The task of the students will be to understand theoretical concepts introduced in the course and learn to use them in solving specific problems. 

Naloga študentov bo, da razumejo teoretične koncepte, predstavljene na predavanjih in vajah, ter se jih naučijo uporabljati pri reševanju konkretnih problemov.

To successfully complete the course, the students must have a positive grade from the three homeworks and the project, and a positive grade from the final exam. The final grade will be computed by adding up the points using a standard grading scale.

Za uspešno opravljen predmet morajo imeti študenti pozitivno oceno sprotnih obveznosti in pozitivno oceno končnega izpita. Končna ocena predmeta bo izračunana iz seštevka točk obeh delov na običajen način.

During the semester the students are required to:

  • regularly attend lectures and lab sessions
  • hand in (in due time) solutions of 3 homework sets (each worth 15 points out of the total 60 points for homework and projects) 
  • submit (in due time) one project (worth 15 points out of the total 60)

Sprotne obveznosti:

  • redno obiskovanje predavanj in laboratorijskih vaj
  • pravočasno rešene in oddane tri domače naloge (vsaka 15 točk od skupno 60 točk za sprotne obveznosti)
  • pravočasno izdelan en projekt (prav tako 15 točk od skupno 60 možnih točk)

The final exam will be a short overview of the course material at the end of the course.

Končni izpit bo kratek pregleden izpit čez snov predmeta po koncu predavanj in vaj.

Last modified: Thursday, 30 September 2021, 10:18 AM