Ocena predmeta

Ocena predmeta sestoji iz več delov.

 • Iz vaj oz. sprotnega dela je moč doseči do 60 točk + bonus.
  • Od tega je 30 točk iz domačih nalog, 20 točk iz kolokvija in 10 točk iz kvizov.
  • Za pozitivno oceno (pristop k pisnemu izpitu) je potrebno zbrati vsaj 25 točk.
  • Študente, ki aktivno in konstruktivno sodelujejo pri predmetu (npr. na forumu, itd.) nagradimo z bonus točkami. Bonus točke se prištejejo točkam iz vaj (če so vaje pozitivne).
 • Iz pisnega izpita je moč doseči do 50 točk.
 • Skupna ocena predmeta je do100 točk.
  • Sestoji iz seštevka točk vaj in točk pisnega izpita. Če je seštevek večji od 100, se omeji na 100.
  • Ocena je pozitivna, če je ocena vaj in ocena pisnega izpita pozitivna

Sprotno delo (vaje)

 • Sprotno delo opravljajo študentje, ki so kakorkoli (redno, ponavljajo, evidenčno) vpisani v 2. letnik.
 • Ocena sprotnega dela velja v tekočem študijskem letu.
 • Točke iz sprotnega dela študentje zbirajo z različnimi oblikami preverjanja znanja (kvizi, izzivi ter domače naloge, tudi sodelovanje).
 • Kakršnokoli goljufanje se kaznuje z odvzemom vseh točk in onemogoči nadaljnje opravljanje sprotnega dela. Kazen velja za vse vpletene študente.
 • O goljufanju presojajo in odločajo asistenti in profesor.
 • Plagiatorstvo nalog se bo preverjalo avtomatsko s posebnimi programi, ki ugotavljajo navzkrižno podobnosti med nalogami.
 • Goljufanje pri opravljanju domačih nalog se kaznuje z odvzemom vseh točk, hkrati pa se onemogoči nadaljnje opravljanje domačih nalog. Kazen velja za vse vpletene študente.
 • Goljufi dobijo oznako goljuf, ki velja tudi v naslednjih letih - goljufi imajo v vsakem primeru ustni izpit.
 • Ogled ocene domače naloge in pritožba je možna v roku enega tedna po njeni objavi. Po tem roku je ocena dokončna.
 • Študentje, ki želijo izjemno obravnavo (posebne potrebe, športniki, itd.), naj prošnjo naslovijo na asistente v začetku semestra. Razne prošnje sredi semestra (po npr. dodatnih nalogah, naknadna odobritev opravljanja vaj za prve letnike, itd.) bodo zavrnjene.

Izzivi, kvizi in prisotnost

 • Tekom sprotnega dela bo danih več izzivov in kvizov, katerih reševanje šteje kot prisotnost.
 • Asistenti si pridružujemo pravico, da kadarkoli preverimo dejansko prisotnost na vajah.
 • Prisotnost bomo preverjali med naključno izbranimi študenti, ki imajo nizko število točk iz domačih nalog.
 • Z odsotnostjo si študent lahko prisluži negativne točke oz. neupoštevanje točk iz kvizov/izzivov tekočega tedna.

Kolokvij

 • Kolokvij se šteje pod sprotno delo.
 • Kolokvij bo v novembru.

Domače naloge

 • Domače naloge bodo tri, prva v novembru, približno ena na mesec.
 • Domače naloge so avtorska dela, zato mora vsak študent sam rešiti svojo domačo nalogo.
 • Vsaka domača naloga je vredna določeno število točk.
 • Domačo naloge je potrebno opraviti do določenega roka.
 • Zamujene oddaje naloge se ocenijo z 0 točkami.
 • Nedelujoči programi in programi, ki se ne izvedejo oz. ne prevedejo, so ocenjeni z 0 točkami.
 • Podrobnosti o posamezni domači nalogi bodo dane ob njeni objavi.

Pisni izpit

Na pisni izpit lahko pristopi študent, ki doseže pozitivno oceno iz vaj.

Prijava

Pisni izpit lahko opravljajo le študenti, ki so na ustrezni izpitni rok tudi prijavljeni (prijava preko sistema StudIS). Vsak študent mora sam poskrbeti (obvezno preverite svojo prijavo), da je prijavljen na izpit. V primeru težav pri prijavi se dovolj zgodaj pred izpitom obrnite na študentsko pisarno.

Odjava

Odjava je mogoča preko sistema StudIS po fakultetnih predpisih. Ko odjava preko e-študenta ni več mogoča, se študent lahko odjavi do izpitnega roka pri asistentu. Odjava preko elektronske pošte je zagotovo veljavna le v primeru, če na prošnjo za odjavo dobite potrditev. Odjaviti se je vedno možno tudi neposredno tik pred izpitnim rokom. Po razdelitvi pisnih izpitov odjava ni več možna.

Potek izpita

Sedežni red na pisnem izpitu: med študenti v posamezni vrsti naj bosta vsaj dva prazna stola, prav tako naj bodo študenti poravnani po stolpcih (drug za drugim). V kolikor je v predavalnici dovolj prostora, naj bo vsaka druga vrsta prazna. Pri izpitih z velikim številom prijavljenih bomo pisali v več predavalnicah.

Na pisnem izpitu je kot pripomoček dovoljeno imeti en A4 list z vašimi zapiski (zapiski morajo biti napisani na roko in ne fotokopirani ali natiskani) in navaden kalkulator. Vsi ostali pripomočki (kot so napredni kalkulatorji, prenosni računalniki, mobilni telefoni, literatura itd.) niso dovoljeni. 

마지막 수정됨: 목요일, 6 10월 2022, 8:33 AM