@-------------------------------------
@            1. naloga
@-------------------------------------

  .data
niz:  .byte –10,0,30,11,-20,32,-22,76,54,12

  .text
  .org 0x20
  .align
  .global __start
__start:
  ldr r0, =niz
  mov r4,r0                        @ v r4 bo kazalec na prvi podatek tabele
  mov r1, #9                      @ 9 zato, ker bomo r0 že enkrat povečali in gledamo ostalih 9
  ldrsb r2, [r0]                  @ v r2 bo trenutno najmanjsi element
  add r0, r0, #1
 
zanka: ldrsb r3, [r0]        @ r3 .. podatek iz tabele
  cmp r3, r2
  bge preskoci                  @ preskoči, če podatek iz tabele (r3) >= trenutno najm. element (r2)
 
  strb r3, [r4]                    @ ce r3 < r2, zamenjaj
  strb r2, [r0]
  mov r2, r3

preskoci: add r0, r0, #1    @ povečaj »kazalec«
  subs r1, r1, #1
  bne zanka                        @ r1-krat ponovi zanko 

__end:    b __end 


@-------------------------------------
@            2. naloga
@-------------------------------------
          .data
         
tabela:  .byte 1,100,255,24,88,31,56,192,155,224,48,0,128,99,147,177
REZ:      .byte 0

          .text
          .org 0x20
          .align
          .global __start
__start:
          ldr r0, =tabela  @ r0 naslov tabele
          ldr r4, =REZ
          mov r1,#16      @ stevec zanke
          mov r2,#0        @ stevec elementov

zanka:    ldrb r3,[r0]

@ a)      tst r3, #0b10000 @ bit4 = 1 ?    (9)
@        addne r2,r2,#1 
@ b)      and r3,r3,#0b11000001  @bit7,6=1 in bit0=1 ? (2)
@        cmp r3,#0b00000001
@        addeq r2,r2,#1
@ c)      tst r3, #0b00111 @ bit0-2 = 0 ?  (8)
@        addeq r2,r2,#1 
@ d)      and r3,r3,#0b01111  @bit7,6=1 in bit0=1 ? (3)
@        cmp r3,#0b00001000
@        addeq r2,r2,#1
                   
dalje:    add r0,r0,#1
          subs r1,r1,#1
          bne zanka

  strb r2, [r4]         

__end:    b __end 


@-------------------------------------
@            3. naloga
@-------------------------------------

          .data
S1:      .byte 0b11111111

        .text
        .org 0x20
          .align
          .global __start
__start:
          ldr r0, =S1      @ r0 naslov
          ldrb r1,[r0]
         
          and r2,r1,#0b00111111    @ a) ali bic r0, r0, #0b11000000
          orr r3,r1,#0b110100      @ b)
          eor r4,r1,#0b1001        @ c)
 
          tst r1,#0b100000          @ d)
          beq dalje               
 
          and r5,r1,#0b100100      @ e-9
          cmp r5,  #0b100000
          beq dalje
dalje:
         
__end:    b __end 

@-------------------------------------
@            4. naloga
@-------------------------------------
.data

niz:  .asciz "OR: ponedeljek in cetrtek 12-14" @ testni niz

                        .text
                        .org 0x20
.align
.global __start
__start:
                        ldr r0, =niz

zanka: ldrb r3, [r0]

            cmp r3, #0        @ konec niza ?
            beq __end

            cmp r3, #'a'      @ manjši od ‘a’ ?
            blo preskoci

            cmp r3, #'z'      @ večji od ‘z’ ?
            bhi preskoci

            sub r3, r3, #32  @ spremeni v veliko crko @ and r3, r3, #0b11011111  , eor...
            strb r3,[r0]        @ vpisi v niz preskoci:

preskoci:    add r0, r0, #1
            b zanka

__end: b __end

마지막 수정됨: 목요일, 19 10월 2023, 4:20 PM