]
  ldmfd r13!, {r0, r2, pc}

DELAY:
  stmfd r13!, {r1, r14}

MSEC: ldr r1,=48000
LOOP: subs r1,r1,#1
      bne LOOP
   
      subs r0,r0,#1
      bne MSEC
   
  ldmfd r13!, {r1, pc}

/* constants */
/* variables here */
  .equ STRING_LENGTH, 6

niz1: .space STRING_LENGTH
niz2: .space STRING_LENGTH
/* variables end */

  .align
_Lstack_end:
  .long __STACK_END__

.end
Last modified: Wednesday, 4 January 2023, 1:51 PM