Domine

Vrsta domin je podana s seznamom parov (terk), na primer [(3, 6), (6, 6), (6, 1), (1, 0)] ali [(3, 6), (6, 6), (2, 3)]. Napišite funkcijo domine(xs), ki prejme takšen seznam in pove, ali so domine pravilno zložene (prva številka naslednje domine je enaka drugi številki predhodne). Za prvi seznam mora vrniti True in za drugega False.

Rešitev

def domine(domine):
  for i in range(len(domine) - 1):
    if domine[i][1] != domine[i + 1][0]:
      return False
  return True

Grde besede

Napišite funkcijo polepsaj(s, sopomenke), ki v nizu s nadomesti vse grde besede z naključno izbrano lepo sopomenko iz podanega seznama terk, npr.:

grde_besede = [
 ('kreten', ['kljukec']),
 ('idiot', ['mentalno zaostala oseba', 'omejen clovek']),
 ...
]

>>> polepsaj('Joj ta Python spet se pocutim kot idiot', grde_besede)
'Joj ta Python spet se pocutim kot mentalno zaostala oseba'

Rešitev

Naloge se lahko lotimo na več načinov. Za vsako besedo lahko preverimo, ali obstaja v seznamu sopomenk. Če jo najdemo, uporabimo njeno naključno sopomenko, sicer pa kar besedo samo.

import random

def polepsaj(s, grde_besede):
  r = []
  for beseda in s.split():
    for grda_beseda, sopomenke in grde_besede:
      if beseda == grda_beseda:
        r.append(random.choice(sopomenke))
        break
    else:
      r.append(beseda)
  return ' '.join(r)

V resnici bi namesto seznama terk raje uporabili slovar, da se izognemo vsakokratnemu iskanju po seznamu terk.

def polepsaj(s, grde_besede):
  r = []
  grde_besede = dict(grde_besede)
  for beseda in s.split():
    if beseda in grde_besede:
      sopomenke = grde_besede[beseda]
      r.append(random.choice(sopomenke))
    else:
      r.append(beseda)
  return ' '.join(r)

Krajše:

def polepsaj(s, grde_besede):
  grde_besede = dict(grde_besede)
  return ' '.join(random.choice(grde_besede.get(beseda, [beseda])) for beseda in s.split())

Lahko pa naredimo obratno in se sprehodimo po seznamu grdih besed in zamenjamo vse pojavitve posamezne grde besede v nizu. Notranja zanka v naslednji rešitvi je potrebna zato, ker bi sicer isto grdo besedo vedno zamenjali z isto sopomenko.

def polepsaj(s, grde_besede):
  for grda_beseda, sopomenke in grde_besede:
    while grda_beseda in s:
      s = s.replace(grda_beseda, random.choice(sopomenke), 1)
  return s

Fibonacci

Napišite funkcijo fibonacci(n), ki vrne seznam prvih n Fibonaccijevih števil (od $F_0$ do $F_{n-1}$).

>>> fibonacci(10)
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34]

Rešitev

def fibonacci(n):
  a, b = 0, 1
  f = []
  for i in range(n):
    f.append(a)
    a, b = b, a + b
  return f

Skalarni produkt

Napišite funkcijo skalarni(u, v), ki izračuna skalarni produkt dveh vektorjev u in v. Vektorje predstavimo s seznami ali terkami.

Skalarni produkt vektorjev (1, 2, 3) in (4, 5, 6) je 32.

Rešitev

def skalarni(u, v):
  s = 0
  for x, y in zip(u,v):
    s += x*y
  return s

Ali krajše:

def skalarni(u, v):
  return sum(x*y for x, y in zip(u,v))

Skalarni produkt 2

Napišite funkcijo skalarni2(u, v), ki vrne niz oz. izraz, ki ga je treba izračunati, če nas zanima skalarni produkt dveh vektorjev.

Za vektorja (1, 2, 3) in (4, 5, 6) naj vaša funkcija vrne niz "1 * 4 + 2 * 5 + 3 * 6".

Rešitev

Naloge je nadležna, ker se hitro zgodi, da na koncu niza izpišemo en + preveč.

def skalarni2(u, v):
  s = ''
  for (x, y) in zip(u, v):
    if s: s += ' + '
    s += str(x) + ' * ' + str(y)
  return s

Težave se lahko elegantno znebimo s pomočjo funkcije join.

def skalarni2(u, v):
  return ' + '.join(str(x) + ' * ' + str(y) for (x, y) in zip(u, v))

Vsote

Podan imate seznam xs sestavljen iz n nenegativnih števil. Vaša naloga je napisati funkcijo vsota(xs, k), ki vrne največjo vsoto k zaporednih števil v tem seznamu.

>>> vsota([9, 1, 2, 3, 8, 9, 0, 4, 3, 7], k)
24

Tisti, ki se vam to zdi prelahko, lahko vaš program preizkusite na seznamu z milijon elementi. Poiskati morate pa največjo vsoto deset tisoč zaporednih števil.

Rešitev

def vsota(xs, k):
  naj = sum(xs[:k])
  for i in range(len(xs) - k + 1):
    naj = max(naj, sum(xs[i:i+k]))
  return naj

Ali krajše:

def vsota(xs, k):
  return max(sum(xs[i:i+k]) for i in range(len(xs) - k + 1))

Problem počasnega programa je to, da se veliko dela ponavlja. V vgnezdeni for zanki nas izračun nove vsote stane k seštevanj. V izboljšani verziji dobimo novo vsoto le z enim seštevanjem in enim odštevanjem ne glede na to, koliko števil seštevamo. To storimo tako, da odštejemo skrajno levo število seznama in prištejemo desno.

def vsota(xs, k):
  vsota = naj = sum(xs[:k])
  for zacetek, konec in zip(xs, xs[k:]):
    vsota += konec - zacetek
    naj = max(naj, vsota)
  return naj

Last modified: Friday, 9 October 2020, 8:59 PM