Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti osnovne fizikalne zakone, kvantitativno obravnavo nekaterih relevantnih primerov uporabe fizikalnih zakonitosti na praktičnih primerih in predstavitev »fizikalne metode« - to je izgradnje analitičnih modelov fizikalnih pojavov na osnovi merskih podatkov - kot univerzalne metode pri reševanju sodobnih tehniških problemov.