Cilj predmeta je nadgraditi osnovno poznavanje in razumevanje pojmov matematične analize in linearne algebre z zahtevnejšimi pojmi, prikazati njihovo uporabo pri matematičnem modeliranju pojavov v računalništvu in drugih znanostih in osnovne metode za računanje dobljenih modelov.

Za opravljen predmet mora študent rešiti tri samostojne domače naloge (ena DN ob koncu vsakega izmed naslednjih mesecev: marec, april, maj), en skupinski projekt (v maju) in uspešno opraviti teoretični izpit v enem od razpisanih izpitnih rokih.