Naloga 3: Algoritmi nad grafi

Opened: Tuesday, 27 December 2022, 12:02 AM
Due: Sunday, 15 January 2023, 11:55 PM

Navodila

Napišite program v javi, ki prikazuje izvedbo več preprostih algoritmov nad grafi, ki ste jih spoznali na predavanjih in vajah. 
Algoritmi ustrezno (različno) delujejo tako nad usmerjenimi (ang. directed) kot neusmerjenimi (ang. undirected) grafi
Za podani graf mora biti mogoče izvesti naslednje:
 • izpisati osnovne podatke o grafu: število vozlišč, povezav in stopnje vseh vozlišč,
 • določiti število različnih sprehodov določene dolžine med vsemi vozlišči,
 • izpisati vstopni in izstopni vrstni red obiska vozlišč pri izvedbi obhoda v globino (dfs),
 • izpisati vrstni red obiska vozlišč pri izvedbi obhoda v širino (bfs),
 • določiti in izpisati najkrajše poti od izbranega vozlišča do vseh ostalih,
 • določiti in izpisati množice (krepko) povezanih komponent ter
 • izpisati hamiltonov obhod (povezanega) neusmerjenega grafa.  
Pri izvedbi algoritmov naj velja načelo, da v primeru poljubne izbire vozlišč vedno izberemo vozlišče z manjšo oznako.

  Opis grafa

  Opis grafa prebere program s standardnega vhoda. V drugi vrstici je podano število vozlišč, v vseh naslednjih pa s pari (i,j) povezave med vozlišči. 
  Vozlišča so označena z indeksi od 0 dalje. Pri neusmerjenem grafu zadošča, da je povezava določena le enkrat - (i,j) ali (j,i), lahko pa je določena tudi obakrat.
   
  Primer (za usmerjen ali neusmerjen graf):
  10 
  0 1
  1 2
  1 3
  1 4
  2 4
  2 5
  3 0
  4 3
  4 5
  6 7
  7 9

  Nastavitve

  Program v prvi vrstici standardnega vhoda prebere dve ali tri nastavitve. Prva nastavitev opiše vrsto grafa, druga akcijo in tretja parameter akcije, če ga ta potrebuje. 

  Vrsta grafa je lahko directed (usmerjen graf) ali undirected (neusmerjen graf). Akcije oz. algoritmi so

  • info - število vozlišč povezav ter (izhodne/vhodne) stopnje vozlišč
  • walks k - število sprehodov dolžine k 
  • dfs - obhod v globino
  • bfs - obhod v širino
  • sp i - najkrajše poti iz izhodišča i
  • comp - (krepko) povezane komponente
  • ham - hamiltonov obhod (samo za neusmerjen graf).

  Splošni podatki o grafu

  Ukaz info določi in izpiše v prvi vrstici število vozlišč in povezav, v drugi pa za vsako vozlišče i izpiše stopnjo vozlišča (v primeru neusmerjenega grafa) oziroma izhodno in vhodno stopnjo vozlišča (v primeru usmerjenega grafa).

  Primer (za neusmerjen graf iz prejšnjega primera):

  undirected info 
  10
  0 1
  ...
  10 11
  0 2
  1 4
  2 3
  3 3
  4 4
  5 2
  6 1
  7 2
  8 0
  9 1 

  Primer (za usmerjen graf iz prejšnjega primera):

  directed info 
  10
  0 1
  ...
  10 11
  0 1 1
  1 3 1
  2 2 1
  3 1 2
  4 2 2
  5 0 2
  6 1 0
  7 1 1
  8 0 0
  9 0 1

  Število sprehodov določene dolžine med vsemi vozlišči

  Ukaz walks določi in izpiše matriko, ki predstavlja število sprehodov dolžine k med vsemi vozlišči (usmerjenega ali neusmerjenega) grafa.

  Primer (za usmerjen graf iz prejšnjega primera izpišemo število sprehodov dolžine 3):

  directed walks 3 
  10
  0 1
  ...
  1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 
  1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Obhod grafa v globino

  Ukaz dfs izvede nad (usmerjenim ali neusmerjenim) grafom obhod v globino. Pri tem začne z vozliščem 0 in poskrbi za obisk vseh vozlišč. 

  V prvi vrstici izpiše vstopni in v drugi izstopni vrstni red obhoda.

  Primer (za neusmerjen graf iz prejšnjega primera):

  undirected dfs 
  10
  0 1
  ...
  0 1 2 4 3 5 6 7 9 8 
  3 5 4 2 1 0 9 7 6 8

  Obhod grafa v širino 

  Ukaz bfs izvede nad (usmerjenim ali neusmerjenim) grafom obhod v širino, pri čemer začne z vozliščem 0 in poskrbi za obisk vseh vozlišč. Izpiše vrstni red obhoda. 

