Course rules (in Slovene) / about the course

Za uspešno opravljen predmet mora študent uspešno opraviti sprotne obveznosti in teoretični izpit v enem od razpisanih izpitnih rokih. Za opravljene sprotne obveznosti je potrebno rešiti:

 • tri samostojne domače naloge in
 • en skupinski projekt.

To successfully pass this course, the student has to complete the following:

 • 3 homework assignments (on their own)
 • one group project

and a theoretical exam at the end of the semester. 

Domače naloge

Samostojne domače naloge rešuje vsak študent sam. To pomeni, da sam izdela rešitev in sam utemelji pravilnost te rešitve. Vsekakor je dovoljena uporaba literature, hkrati pa je tudi dovoljena (mogoče celo zaželjena) nesebična pomoč kolegov - v smislu posvetovanja, deljenja idej, kako nalogo izvesti. Rešitev in opis rešitve nato izdela študent sam! (Prepisovanja rešitev ali souporabe delov programske kode, razen tiste, ki smo jo napisali na vajah, izvajalci ne bomo tolerirali!)

Da opravite domačo nalogo, je potrebno oddati programsko kodo in kratek opis rešitve z utemeljitvijo izbire/pravilnosti postopka. Vsaka domača naloga je vredna največ 14 točk. 

Homework

Students are required to solve homework problems individually. You are alowed to use available literature and discuss the problems and solutions among yourselves, but each student should provide his own solution. Copying other solutions joint use of code, except code written at lab sessions, will not be tolerated!

Projekt

Projekt je obsežnejša skupinska domača naloga in se praviloma opravlja v skupinah po 2-3 študenti. Skupine oblikujejo študenti sami.

Za uspešno opravljen projekt se mora skupina najprej sestati z nosilcem projekta (eden od izvajalcev). Nato sledi izdelava projekta:

 • temeljit razmislek (posvet z nosilcem), kako rešiti zastavljem problem,
 • (poštena) razdelitev dela na podnaloge med člani ekipe, 
 • pisanje programske kode,
 • izdelava končnega poročila z opisom problema in širšo utemeljitvijo rešitve,
 • zagovor pri nosilcu projekta ali skupinska predstavitev izdelanega projekta znotraj termina predavanj ali vaj.

Poročilo mora biti smiselno strukturirano, v njem so nujno navedeni viri (literatura) ter delitev nalog na posamezne člane skupine. Poskrbite tudi, da bo nosilcu med zagovorom jasna enakovredna delitev dela. Projekt je vreden največ 18 točk. 

Project

The project is a more extensive group homework problem, sloved in groups of 2-3 students. Students are asked to form the groups themselves. 

For successfully completing the project the group should first meet with the project coordinator, and then:

 • discuss how to solve the problem (including the project coordinator)
 • divide the work (fairly) among the group members
 • write the necessary code
 • write the final report containing a discription of the problem, and a thorough explanation of the solution
 • explain the solution to the project coordinator or give a presentation in class.

The project report should be structured, should contain a list of references and the division of work among the group members. The project is worth at most 18 points.

Teoretični izpit 

Teoretični izpit opravlja študent na enem od razpisanih izpitnih rokov. Pri izpitu lahko uporabljate svoje zapiske, knjige in drugo literaturo, razen rešenih nalog. Čas trajanja izpita je 90 minut. V primeru pozitivno opravljenega izpita (vsaj 50% točk) in pozitivno opravljenih sprotnih obveznosti sledi še kratek ustni zagovor za določitev končne ocene. Teoretični izpit skupaj z zagovorom je vreden največ 40 točk.

Na izpit se morate pravočasno prijaviti v sistemu STUDIS.

Final exam

The final exam should be taken on one of the published exam dates. You are allowed to use your notes, books and othe sources, except solved problems. The exam lasts for 90 minutes. In case of a positive grade on the final exam (at least 50% of the points) and positive grades from homeworks and the project, you will be invited to a short oral exam to determine the final grade for the course. The highest score on the exam together with the oral exam is 40 points.

Končna ocena

Končna ocena je rezultat sprotnega dela, teoretičnega izpita in kratkega ustnega zagovora. Skupaj lahko zberete največ 3×14 + 18 + 1×40 = 100 točk. Za pozitivno oceno pri predmetu je potrebnih vsaj 21 zbranih točk iz domačih nalog, 9 točk pri projektu in vsaj 20 doseženih točk na teoretičnem izpitu.

Vse opravljene sprotne obveznosti zapadejo s koncem študijskega leta.

Final grade

The final grade is the result of ongoind work during the semester, the final exam and a short oral exam at the end. Altogether you can get at most 3×14 + 18 + 1×40 = 100 points. For a positive grade you need at least 21 points from homework, 9 points from the project and 20 points from the final exam.

Zahteve za študente

Od študentov pričakujemo:

 • opravljene domače naloge in projekt,
 • opravljen teoretični izpit,
 • sprotno delo, medsebojno pomoč in (posledično) razumevanje snovi,
 • približno 30 ur samostojnega dela za izdelavo domačih nalog in projekta izven urnika.
Student duties

We expect (well, require) the students to:

 • solve the homework and project problems
 • pass the final exam
 • work for the class throughout the semester, cooperate and (as a consequence) understand the course material
 • approximately 30 hours of work for completing homework and project work outside the schedule

Zahteve za asistente

Od asistentov lahko študenti pričakujete:

 • 30 ur laboratorijskih vaj, priprava materialov, dobra razlaga na vajah 
 • pomoč z dodatnimi razlagami na govorilnih urah, forumih in v predavalnici, 
 • korektnost pri ustnih zagovorih projektov.
Assistant duties

 • 30 hours of well prepared lab sessions with clear explanation of the material
 • help with additional explanations at office hours, on forums and in class
 • fair treatment at project defenses

Zahteve za profesorja
 • 45 ur zanimivih predavanj, priprava in pravočasna objava materialov in literature,
 • pomoč z dodatnimi razlagami na predavanjih, govorilnih urah in na forumih, 
 • korektnost pri ustnih zagovorih projektov in končnem teoretičnem izpitu.
Teacher duties

 • 45 hours of inetersting lectures, preparation and availability (on time) of materials and literature,
 • help with additional explanations at office hours, on forums and in class,
 • fair treatment at project defenses and the final exam.

Последнее изменение: Friday, 12 February 2021, 18:06