Week Name Description
Page Osnovni podatki o predmetu

Izvajalci in kratka vsebina

Page Obveznosti študenta
Page Gradiva

Učno gradivo, arhiv izpitov in kolokvijev.

File OMA MM predznanje za FE
File Rešitve 1. kolokvija
File Rešitve 2. računskega izpita
2 October - 8 October File 1. predavanja - izročki
URL 1. del predavanj: Matematična indukcija
URL 2. del predavanj: Številske množice
URL 3. del predavanj: Absolutna vrednost R, kartezični zapis C
9 October - 15 October URL Posnetek vaj, sreda 14. oktober 9:15-11:00
File 2. predavanja - izročki
URL 1. del predavanj: Polarni zapis kompleksnih števil
URL 2. del predavanj: Računanje v polarnem zapisu
URL 3. del predavanj: Geometrija operacij v C
URL Posnetek vaj, torek 13.10., 8:15-10:00
File Vaje, 2. teden
16 October - 22 October File 3. predavanja - izročki
File Izročki predavanj za 3. teden
URL 1. del predavanj: Rešitve algebraičnih enačb
URL 2. del predavanj: Koreni kompleksnega števila
URL 3. del predavanj: Uvod v zaporedja
URL 4. del predavanj: Geometrijski prikaz zaporedij in rekurzije
URL 5. del predavanj: Lastnosti zaporedij
File Vaje, 3. teden
23 October - 29 October File 4. predavanja - izročki
URL Posnetek predavanj, 29.10.2020
File Vaje, 4. teden
30 October - 5 November File 5. predavanja - izročki
URL 1. del predavanj: Pravila za računanje z vrstami in primerjalni kriterij
URL 2. del predavanj: Kvocientni konvergenčni kriterij
URL 3. del predavanj: Korenski konvergenčni kriterij
URL 4. del predavanj: Leibnizov konvergenčni kriterij
URL 5. del predavanj: Ponovitev osnov funkcij ene spremenljivke
File Vaje, 5. teden
6 November - 12 November File 6. predavanja - izročki
URL 1. del predavanj: Limita funkcije
URL 2. del predavanj: Računanje z limitami funkcij in primeri
URL 3. del predavanj: Zveznost funkcije
File Kratek pregled elementarnih funkcij
File Zveze med kotnimi funkcijami
File DefinicijeLimitnegaObnasanja
URL Video: Hilbert's Curve: Is infinite math useful?
URL Video: Infinite sums
File Vaje, 6. teden
13 November - 19 November File Vaje, 7. teden
File 7. sklop izročkov - verzija s slikami (ni za tiskanje)
File 7. sklop izročkov: verzija za tiskanje (brez slik)
URL 1. del predavanj: Metode za iskanje ničel zveznih funkcij
URL 2. del predavanj: Funkcije več spremenljivk
URL 3. del predavanj: Odvod funkcije ene spremenljivke
URL 4. del predavanj: Odvodi elementarnih funkcij
20 November - 26 November File 8. sklop izročkov
URL 1. del predavanj: Uporaba odvoda
URL 2. del predavanj: L'Hospitalova pravila
URL 3. del predavanj: Taylorjevi polinomi in vrste
URL Video: Essence of calculus
URL Video: What they won't teach you in calculus
URL Video: Derivative formulas through geometry
URL Video: Visualizing the chain rule and product rule
URL Video: Implicit differentiation, what's going on here?
URL Video: What's so special about Euler's number e?
File Vaje, 8. teden
27 November - 3 December File 9. sklop izročkov
File 9. sklop izročkov (prilagojeno za letošnje štud. leto)
URL 1. del predavanj: Odvodi funkcij več spremenljivk
URL 2. del predavanj: Verižno pravilo
URL 3. del predavanj: Primeri uporabe verižnega pravila
URL 4. del predavanj: Smerni odvod funkcije dveh spremenljivk
URL 5. del predavanj: Uporaba smernega odvoda
File Vaje, 9. teden
4 December - 10 December URL 1. del predavanj: Linearna aproksimacija funkcij dveh spremenljivk
URL 2. del predavanj: Stacionarne točke in lokalni ekstremi funkcij dveh spremenljivk
URL 3. del predavanj: Primer izračuna lokalnih ekstremov funkcije dveh spremenljivk
URL 4. del predavanj: Vezani ekstremi
URL 5. del predavanj: Taylorjev polinom funkcije dveh spremenljivk
File 10. sklop izročkov
URL Video: Taylorjeva vrsta
URL Video: Limits, l'Hopital's rule, and epsilon delta definitions
File Vaje, 10. teden
11 December - 17 December URL 1. del predavanj: Nedoločeni integral, linearnost in uvedba nove spremenljivke
URL 2. del predavanj: Integracija per partes, primeri integralov kotnih funkcij
URL 3. del predavanj: Integracija racionalnih funkcij
URL 4. del predavanj: Še nekaj težjih primerov nedoločenih integralov
File 11. sklop izročkov
File Nekaj skic z Mathematico (nivojnice, ekstremi)
File Vaje, 11. teden
18 December - 24 December URL 1. del predavanj: Določeni integral in njegove lastnosti
URL 2. del predavanj: Osnovni izrek integralskega računa
URL 3. del predavanj: Računanje določenega integrala in uporaba
File 12. sklop izročkov
File Vaje, 12. teden
1 January - 7 January URL 1. del predavanj: Posplošeni integral
URL 2. del predavanj: Dvojni in trojni integral
File Izročki - posplošeni integral
File Izročki - dvojni/trojni integral
File Vaje, 14. teden
8 January - 14 January File Zapiski: Dvojni integral
URL Video: Integration and the fundamental theorem of calculus
File Vaje, 15. teden
File Diferencialne enačbe (zapiski)
15 January - 21 January Page Fizikalna dejstva
Page Ortogonalne trajektorije
File Seznam izpitnih tematik