  Namig: uporabiti morate ustrezno podatkovno strukturo, ki jo morate implementirati sami.

  Primer (za usmerjen graf iz prejšnjega primera):

  directed bfs
  10
  0 1
  ...
  0 1 2 3 4 5 6 7 9 8

  Najkrajše poti od izbranega vozlišča do vseh ostalih

  Ukaz sp določi dolžine najkrajše poti od izbranega vozlišča do vseh vozlišč (usmerjenega ali neusmerjenega) grafa.

   Pri tem za vsako vozlišče izpiše indeks i in dolžino poti. Pri izbranem vozlišču je oddaljenost enaka 0, za nedosegljiva vozlišča pa se izpiše vrednost -1.

   Namig: za določanje najkrajših poti zadošča manjša sprememba algoritma za iskanje v širino (bfs).

  Primer (za neusmerjen graf iz prejšnjega primera iščemo najkrajše poti iz vozlišča 4):

  undirected sp 4 
  10
  0 1
  ...
  0 2 
  1 1
  2 1
  3 1
  4 0
  5 1
  6 -1
  7 -1
  8 -1
  9 -1

  Povezane komponente

  Ukaz comp določi povezane komponente v primeru neusmerjenga grafa oz. krepko povezane komponente v primeru usmerjenega grafa

   in jih izpiše (urejene po indeksih) vsako v svojo vrstico, pri čemer so tudi vrstice urejene po indeksu prvega vozlišča. 

  Čeprav je izpis v primeru usmerjenega in neusmerjenega grafa enak, je treba uporabiti različne algoritme.

  Primer (za neusmerjen graf iz prejšnjega primera):

  undirected comp
  10
  0 1
  ...
  0 1 2 3 4 5
  6 7 9
  8

  Izpis hamiltonovega obhoda neusmerjenega grafa

  Ukaz ham najprej dopolni  graf, da postane povezan, nato pa vrne zaporedje vozlišč, ki predstavlja nek hamiltonov obhod. Naloga deluje le za neusmerjene grafe.

  Dopolnjevanje grafa je potrebno takrat, ko graf ni povezan v eno samo komponento. Pri tem upoštevajte naslednja pravila:

  • za graf določite povezane komponente
  • uredite komponente naraščajoče glede na indeks vozlišča z najmanjšim indeksom v komponenti
  • vsako komponento povežite z dodajanjem ene povezave z naslednjo komponento ter zadnjo komponento s prvo. Pri tem dodajte povezavo od vozlišča z najmanjšim indeksom komponente do vozlišča z največjim indeksom naslednje komponente. Na enak način povežite zadnjo komponento s prvo komponento.

  Osrednji del naloge je določitev hamiltonovega obhoda, ki natanko enkrat obišče vsako vozlišče grafa. Ker se mora na koncu vrniti v izhodišče upoštevajte, da obstaja tudi povezava od zadnjega do prvega vozlišča. 

  Hamiltonovega obhoda ni mogoče vedno določiti, lahko pa obstaja tudi več možnih obhodov. V naših testnih primerih bodo obhodi vedno mogoči. Vaša naloga je določiti katerikoli obhod na čimbolj učinkovit način. Del ocene se nanaša tudi na učinkovitost rešitve.

  Preverjanje hamiltonovega obhoda zahteva nekoliko drugačen pristop, zato je ocenjevanje izvedno v okviru (treh) posebnih vprašanj (en javni in dva skrita testa). Za razliko od ostalih preverjanj morate rešitev zapisati v razred Naloga3, ki ni public in nima metode main. Namesto tega obstaja statična metoda run(), ki  prebere ustrezen vhod  (navodilo in opis grafa) ter na koncu vrne niz z zaporedjem vozlišč (kot String)  - torej rezultata ne izpiše na standardni izhod kot v ostalih primerih. 

  Primer (za neusmerjen graf iz našega primera):

  undirected ham 
  10
  0 1
  ...
  0 3 1 4 2 5 8 6 7 9 

   

  Oddaja

  Pri izvedbi naloge je dovoljena le uporaba razreda Scanner (prepovedana pa je uporaba javanskih knjižnic).  Namesto podatkovnih struktur lahko uporabite polja. Rešitev zapišite v razredu Naloga3.

  Rok za oddajo: do nedelje, 15. januarja 2023 (do 23.59).


  Veliko uspeha pri delu!