Matematična analiza je področje matematike, ki se ukvarja s funkcijami. Funkcija je formalen opis dejstva, da sta dve količini odvisni, in odvisnosti med njima (na primer, dolžina dneva je odvisna od letnega časa, račun pri blagajni je odvisen od tega, kaj je v košarici, uspeh na izpitu od časa, vloženega v učenje, primerov je še in še). Pri tem predmetu vas želimo bolje spoznati s funkcijami. Zakaj? No, zato, ker jih boste potrebovali pri drugih, računalniških predmetih in kasneje pri svojem delu v računalništvu in informatiki. Več, ko boste o njih vedeli, bolj si boste lahko z njimi pomagali in možnosti so tu skoraj neizčrpne.

Predmet je razdeljen na 5 poglavij z naslovi: Števila, zaporedja in vrste, Funkcije ene in več spremenljivk, Odvajanje funkcij ene in več spremenljivk in uporaba, Integral in Diferencialne enačbe.

Za opravljen predmet mora študent opraviti tedenske domače naloge, dva kolokvija (v sredini ter ob koncu semestra) ter končni izpit v enem izmed razpisanih izpitnih rokov.