Potek predmeta

Znanje študentov pri predmetu se preverja z nalogami v okviru laboratorijskih vaj, pisnim izpitom in ustnim izpitom.

Ocena predmeta

Ocena predmeta sestoji iz več delov.

Shema točk

Iz vaj je moč doseči do 40 točk + bonus.

 • Od tega je 16 točk iz sodelovanja na vajah (prisotnost, kvizi  (16 točk)) in 24 točk z reševanjem domačih nalog.
 • Za pozitivno oceno (pristop k pisnemu izpitu) je potrebno zbrati vsaj 20 točk iz vaj.
 • Študente, ki aktivno in konstruktivno sodelujejo pri predmetu, npr. na forumu, hitra oddaja domačih nalog, itd. nagradimo z bonus točkami, ki jih prištejemo končnim točkam iz vaj (če so te pozitivne).

Iz pisnega izpita je moč doseči do 60 točk.

 • Pisni izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, vsak je praviloma vreden 30 točk.
 • Ocena pisnega izpita je pozitivna, če je iz teoretičnega dela vsaj 15 točk in iz praktičnega dela vsaj 15 točk, ter skupaj vsaj 30 točk.

Skupna ocena predmeta je do 100 točk.

 • Sestoji iz seštevka točk vaj in točk pisnega izpita.
 • Ocena je pozitivna, če je ocena vaj in ocena pisnega izpita pozitivna in je seštevek ocen vsaj 50 točk.

Vaje

 • Vaje opravljajo študentje, ki so kakorkoli (redno, ponavljajo, evidenčno) vpisani v 2. letnik.
 • Ocena vaj velja v tekočem študijskem letu.
 • Točke iz vaj študentje zbirajo z različnimi oblikami preverjanja znanja, od katerih prednačijo kvizi, sodelovanja ter domače naloge.
 • Kakršnokoli goljufanje se kaznuje z odvzemom vseh točk in onemogoči nadalnje opravljanje vaj. Kazen velja za vse vpletene študente.
 • O goljufanju presojajo in odločajo asistenti in profesor.
 • Plagiatorstvo nalog se bo preverjalo avtomatsko s posebnimi programi, ki ugotavljajo navzkrižno podobnosti med nalogami.
 • Goljufanje pri opravljanju domačih nalog se kaznuje z odvzemom vseh točk, hkrati pa se onemogoči nadaljnje opravljanje domačih nalog. Kazen velja za vse vpletene študente.
 • Goljufi dobijo oznako goljuf, ki velja tudi v naslednjih letih - goljufi imajo v vsakem primeru ustni izpit.
 • Ogled ocene domače naloge in pritožba je možna v roku enega tedna po njeni objavi. Po tem roku je ocena dokončna.
 • Študentje, ki želijo izjemno obravnavo (posebne potrebe, športniki, itd.), naj prošnjo naslovijo na asistente v začetku semestra. Razne prošnje sredi semestra po npr. dodatnih nalogah, odobritev opravljana vaj za prve letnike, itd. bodo zavrnjene.
 • Študenti, ki sodelujejo na tekmovanjih iz programiranja in na njih dosežejo primeren uspeh, se lahko z asistentom dogovorijo glede priznanja določenih obveznosti (npr. delno ali v celoti, bonus točke itd.) na začetku semestra.

Kvizi in prisotnost

 • Tekom vaj bo danih več kvizov, katerih reševanje šteje kot prisotnost.
 • Asistentje si pridružujemo pravico, da kadarkoli preverimo dejansko prisotnost na vajah.
 • Prisotnost bomo preverjali med naključno izbranimi študenti, ki imajo nizko število točk iz domačih nalog.
 • Z odsotnostjo si študent prisluži negativne točke oz. neupoštevanje točk iz kvizov/izzivov tekočega tedna.
 • Študentje kvize rešujete sami, lahko se posvetujete z sošolci ali asistenti, kodo pa morate v celoti napisati sami.

Domače naloge

 • Domače naloge so avtorska dela, vsak študent mora sam rešiti svojo domačo nalogo.
 • Vsaka domača naloga je vredna določeno število točk.
 • Domačo naloge je potrebno opraviti do določenega roka.
 • Zamujene oddaje naloge, se ocenijo z 0 točkami.
 • Nedelujoči programi in programi, ki se ne izvedejo oz. ne prevedejo, so ocenjeni z 0 točkami.
 • Podrobnosti o posamezni domači nalogi bodo dane ob njeni objavi.

Pisni izpit

Na pisni izpit lahko pristopi vsak, ki doseže pozitivno oceno iz domačih nalog.

Prijava

Pisni izpit lahko opravljajo le študenti, ki so na ustrezni izpitni rok tudi prijavljeni (prijava preko sistema StudIS). Vsak študent mora sam poskrbeti (obvezno preverite svojo prijavo), da je prijavljen na izpit. V primeru težav pri prijavi se dovolj zgodaj pred izpitom obrnite na študentsko pisarno.

Odjava

Odjava je mogoča preko sistema StudIS po fakultetnih predpisih. Ko odjava preko e-študenta ni več mogoča, se študent lahko odjavi do izpitnega roka pri asistentu. Odjava preko elektronske pošte je zagotovo veljavna le v primeru, če na prošnjo za odjavo dobite potrditev. Odjaviti se je vedno možno tudi neposredno tik pred izpitnim rokom. Po razdelitvi pisnih izpitov odjava ni več možna.

Pripomočki

Sedežni red na pisnem izpitu: med študenti v posamezni vrsti naj bosta vsaj dva prazna stola, prav tako naj bodo študenti poravnani po stolpcih (drug za drugim). V kolikor je v predavalnici dovolj prostora, naj bo vsaka druga vrsta prazna. Pri izpitih z velikim številom prijavljenih bomo pisali v več predavalnicah.

Pisni izpit sestoji iz dveh delov: teoretičnega in praktičnega. Na teoretičnem delu bo nekaj vprašanj iz predavanj ter tudi vaj. Na tem delu literatura in drugi pripomočki niso dovoljeni. Takoj za teoretičnem delom bo sledil praktični del. Kot pripomoček je dovoljeno imeti en A4 list papirja z vašimi zapiski (zapiski morajo biti napisani na roko in ne fotokopirani ali natiskani) in navaden kalkulator. Vsi ostali pripomočki (kot so napredni kalkulatorji, prenosni računalniki, mobilni telefoni, literatura itd.) niso dovoljeni.

Last modified: Monday, 11 February 2019, 9:35 AM