Cilj predmeta je nadgraditi osnovno poznavanje in razumevanje pojmov matematične analize in linearne algebre z zahtevnejšimi pojmi, prikazati njihovo uporabo pri matematičnem modeliranju pojavov v računalništvu in drugih znanostih in osnovne metode za računanje dobljenih modelov.

Za opravljen predmet mora študent rešiti tri samostojne domače naloge (ena DN ob koncu vsakega izmed naslednjih mesecev: marec, april, maj), en skupinski projekt (v maju) in uspešno opraviti teoretični izpit v enem od razpisanih izpitnih rokih.

Cilj predmeta Računalniške tehnologije je študentom računalništva in informatike predstaviti fizikalne in tehnološke temelje delovanja in izdelave računalnikov, kvantitativno obravnavo nekaterih relevantnih  primerov s področja fizike trdne snovi in predstavitev uporabe fizikalnih zakonitosti v tehniki izdelave mikroelektronskih, monolitnih vezij, temeljnih gradnikov računalnikov. Eden od ciljev predmeta je tudi predstavitev osnov kvantne mehanike, ki že sama po sebi postaja v računalništvu vse pomembnejša fizikalne teorija.

Izvedba predmeta: predavanja in dodatno branje doma, dva kolokvija (ali pisni izpit) in seminarska naloga, ustni izpit. Na voljo je skripta, zbirka vaj in zbirka izpitni vprašanj.

Potrebna predznanja: osnove klasične fizike, osnove linearne algebre in infinitezimalnega računa.


Course practicalities: Lectures and individual reading. Two colloquia (or a written exam), seminar work, oral exam. Lecture notes, exercise book and a list of examination questions are available.

Prerequisites: elementary classical physics, basic linear algebra and calculus.


Pri predmetu spoznamo koncepte in principe, na katerih slonijo moderni programski jeziki. Poudarek je na razumevanju s stališča programerja, čeprav se posvetimo tudi teoretičnim osnovam, na katerih sloni načrtovanje programskih jezikov.

1. Uvod in artimetični izrazi

 • o programskih jezikih na splošno
 • anatomija programskega jezika
 • prvi primer: aritmetični izrazi s spremenljivkami

2. Ukazni programski jezik

 • spremenljivke in aritmetika
 • boolove vrednosti
 • osnovne kontrolne strukture (zanke in pogojni stavek)
 • operacijska semantika ukaznega jezika
 • denotacijska semantika
 • ekvivalenca programov

3. Dokazovanje pravilnosti programov

 • dokazovanje pravilnosti za ukazni jezik (Hoare-style)
 • pravilnost programa glede na dano specifikacijo
 • Delna pravilnost `{P} c {Q}` in popolna pravilnost `[P] c [Q]`
 • Pravila za dokazovanje: splošna pravila, invarianta zanke, dokazovanje popolne pravilnosti

4. Lambda račun

 • zapis funkcij s funkcijskim predpisom:
 • vezane in proste spremenljivke
 • računsko pravilo (β-redukcija) za funkcijski predpis
 • λ-račun brez tipov
 • evaluacijske strategije (neučakana, lena)
 • konfluentnost λ-računa
 • primeri programov v λ-računu

5. Deklarativno programiranje in algebrajski tipi

 • deklarativno programiranje
 • algebrajski tipi:
 • konstruktorji in destruktorji
 • primeri deklarativnih jezikov: Haskell, ML, Racket

6. Rekurzivni tipi in rekurzija

 • rekurzivni tipi, primeri
 • rekurzivne definicije
 • rekurzija kot negibna točka
 • leno in neučakano računanje
 • induktivni tipi – strukturna indukcija
 • koinduktivni tipi

7. Polimorfizem in izpeljava tipov

 • polimorfni tipi
 • parametrični polimorfizem, najsplošnejši tip
 • ad-hoc polimorfizem
 • generično programiranje
 • izpeljava tipov

8. Abstrakcija

 • specifikacija/vmesnik in implementacija/modul
 • abstrakcija implementacije, abstraktni tipi
 • funktorji: preslikave iz implementacije v implementacijo
 • primeri v OCaml, Javi in Haskellu

9. Logično programiranje

 • pravila sklepanja kot program
 • izvajanje programa je iskanje dokaza
 • kako deluje prolog, zruževanje in meta-spremenljivke
 • programiranje z omejitvami

10. Zapisi in objekti

 • zapisi in tipi zapisov
 • strukturni podtipi
 • objekti kot rekurzivni zapisi
 • objekti kot "encapsulated state" in metode kot "message passing"
 • razredi