Opis vsebine predmeta, načina ocenjevanja ter termina izvajanja

Cilj predmeta je razvijati kompetence študentov potrebne za:

o   identifikacijo in vrednostno oceno potencialnih digitalnih poslovnih priložnosti (analiza obstoječega trga digitalnih izdelkov, analiza konkurenčnih vrzeli in potencialnih konkurenčnih prednosti, izbira pravega digitalnega poslovnega modela…),

o   učinkovito delovanje znotraj zagonskih (start-up) ekip in uporabo dobrih praks uspešnega timskega dela (učinkovita komunikacija, ustvarjanje pozitivnega vzdušja v ekipi, sodobni pristopi k razreševanju konfliktov) 

o   učinkovito vodenje kolegov pri skupnem delu (načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontrola podjetniške ekipe).


Da bi študenti razvil zgoraj omenjene sposobnosti bodo v sklopu vaj pripravili poslovni načrt digitalne poslovne priložnosti - ocena predmeta bo 100% odvisna od pripravljenega poslovnega načrta.


Kriteriji ocenjevanja:

1. poslovni načrt = 100 točk


Točkovanje:

Točke:  Ocene:

90-100  10

80-89,99  9

70-79,99  8

60-69,99  7

50-59,99  6


Predmet se izvaja v poletnem semestru.


Za dodatne informacije pišite na tomaz.hovelja@fri.uni-lj.si

Last modified: Friday, 22 July 2022, 3:01 PM