Kvadratna enačba

Izračunaj vse realne rešitve kvadratne enačbe ax^2 + bx + c = 0, podane z argumenti a, b in c. Vaš program naj se obnaša kot je prikazano spodaj.

Vpiši a: 1
Vpiši b: 2
Vpiši c: 1 
Enačba ima eno realno rešitev: -1.0 
Vpiši a: 1 
Vpiši b: 2 
Vpiši c: 0 
Enačba ima dve realni rešitvi: 0.0 in -2.0 
Vpiši a: 1 
Vpiši b: 2 
Vpiši c: 2 
Enačba nima realnih rešitev.

Koren števila n izračunate tako, da na vrhu programa dodate vrstico import math, nato pa pokličete funkcijo math.sqrt(n).

Rešitev
import math

a = int(input('Vpiši a: '))
b = int(input('Vpiši b: '))
c = int(input('Vpiši c: '))

d = b**2 - 4 * a * c
if d < 0:
  print('Enačba nima realnih rešitev.')
elif d == 0:
  x = -b / (2 * a)
  print('Enačba ima eno realno rešitev:', x)
else:
  x1 = (-b + math.sqrt(d)) / (2 * a)
  x2 = (-b - math.sqrt(d)) / (2 * a)
  print('Enačba ima dve realni rešitvi:', x1, 'in', x2)

Poštevanka števila 7

Poštevanko števila 7 se igra tako, da igralci, ki sedijo v krogu, kvadratu ali kakem drugem primernem (po potrebi nepravilnem, a po možnosti konveksnem) poligonu po vrsti govorijo števila od ena do neskončno, pri čemer morajo namesto vseh števil, ki so deljiva s 7 ali pa vsebujejo števko 7, reči BUM. Igralec, ki se zmoti, izpade in štetje se začne od začetka. Igra torej teče tako:

1 2 3 4 5 6 BUM 8 9 10 11 12 13 BUM 15 16 BUM 18 19 20 BUM 22 23 24 25 26 BUM BUM 29 ...

Napiši program, ki izpiše tole zaporedje do vključno z 100.

Rešitev Klasična rešitev. Pogoj i % 10 == 7 poskrbi za števila 7, 17, \..., 97; pogoj i // 10 == 7 pa za 70, 71, \..., 79.
for i in range(1, 101):
  if i % 7 == 0 or i % 10 == 7 or i // 10 == 7:
    print('BUM', end=' ')
  else:
    print(i, end=' ')
Krajša rešitev:
for i in range(1, 101):
  if i % 7 == 0 or '7' in str(i):
    print('BUM', end=' ')
  else:
    print(i, end=' ')

Vsote

Napiši program, ki izračuna vsoto prvih n števil. Če uporabnik vpiše, recimo, 7, morda program izpisati 28, saj je 1+2+3+4+5+6+7 enako 28.

Težja različica naloge je rešiti problem za zelo velike n-je.

Vpiši število: 1
1
Vpiši število: 7
28
Rešitev Lažjo nalogo rešimo z zanko
n = int(input('Vpiši število: '))

vsota = 0
for i in range(1, n + 1):
  vsota += i
print(vsota)
težjo pa tako, da malo razmislimo. Vzemimo vsoto prvih desetih števil, torej 1 + 2 + \... + 9 + 10. Če seštejemo prvo in zadnje število dobimo 11, če seštejemo drugo in predzadnje število dobimo spet 11, itd. Ker je takih parov 5, lahko vsoto prvih desetih števil izračunamo kot 5 \* 11.
n = int(input('Vpiši število: '))
print((n + 1) * n // 2)

Kvadrati

Napiši program, ki ugotovi, ali je dano število n kvadrat. Tako je, na primer, 25 kvadrat, saj je enako 52. 27 pa ni kvadrat.

Težja različica naloge je rešiti problem za zelo velike n-je brez uporabe knjižnice math.

Vpiši število: 25
Število je kvadrat
Vpiši število: 27
Število ni kvadrat
Rešitev Lažjo nalogo rešimo z zanko
n = int(input('Vpiši število: '))

je_kvadrat = False
for i in range(n + 1):
  if i**2 == n:
    je_kvadrat = True

if je_kvadrat:
  print('Število je kvadrat')
else:
  print('Število ni kvadrat')
Težjo pa z binarnim iskanjem
n = int(input('Vpiši število: '))

lo = 0
hi = n
while lo < hi:
  mid = (lo + hi) // 2
  if mid**2 < n:
    lo = mid + 1
  else:
    hi = mid

if lo**2 == n:
  print('Število je kvadrat')
else:
  print('Število ni kvadrat')

Kocke

V trgovini s kockami pakirajo kocke v škatle kvadratne oblike. Imajo škatle širine 1, 2, 3, 4, 5... in tako naprej; v te škatle gre 1, 4, 9, 16, 25 ... kock. Če stranka naroči, npr. 20 kock, potrebujemo škatlo širine 5. Napiši program, ki mu uporabnik vpiše število naročenih kock, program pa izpiše potrebno velikost škatle in za koliko kock prostora je še ostalo v škatli.

Težja različica naloge je rešiti problem za zelo velike n-je.

Vpiši število kock: 20
Potrebujemo škatlo širine 5 v kateri je prostora še za 5 kock
Rešitev Lažja:
n = int(input('Vpiši število kock: '))

for i in range(n + 1):
  if i**2 >= n:
    print('Potrebujemo škatlo širine', i, 'v kateri je prostora še za', i**2 - n, 'kock')
    break
Težja z bisekcijo:
n = int(input('Vpiši število kock: '))

lo = 0
hi = n
while lo < hi:
  mid = (lo + hi) // 2
  if mid**2 < n:
    lo = mid + 1
  else:
    hi = mid

print('Potrebujemo škatlo širine', lo, 'v kateri je prostora še za', lo**2 - n, 'kock')

Delitelji

Napiši program, ki izpiše vse delitelje danega števila.

Vpiši število: 18
1
2
3
6
9
18
Rešitev
n = int(input('Vpiši število: '))

for i in range(1, n + 1):
  if n % i == 0:
    print(i)

Trikotnik iz zvezdic

Programerska tradicija narekuje, da je prvi program, ki ga napišemo v novem programskem jeziku, program, ki izpiše "Hello world". Žal je za to že prepozno.

Nadalje se spodobi, da je eden prvih programov, ki ga napišemo z uporabo zank, program, ki nariše trikotnik iz zvezdic. Držimo se vsaj tega in napišimo program, ki vpraša uporabnika za višino trikotnika, nato pa izpiše takšen trikotnik iz zvezdic.

Vpiši višino: 4
*
**
***
****

V Pythonu si bomo olajšali delo, če vemo, da lahko niz pomnožimo s številom. Tri zvezdice dobimo tako, da niz '*' pomnožimo s 3, torej '*' * 3.

Rešitev
n = int(input('Vpiši višino: '))

for i in range(1, n + 1):
  print('*' * i)

Smrekica

Napišite program, ki izriše smrekico iz znakov '*'.

Vpiši višino: 4
  *
 ***
 *****
*******
Rešitev
n = int(input('Vpiši višino: '))

for i in range(1, n + 1):
  print(' ' * (n - i) + '*' * (2 * i - 1))
Last modified: Saturday, 21 October 2023, 7:36 PM