Za uspešno opravljen predmet mora študent uspešno opraviti sprotne obveznosti in teoretični izpit v enem od razpisanih izpitnih rokih. Za opravljene sprotne obveznosti je potrebno rešiti:

 • dve samostojni domači nalogi in
 • en skupinski projekt.

To successfully pass this course, the student has to complete the following:

 • 2 homework assignments (on their own),
 • one group project,
 • a theoretical exam (which can be also completed with two midterms during the semester).
Domače naloge

Samostojne domače naloge rešuje vsak študent sam. To pomeni, da sam izdela rešitev in sam utemelji pravilnost te rešitve. Vsekakor je dovoljena uporaba literature, hkrati pa je tudi dovoljena (mogoče celo zaželjena) nesebična pomoč kolegov - v smislu posvetovanja, deljenja idej, kako nalogo izvesti. Rešitev in opis rešitve nato izdela študent sam. (Prepisovanja rešitev ali souporabe delov programske kode, razen tiste, ki smo jo napisali na vajah, izvajalci ne bomo tolerirali.)

Da opravite domačo nalogo, je potrebno oddati programsko kodo in kratek opis rešitve z utemeljitvijo izbire/pravilnosti postopka. Vsaka domača naloga je vredna največ 15 točk. 

Homework

Students are required to solve homework problems individually. You are alowed to use available literature and discuss the problems and solutions among yourselves, but each student should provide his own solution. Copying other solutions and joint use of code, except code written at lab sessions, will not be tolerated.

Projekt

Projekt je obsežnejša skupinska domača naloga in se praviloma opravlja v skupinah z 2-3 študenti. Skupine oblikujejo študentje sami.

Za uspešno opravljen projekt se mora skupina najprej sestati z nosilcem projekta (eden od izvajalcev). Nato sledi izdelava projekta:

 • temeljit razmislek (posvet z nosilcem), kako rešiti zastavljem problem,
 • (poštena) razdelitev dela na podnaloge med člani ekipe, 
 • pisanje programske kode,
 • izdelava končnega poročila z opisom problema in širšo utemeljitvijo rešitve,
 • skupinska predstavitev izdelanega projekta znotraj termina predavanj ali vaj.

Poročilo mora biti smiselno strukturirano, v njem so nujno navedeni viri (literatura) ter delitev nalog na posamezne člane skupine. Poskrbite tudi, da bo nosilcu med zagovorom jasna enakovredna delitev dela. Projekt je vreden največ 20 točk. 

Project

The project is a more extensive group homework problem, sloved in groups of 2-3 students. Students are asked to form the groups themselves. 

For successfully completing the project the group should first meet with the project coordinator, and then:

 • discuss how to solve the problem (including the project coordinator)
 • divide the work (fairly) among the group members
 • write the necessary code
 • write the final report containing a discription of the problem, and a thorough explanation of the solution
 • give a presentation in class.

The project report should be structured, should contain a list of references and the division of work among the group members. The project is worth at most 20 points.

Teoretični izpit 

Teoretični izpit opravlja študent na enem od razpisanih izpitnih rokov. Pri izpitu lahko uporabljate en A4 list s formulami. Čas trajanja izpita je 75 minut. Teoretični izpit  je vreden 50 točk. Teoretični izpit lahko opravite tudi z dvema kolokvijema med semestrom (vsak vreden po 25 točk, skupaj za pozitivno oceno potrebujete povprečje 25 točk).

Na izpit se morate pravočasno prijaviti v sistemu STUDIS.

Final exam

The final exam should be taken on one of the published exam dates. You are allowed to use one A4 paper with formulas. The exam time is 75 minutes. The highest score on the exam is 50 points. You can also pass the final exam with two midterms (each worth 25 points, where for a positive grade the average score must be 25 points).

Končna ocena

Končna ocena je rezultat sprotnega dela in teoretičnega izpita. Skupaj lahko zberete največ 2×15 + 1×20 + 1×50 = 100 točk. Za pozitivno oceno pri predmetu je potrebnih vsaj 15 zbranih točk iz domačih nalog, 10 točk pri projektu in vsaj 25 doseženih točk na teoretičnem izpitu (ali kolokvijih).

Vse opravljene sprotne obveznosti zapadejo s koncem študijskega leta.

Final grade

The final grade is the result of ongoind work during the semester, the final exam and a short oral exam at the end. Altogether you can get at most 2×15 + 1×20 + 1×50 = 100 points. For a positive grade you need at least 15 points from homeworks, 20 points from the project and 25 points from the final exam (or two midterms).

Zahteve za študente

Od študentov pričakujemo:

 • opravljene domače naloge in projekt,
 • opravljen teoretični izpit,
 • sprotno delo, medsebojno pomoč in (posledično) razumevanje snovi,
 • približno 30 ur samostojnega dela za izdelavo domačih nalog in projekta izven urnika.
Student duties

We expect (well, require) the students to:

 • solve the homework and project problems,
 • pass the final exam,
 • work for the class throughout the semester, cooperate and (as a consequence) understand the course material,
 • approximately 30 hours of work for completing homework and project work outside the schedule.

Zahteve za asistente

Od asistentov lahko študenti pričakujete:

 • 30 ur laboratorijskih vaj, priprava materialov, dobra razlaga na vajah 
 • pomoč z dodatnimi razlagami na govorilnih urah, forumih in v predavalnici, 
 • korektnost pri ustnih zagovorih projektov.
Assistant duties

 • 30 hours of well prepared lab sessions with clear explanation of the material,
 • help with additional explanations at office hours, on forums and in class,
 • fair treatment at project defenses.

Zahteve za profesorja
 • 45 ur zanimivih predavanj, priprava in pravočasna objava materialov in literature,
 • pomoč z dodatnimi razlagami na predavanjih, govorilnih urah in na forumih, 
 • korektnost pri ustnih zagovorih projektov in končnem teoretičnem izpitu.
Teacher duties

 • 45 hours of inetersting lectures, preparation and availability (on time) of materials and literature,
 • help with additional explanations at office hours, on forums and in class,
 • fair treatment at project defenses and the final exam.

Last modified: Tuesday, 13 February 2024, 1:56 PM