Cilj predmeta je seznanitev študentov s ključnimi vsebinami organizacije in managementa in jim tako omogočiti uspešno opravljanje managerske funkcije v podjetjih in zavodih.


Na vajah študenti s praktično pripravo poslovne in finančne analize izbranega podjetja utrdijo na predavanjih pridobljeno teoretično znanje in koncepte o vrednotenju in kakovosti podjetij (ocena: buy, hold, sell) ter njihovih uprav (ocena: dobra, povprečna, slaba uprava) . S tem namenom študenti delajo v skupinah po 1-2 člana. Na koncu predmeta sledi prezentacija pripravljenih poslovnih načrtov.


Kriteriji ocenjevanja:

1. Izpit = 50 točk ali 1 + 2 kolokvij = 50 točk
2. Seminarska = 50 točk

Točkovanje:

Točke:  Ocene:

90-100  10

80-89,99  9

70-79,99  8

60-69,99  7

50-59,99  6


Predmet se izvaja v poletnem semestru.

Za dodatne informacije pišite na tomaz.hovelja@fri.uni-lj.si

Last modified: Monday, 4 December 2023, 1:24 PM