Cilj predmeta je študenta seznaniti z metodami linearne algebre in ga usposobiti, da bo lahko te metode uporabljal pri reševanju problemov z različnih področij računalništva,Osnovne operacije z vektorji, sistemi linearnih enačb, determinante, vektorski prostori, linearne preslikave, operacije z matrikami, simetrične in ortogonalne matrike, lastni vektorji in lastne vrednosti.

Študenti opravljajo domače naloge v tedenskem ritmu, dva kolokvija iz praktičnih nalog in končni izpit.