Delovna praksa je redna študijska obveznost študenta, saj predstavlja obvezni del prvostopenjskega visokošolsko strokovnega študijskega programa Računalništvo in informatika. Namen delovne prakse je prilagoditi znanje študentov potrebam gospodarstva in javnega sektorja ter jih usposobiti do take mere, da se bodo ob zaposlitvi sposobni produktivno vključiti v delo v podjetjih in ustanovah, le-tem pa dati možnost, da si poiščejo in izoblikujejo svoje bodoče kadre.

Praksa traja 9 tednov neprekinjeno in se izvaja praviloma v poletnem semestru 3. letnika. Poteka pod vodstvom mentorja na fakulteti in mentorja v izbranem podjetju, ustanovi oziroma njihovih oddelkih, katerih področje dela je pretežno računalništvo in informatika. Podjetje oziroma ustanovo, v katerem bo študent opravljal delovno prakso, si študent lahko poišče sam ali pa mu pri tem pomaga koordinator praktičnega izobraževanja na FRI. Medsebojne obveznosti fakultete, študenta in podjetja, ustanove se podrobneje opredelijo s pogodbo o medsebojnem sodelovanju. Vsebino delovne prakse določa program, ki ga za posameznega študenta sestavita mentor na fakulteti in mentor v podjetju oziroma ustanovi. Ob zaključku delovne prakse izdela študent zaključno poročilo o izvedbi posameznih nalog. Poročilo in kvaliteta izvedenih nalog sta osnova za ocenitev uspešnosti  študenta. Oceno prakse poda mentor na fakulteti v sodelovanju z mentorjem v podjetju, ustanovi na osnovi predloženega poročila, podjetje pa izda potrdilo o opravljeni delovni praksi.