Obveznosti

Da opravite predmet Linearna algebra, morate:

 1. redno spremljati vaje in predavanja,
 2. uspešno izdelati in pravočasno oddati domače naloge,
 3. uspešno opraviti izpit.

Linearna algebra se bo izvajala v tedenskem ritmu, vsak teden se začne s tremi urami predavanj, sledi obvezna domača naloga ter dve uri vaj. Na vajah študenti skupinsko rešujejo naloge s pomočjo asistentke ali asistenta. Naloge za vaje so objavljene vnaprej, zato svetujemo, da na vaje hodite pripravljeni.

Domače naloge

Domača naloga je v obliki kviza na spletni učilnici, se računalniško pregleda in oceni takoj. Do izteka roka za oddajo domače naloge lahko z reševanjem poskušate večkrat. Vse številčne odgovore vnašate z decimalno piko, denimo 37.42 ali decimalno vejico, denimo 37,42, odvisno od vašega brskalnika.

Vsak teden bo na spletni učilnici objavljena ena domača naloga. Rok za oddajo domačih nalog je praviloma 11 dni po odprtju naloge (nedelja, 23:55).

Domača naloga je uspešno opravljena, če ste v kateremkoli poskusu dosegli vsaj 50 vseh možnih točk. Domače naloge so ocenjene pozitivno, če so uspešno opravljene vse razen morda največ dveh. Negativna ocena domačih nalog pa avtomatično pomeni negativno oceno pri predmetu.

Izpit

Izpit je pisni in sestavljen iz računskega in teoretičnega dela. Izpitni roki so zabeleženi v sistemu Studis in nanje se je potrebno pravočasno prijaviti. Če se želite od izpita odjaviti, lahko to storite osebno ali preko elektronske pošte pred začetkom izpita, le sporočite enemu od izvajalcev. Po začetku izpita odjava ni več mogoča.

Na dan izpita bo najprej bosta hkrati na sporedu računski, nato in teoretični del. V kolikor ste računski del izpita v tem študijskem letu že opravili, ga lahko izpustite. V kolikor ste teoretični del izpita v tem študijskem letu že opravili, ga lahko izpustite.

V zelo posebnem primeru, ko pristopite le k računskem delu in ga opravite pozitivno, ne pa k teoretičnemu delu, se vam na tem izpitnem roku vrne prijava. Pozitivna ocena računskega izpita vam velja do konca študijskega leta.
V kolikor na izpitnem roku ne opravite enega od obeh delov izpita, dobite na tem izpitnem roku negativno oceno (5).

Računski izpit

Na računskem delu  je mogoče doseči 100 točk, za pozitivno oceno zadošča 50 točk. Na računskem izpitu si lahko pomagate z enim A4 listom z izpiski, ni pa dovoljena uporaba kalkulatorjev in drugih elektronskih naprav .
Računski izpit lahko opravite tudi z rednimi kolokviji (v kolikor jih bomo lahko pisali na FRI). V tem primeru je rezultat računskega izpita enak povprečju rezultatov rednih kolokvijev.

Teoretični izpit

Na teoretičnem izpitu odgovarjate na teoretična vprašanja, ki kažejo vaše razumevanje teorije. Za pozitivno oceno zadošča doseženih 50% vseh možnih točk. Na teoretičnem izpitu ni dovoljena uporaba literature (tudi ne listov s formulami), kalkulatorja in drugih elektronskih naprav.
K teoretičnemu izpitu lahko pristopite le, če imate opravljen računski izpit oz. ste ga opravljali na tem izpitnem roku.


Kolokviji (v kolikor jih bomo lahko pisali v živo na FRI)

Sprotno znanje bomo preverjali na računskih testih (kolokvijih), na katerih bodo študentje tipično reševali računske naloge. Vsak kolokvij je vreden 100 točk. Na vsakem kolokviju si lahko pomagate z enim A4 listom z izpiski, ni pa dovoljena uporaba kalkulatorjev in drugih elektronskih naprav.

Na redne kolokvije se ni potrebno prijavljati, razpored študentov po učilnicah bo objavljena pred kolokvijem na spletni učilnici predmeta. V kolikor študent doseže v povprečju obeh kolokvijev vsaj 50% možnih točk, se mu s tem prizna računski izpit pri predmetu.

Spremembe:

  • Izpit bo sestavljen iz računskega in teoretičnega dela. Oba dela boste dobili hkrati in ju boste lahko skupaj pisali 105 minut. Za pomoč imate lahko s seboj dva lista formata A4 popisana s poljubno vsebino.
  • Na izpitu bo mogoče doseči 100 točk, na vsakem od delov po 50 točk. Izpit opravite pozitivno, če na vsakem od delov dosežete vsaj 25 točk. Če pozitivno opravite le en del, vam ta velja do konca študijskega leta. 
  • Na vsakem izpitnem roku boste lahko oddali izdelek po 70 minutah, če boste želeli pisati le računski del, ali pa oddali po 35 minutah, če boste želeli pisati le teoretični del. 
  • Če izpit opravite pozitivno, vsota točk obeh delov določa končno oceno 6 (50-59), 7 (60-69),..., 10 (90-100). Sicer prejmete oceno 5. Prijavo na izpit vam bomo vrnili v naslednjih primerih:
   • Če se boste pred začetkom izpita po elektronskem sporočilu (in ne osebno) odjavili enemu od izvajalcev.
   • Če boste na izpitu zbrali vsaj 50 točk. (Primer: na računskem delu ste dosegli 38 točk, na teoretičnem pa 20 točk. Ker teoretični del niste opravili z vsaj 25 točkami, niste opravili izpita, a ker ste v vsoti dosegli 58 točk, vam bomo prijavo vrnili. Računski del vam velja do konca študijskega leta.) 
   • V kolikor boste pristopili le k enemu delu izpita (računski ali teoretični), ga ustrezno oddali po primernem času (po 70 ali 35 minutah) in ga pisali pozitivno.
  • Če želite uveljavljati odobren daljši čas pisanja, hkrati s prijavo v Studisu (torej, dovolj kmalu) sporočite po elektronski pošti tudi predavateljici.

Študenti v karanteni/tuji študenti/foreign students, who are not in Slovenia at the moment:

  • You will write an online exam (computational + theoretical) at the same time (see Studis) and in addition, you will have online oral exams.
  • When enrolling for an exam in Studis, please write an email to the lecturer to receive further instructions.Končna ocena

Za pozitivno opravljen predmet morate imeti pozitivno oceno domačih nalog, računskega izpita in teoretičnega izpita. Študent pri predmetu dobi eno samo oceno, ki je določena na podlagi povprečja računskega in teoretičnega dela izpita.

Študijski red

je objavljen na spletni strani FRI.

Last modified: Monday, 24 May 2021, 8:55 PM